WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз фінансової звітності - Реферат

Аналіз фінансової звітності - Реферат

Аналіз фінансової звітності
При аналізі фінансового стану застосовуються такі загальноприйняті методи, як:
1. Аналіз за допомогою коефіцієнтів.
2. Аналіз на підставі результатів попередніх років.
3. Аналіз на підставі даних галузевих показників.
Розглядаючи запропоновану тему, у цій і подальших консультаціях ми приділимо увагу кожному з названих методів.
Отже,
Аналіз за допомогою коефіцієнтів
Цей метод дозволяє вивчити такі важливі аспекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як: ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність, становище на ринку цінних паперів. Метод заснований на оцінці перелічених аспектів, яку здійснюють за допомо-гою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі даних, які наведені у формах фінансової звітності.
Узагальнену інформацію про коефіцієнти, які найчастіше розраховуються при аналізі вищезгаданих аспектів, можна подати у вигляді схеми:
Оцінка ліквідності підприємства
Ліквідність означає здатність перетворити актив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості.
Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують його здатність своєчасно і в повному обсязі погасити поточні зобов'язання - короткострокову кредиторську заборгованість.
При оцінці ліквідності розраховують:
1. Коефіцієнт поточної ліквідності
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
4. Коефіцієнт обіговості запасів
5. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості
6. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості
Перші три коефіцієнти, які розраховуються на підставі даних форми №1 "Баланс" шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов'язань підприємства, характеризують достатність поточних активів для погашення боргів протягом року. Четвертий, п'ятий і шостий коефіцієнти розрахо-вуються на підставі форми № 1 "Баланс" і форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Ці коефіцієнти дозволяють оцінити ефективність використання активів.
Розглянемо склад поточних активів і поточних зобов'язань.
Поточні активи - це активи, які постійно обертаються у процесі господарської діяльності підприємства. До поточних активів відносяться:
1. Оборотні активи Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. Облік цих активів відповідно до Інструкції № 291 ведеться на рахунках класу 2 "Запаси" і класу 3 "Засоби, розрахунки та інші активи". У Балансі вони відображаються в рядках 100 - 260 розділу II Активу.
2. Витрати майбутніх періодів. Віднесення витрат майбутніх періодів до поточних активів пояснюється таким незважаючи на те що це витрати, оплачені наперед, тобто здійснені заради отримання прибутку, очікуваного в майбутньому, цілком імовірно, що частина цього прибутку може бути отримана протягом одного року або операційного циклу підприємства Таким чином, витрати майбутніх періодів зберігають грошові кошти підприємства.
Згідно з вимогою пункту 13 МСБО 13 "Подання поточних активів і поточних зобов'язань" серед статей, що включаються до складу поточних активів, повинні бути витрати майбутніх періодів, які, як очікується, будуть повністю використані (списані) протягом одного року починаючи з дати балансу.
Відповідно до Інструкції № 291 витрати майбутніх періодів ураховуються на однойменному рахунку 39 і згідно з П(С)БО 2 відображаються в розділі III Активу Балансу, у рядку 270. Прикладом таких витрат є витрати, пов'язані з підготовчими роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів, оплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на газети, журнали, періодичні і довідкові видання та ін.
Отже, у рядку 270 Балансу у складі витрат майбутніх періодів ураховуються витрати, які підлягають списанню як протягом 12 місяців з дати балансу, так і в більш пізній час.
Доречно нагадати, що статті Балансу, які включають активи або зобов'язання, що підлягають використанню (погашенню) як протягом періоду менше 12 місяців з дати балансу, так і у більш тривалий період часу, повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності в тій їх частині, яка буде використана (погашена) протягом терміну, що перевищує 12 місяців з дати балансу.
Таким чином, інформацію про витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню протягом 12 місяців з дати балансу, можна отримати, використовуючи дані рядка 270 Балансу і приміток до звітів.
У табл. 1 на підставі фрагмента Балансу зроблений розрахунок поточних активів (цифри умовні).
Таблиця 1
№ п/п Найменування активів Облік на рахунках згідно з інструкцією №291 Відображення в Балансі згідно з П(С)БО 2 Значення показника, грн.
1 2 3 4 5
ІІ. Оборотні активи
1 Запаси Рахунки класу 2 "Запаси" Ряд. 100-140 1160,0
2 Векселі отримані Рахунок 34 "Короткострокові векселі отримані" Ряд. 150 400,0
3 Дебіторська заборгованість за товари Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Ряд. 160-162 500,0
4 Дебіторська заборгованість за розрахунками Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" Ряд. 170-200 300,0
5 Інша поточна дебіторська заборгованість Субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" Ряд. 210 200,0
6 Поточні фінансові інвестиції Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції" Ряд. 220 120,0
7 Грошові кошти та їх еквіваленти Рахунок 30 "Каса", рахунок 31 "Рахунки в банках",
рахунок 33 "Інші засоби" Ряд. 230, 240 800,0
8 Інші оборотні активи - 100,0
9 Усього за розділом ІІ Ряд. 260 3580,0
10 ІІІ. Витрати майбутніх періодів Ряд. 270 300,0*
11 Разом поточних активів (3580,0+300,0-180,0) - 3700,0
*Витрати майбутніх періодів, які будуть через 12 місяців з дати балансу, становлять 180,0 грн. (ця інформація вказана у примітках до фінансової звітності).
Поточні зобов'язання згідно з П(С)БО 2 "Баланс" - це зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу Вони відображаються в розділі IV Пасиву Балансу.
Також до поточних зобов'язань слід віднести ту частину доходів майбутніх періодів, погашення яких очікується протягом 12 місяців з дати балансу. Ця вимога міститься у пункті 15 МСБО 13 "Подання поточних активів і поточних зобов'язань". Ця стаття аналогічна статті "Витрати май-бутніх періодів" і повинна бути розкрита у примітках до фінансової звітності.
Відповідно до Інструкції № 291 поточні зобов'язання враховуються на рахунках однойменного класу 6.
У табл. 2 на підставі фрагмента Балансу зроблений розрахунок поточних зобов'язань (цифри умовні).
Таблиця 2
№ п/п Найменування поточних зобов'язань Відображення в Балансі згідно - П(С)БО 2 Значення показника, грн.
1 Усього за розділом ІV (поточні зобов'язання) стор.

 
 

Цікаве

Загрузка...