WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Реферат

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Реферат

включають особисту історію, ідеальний образ себе, значимих інших, самовираження.
Економічна соціалізація є однією з багатьох проблем економічної психології. Вона визначається як процес входження індивіда в економічну реальність завдяки формуванню економічної свідомості, засвоєнню ролей, норм, навичок і цінностей економічної поведінки. Економічна соціалізація досліджується в онтогенетичному аспекті як стадійний процес розвитку людини. Дослідників цікавлять такі питання: з якого віку починається економічна соціалізація, в чому полягають особливості кожної вікової стадії цього процесу і які фактори в ньому домінують? Більшість досліджень економічної соціалізації, які здійснюються в онтогенетичному аспекті, застосовують стадійну теорію Піаже. Описання стадій будується на співвідношенні когнітивного, поведінкового і афективного компонентів економічної соціалізації. Системоутворюючим елементом у системі компонентів, які визначають процес економічної соціалізації на всіх його стадіях, вважаються гроші. Окрім досліджень економічної соціалізації, які спираються на традиції аналізу особистості в онтогенетичному аспекті, так би мовити, в горизонтальному зрізі, не менш важливими є дослідження цього процесу у вертикальному зрізі, тобто розгляд його як міжпоколінського процесу. Такий підхід актуальний для нашого суспільства, економіка якого динамічно перебудовується. Проблема в тому, що в безпосередній міжпоколінній взаємодії (в одній сім'ї) опинились представники різних поколінь, які дотримуються протилежних економічних установок. Процес економічної соціалізації відбувається у важкій, кризовій формі і відбивається на функціонуванні свідомості кожної вікової когорти та їх взаємодії.
Література:
1. Абрамова С. Б. Деньги в социальном взаимодействии: опыт исследования актуальной денежной культуры: Автор. дис... канд. социолог. наук. - Екатеринбург, 2002 - 22 с.
2. Авер'янова Г. М. Кишенькові гроші як фактор економічної соціалізації підлітків // Психологія: Зб. наук. праць - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Вип. 18, 2002. - С. 87 - 96.
3. Авер'янова Г., Москаленко В. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С. 296 - 318.
4. Автономов В. С. Предпринимательская функция в экономической системе. - М., 1990.
5. Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб, 1998.
6. Алдохін І. П., Буденко І. В. Теорія прийняття рішень: Навч. посібник. - К., 1990.
7. Артамонов В. А. Национальный характер и история // Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. - М.: МГУ, 1990.
8. Аршавский В. В., Роттенберг В. С. Поисковая активность и адаптация. - М., 1984.
9. Бляхман Л. С. Перестройка экономического мышления. - М.: Политиздат, 1990.
10. Борисова Л. Г. Подросток в бизнесе: социализация или девиация? // Социол. исследов. - 2001. - № 9. - С. 68 - 77.
11. Бояринцева А. В. Психологические проблемы экономической социализации. // Педагогика. - 1994. - № 4. - С. 12 - 18.
12. Бункина М. К., Семёнов А. М. Экономика и психология. На перекрёстке наук. - М.: Дело и сервис., 1999. - 263 с.
13. Вітлінський В. В. Накопичення, ризик у менеджменті. - К.: Бофистен, 1996. - 366 с.
14. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. и др. Толковый словарь бизнесмена. - СПб., 1992.
15. Вэнс Д. Глаза чужого мира. - СПб., 1992.
16. Гальчинский А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. -К.: Вища школа, 1995. - 471 с.
17. Дайновський Ю. А. Ефективні рішення в мікроекономіці: 505 прийомів бізнесу. - Львів: Ініціатива, 1997. - 160 с.
18. Дейнека О. С., Бутуйкина О. Ю. Личностные корреляты характеристик выбора в экономическом и политичеком поведении / Психология: итоги и перспективы. / Под ред. Крылова А. А. - СПб., 1996.
19. Дейнека О. С. Экономическая психология: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, изд. С.Петерб. ун-та, 2000, 160 с.
20. Диттмар Х. Экономические представления у детей./ Иностранная психология. - 1997. - № 9.
21. Доллан Дж., Лидсей Е. Рынок: микроэкономическая модель. - СПб., 1991.
22. Дорин А. В. Экономическая социология. - М.: Экоперспектива., 1997. - 254 с.
23. Друкер П. Як забеспечити успіх у бізнесі: новаторство и підприємництво. - К., 1994.
24. Жандезон Ж., Лансестр А. Методы продажи: Пер. с фр. - М., 1993.
25. Завьялова Е. К., Посохова С. Т. Психология предпринимательства. - СПб., 1994.
26. Закон України "Про підприємництво" // Новые хозяйственные образования. - Вып. -V-VI. - Харьков, 1991.
27. Китов А. И. Введение в экономическую психологию. - М., 1983.
28. Китов И. А. Психология хозяйственного управления. - М., 1984.
29. Киселев А. П. Теория и практика современного бизнеса. - К.: Либра, 1995 - 247 с .
30. Козлова Е. В. Психологические особенности социализации на разных этапах детства: Дис... канд. психол. наук. - М., 1998. - 150 с.
31. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. - СПб.: Изд-во Лань, 1999.
32. Лагутін В. Д. Людина і економіка: Навч. посібн. для вузів - К.: Просвіта, 1996 - 336 с.
33. Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству: эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спроса / Под ред В. М. Гальперина: Пер. с англ. СПб - 1993.
34. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібн. - К., 1997 - 245 с.
35. ЛунтП. Экономическая социализация. Иностранная психология. - 1997. - № 9. - С. 8 - 16.
36. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1996. - 684 с.
37. Малахов С. В. Основы экономической психологии: Учеб. пособие / Под ред. И. В. Задорожнюка. - М., 1992.
38. Малахов С. В. Экономический человек и рациональность экономической деятельности: обзор зарубежных исследований // Психол. журнал. - 1990. - Т. 11. - №6.
39. Нейман Дж., фон Моргенштейн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. - М., 1970.
40. Побірченко Н. А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності - К.: Знання, 1999. - 285 с.
41. Предпринимательство в конце ХХ в. - М., 1992.
42. Райсберг Б. А. Предпринимательство и риск. - М., 1992.
43. Рибалко В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посібник. - К.: ІІЗМН, 1996. - 236 с.
44. Смит А. Исследование о природе и причине багатства народов. - М., 1992.
45. Фенько А. Б. Проблема денег в зарубежных психологических исследованиях // Психол. журнал - 2000. - Т. 21. - № 1. - С. 50 - 62.
46. Филиппов А. В., Ковалев С. В. Психология и экономика // Психол. журнал. - 1989. - № 1.
47. Фромм Э. Человек для себя. - Минск, 1992.
48. Щедрина О. Б. Исследование экономических представлений у детей // Вопр. психологии. - 1991. - № 2. - С. 157 - 164.
49. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник: В 2 т. - К., 1993.
50. Шумпетер И. А. Теория экономического развития.- Ь, 1982.
51. Экономическая психология // Под ред. И. В. Андреевой - СПб, Питер, 2000. - 512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...