WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз фінансової звітності - Реферат

Аналіз фінансової звітності - Реферат

620 1600,0
2 V. Доходимайбутніх періодів стор. 630 500,0*
3 Разом поточних зобов'язань (1600,0+500,0-200,0) 1900,0
*Доходи майбутніх періодів, які будуть погашені через 12 місяців з дати балансу, становлять 200,0 грн. (ця інформація вказана у примітках до фінансової звітності).
Тепер, ураховуючи вищевикладене, шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов'язань розрахуємо перші три з вищеперелічених коефіцієнтів ліквідності.
1. Коефіцієнт поточної ліквідності. Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що підприємство погашає поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок поточних активів. Інші назви цього коефіцієнта - коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов'я-зання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує. Коефіцієнт розраховується за формулою
Оборотні активи (ряд.260) + Витрати майбутніх періодів (ряд.270)*
Коеф. поточної =
ліквідності Поточні зобов'язання (ряд.620) + Доходи майбутніх періодів (ряд.630) **
Коефіцієнт покриття, який дорівнює 2 або 2 : 1, свідчить про сприятливий стан ліквідності активів підприємства. Такий підхід пояснюється практикою, що склалася, згідно з якою при ліквідації активів їх продажна ціна на аукціоні становить приблизно половину їх ринкової вартості. Іншими словами, якщо вартість активів знизиться наполовину, виручки, що залишилася, буде досить для погашення поточної заборгованості в тому випадку, якщо до ліквідації коефіцієнт дорівнював 2 : 1.
Зазначимо, що в Україні розроблені методики аналізу фінансового стану підприємства Методика № 81, Методика № 22, Положення № 323.
Згідно з Методикою № 81 і Методикою № 22:
- значення коефіцієнта покриття у межах 1 -1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно погашає борги;
- критичне значення коефіцієнта покриття прийняте рівним 1;
- при значенні коефіцієнта покриття менше 1 підприємство має неліквідний баланс.
Звертаємо увагу на те, що в даних методиках при розрахунку коефіцієнта покриття у складі поточних активів не враховуються витрати майбутніх періодів.
У Положенні № 323 як орієнтовне значення коефіцієнта покриття наведене його теоретичне значення, яке повинне бути не меншим 2,0 - 2,5.
Розрахуємо коефіцієнт покриття, використовуючи дані таблиць 1 і 2:
1) визначимо коефіцієнт покриття 3700,0 : 1900,0 = 1,95. Запишемо цей коефіцієнт як співвідношення 1,95 : 1. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань (боргів) підприємство має 1,95 грн поточних активів;
2) визначимо, на скільки підприємство може зменшити вартість поточних активів (3700,0 грн.) при їх продажу з тим, щоб отриманої суми було досить для погашення поточних зобов'язань (1900,0 грн ). Для цього:
- визначимо питому частину заборгованості [(1 900,0 o 3 700,0) х 100 = 51 %],
- від загальної суми наявних поточних активів (оборотних коштів) (3700,0), прийнятої за 100 %, віднімемо питому частину заборго-ваності. 100 % - 51 % = 49 %
Отже, при ліквідації поточних активів їх вартість може бути зменшена на 49 %, що не перешкодить підприємству повернути борги кредиторам.
Звертаємо увагу на те, що за нормальних обставин підприємство ніколи не ліквідує свої оборотні активи. Тому коефіцієнт поточної ліквідності не є абсолютним показником спроможності повернути борги, оскільки він характеризує лише наявність оборотних активів, а не їх якість.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (інше найменування цього коефіцієнта - коефіцієнт "лакмусового папірця'.). На відміну від попереднього він ураховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). "Швидкий" коефіцієнт розраховується за такою формулою:
Оборотні активи (ряд.260) - Запаси (ряд.100-140) + Витрати майбутніх
періодів (ряд.270)*
Коеф. швидкої =
ліквідності Поточні зобов'язання (ряд.620) + Доходи майбутніх періодів (ряд.630) **
У літературі наводиться орієнтовне нижнє значення цього коефіцієнта, що дорівнює 1. Однак ця оцінка носить умовний характер. Якщо, наприклад, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну 1 гривню поточної заборгованості підприємство має лише 50коп. ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак у роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невисокий, оскільки більша частина грошових коштів укладена в запаси.
Використовуючи дані таблиць 1 і 2, розрахуємо цей коефіцієнт.
Коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює: (3700,0 - 1 160,0) / 1 900,0 = 1,33.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Коефіцієнт розраховується за формулою:
Грошові кошти та їх еквіваленти (ряд.230 + ряд.240)
Коеф. абсолютної =
ліквідності Поточні зобов'язання (ряд.620) + Доходи майбутніх періодів (ряд.630) **
* Витрати майбутніх періодів включаються до складу поточних активів у тій частині, яка буде використана (списана) протягом 12 місяців з дати балансу.
** Доходи майбутніх періодів включаються до складу поточних зобов'язань у тій частині, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Зазначимо, що в Положенні № 323 як орієнтовне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності наведене його теоретичне значення, яке не повинне бути меншим 0,2 - 0,25.
Використовуючи дані таблиць 1 і 2, розрахуємо цей коефіцієнт.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 800,0 : 1 900,0 = 0,42
Отже, ми розглянули три коефіцієнти: коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття), коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, які характеризують достатність поточних активів для погашення поточних зобов'язань підприємства.
Зазначимо, що ліквідність підприємства також можна охарактеризувати такими показниками, як обіговість запасів, обіговість дебіторської заборгованості, обіговість кредиторської заборгованості. Аналіз цих показників дозволить оцінити ефективність використання таких активів, як запаси і дебіторська заборгованість. За допомогою коефіцієнта обіговості кредиторської заборгованості аналізується період часу, протягом якого підприємство погашає кредиторську заборгованість, що також характеризує платоспроможність підприємства.
Перелік документів
1. Г(С)БО 2 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зі змінами і доповненнями.
2. Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і

 
 

Цікаве

Загрузка...