WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

розкривають сутність економічного аналізу його завдання, а саме:
1. Виявлення потреби суспільства в послугах бюджетних та продукції наукових установ в потрібному обсязі;
2. Вивчення повноти задоволення потреб суспільства в послугах бюджетних та продукції наукових установ та перевірка дотримання встановлених нормативів;
3. Оцінка ефективності використання ресурсів, якими володіє бюджетна установа;
4. Виявлення та вимірювання факторів відхилень фактичних показників фінансово-господарської діяльності бюджетних та наукових установ і організацій від нормативних та винайдення резервів;
5. Контроль за збереженням принципів фінансування бюджетних установ та господарського розрахунку науково-дослідних організацій;
6. Підготовлення аналітичної інформації для вибору оптимальних управлінських рішень;
Слід зазначити, що основні завдання економічного аналізу не вичерпуються цим переліком. Вони є загальними для всіх бюджетних та наукових установ та виконуються при всебічному вивченні їхньої діяльності. В подальшому завдання конкретизуються по сферах діяльності, по видах ресурсів та окремих господарських ситуаціях.
Вони вирішуються з допомогою загальних та власних методик дослідження економіки установ.
Значення економічного аналізу в організації роботи бюджетних та наукових установ характеризується завданнями, які він виконує. Аналіз забезпечує розроблення обгрунтованих планів та нормативів, здійснення контролю за їх збереженням та ефективністю використання різного роду ресурсів, за повнотою задоволення суспільних потреб, виявлення недоліків та невикористаних можливостей в роботі установи.
Звідси випливає, що аналіз є знаряддям керівництва та управління діяльністю бюджетних установ та науково-дослідних організацій.
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази.
№ Назва номатив- Коли, ким прийнятий, де Короткий зміст
ного акту опублікований
1 2 3 4
1 Положення про ор- затверджене Постановою Ка- Єдині методологічні за-
ганізацію бухгалте- бінету Міністрів України від сади бухгалтерського
рського обліку та 03.04.93 року № 250 обліку та звітності в
звітності в Україні Україні
2 Порядок ведення затверджено Постановою Видача готівки під звіт
касових операцій в правління Національного бан- на господарські потреби
національній валю- ку України від 02.02.95 року та відрядження
ті України
3 Наказ "Про меха- Міністерство фінансів Розробка та порядок
нізм обмеження ви- України, № 45 від 27.02.98 застосування механізму
трачання коштів обмеження витрачання
розпорядниками коштів розпорядниками
коштів Державного коштів Державного
бюджету України бюджету України
Інструкція про затверджена Наказом ГУДК встановлює єдині вимоги
4 порядок складання України 31.12 1998 №109 до порядку складання
річних бухгалтер- // Офіційний вісник України - річних бухгалтерських
ких звітів установа- 1999 р. №6 звітів.
ми та організаціями
що утримуються за
рахунок державно-
го та місцевих
бюджетів
Інструкція зі стати- затверджена Наказом Мініс- визначає склад фонду
5 стики заробітної терства статистики від оплати праці та розмір
плати 11.12.1995 №323 середньої зарплати
Положення про затверджене Постановою встановлює порядок
6 складання єдиного КМУ від 16.02.1998 № 164 складання єдиного
кошторису доходів і кошторису доходів
видатків бюджетної і видатків
установи
7 Інструкція з обліку затверджена Наказом Мініс- відображає основні
в установах і орга- терства фінансів СРСР від принципи та порядок
нізаціях, які знахо- 10.03. 1987 №61 обліку в бюджетних
дяться на Держав- установах
ному бюджеті
3. Загальна характеристика розвитку бюджетної установи.
Об'єктом економічного аналізу в даній курсовій роботі є Тернопільська середня загально-освітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка, а саме її фінансово-господарська діяльність та всі економічні процеси та операції, що з цим пов'язані.
Середня загально-освітня школа займає основне місце в системі народної освіти. Метою її господарської діяльності є надання населенню систематизованих знань науки та техніки, розвинути відповідні навички та вміння, котрі є необхідними для подальшої професійної підготовки та навчання.
Тернопільська середня загально-освітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка є державно-комунальним загально-освітнім та навчально-виховним закладом освіти, котрий повинен задовільняти потреби дітей та молоді віком від 6 до 16 років у повній середній загальній освіті. Дана установа повинна створити необхідні умови для отримання населенням середньої освіти, а також забезпечити раціональне використання педагогічних кадрів, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.
Юридична адреса даної установи наступна: м. Тернопіль, вул. Братів бойчуків 4. Тернопільська середня загально-освітня школа І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка була введена в дію 1 вересня 1982 року з проектною потужністю на 1176 місць. В перші роки свого існування вона була перевантажена, щодо кількості дітей, котрі навчались в ній. Так, зокрема, в окремі роки в даній бюджетній установі навчалося понад 1350 дітей, що призвело до збільшення кількості перших класів до вісьми (1985-1986 роки) та збільшення наповнюваності класів до 39 учнів (3-В клас 1987-1988 роки).
Проте на даний час, у зв'язку з будівництвом нових шкіл в районі Сонячного масиву міста Тернополя, а саме 21, 22 та інших, кількість дітей, котрі навчаються в даній школі, істотно зменшилась та на 01.09.2000 року складає 830 чоловік.
Власником Тернопільської середньої загально-освітньої школи І - ІІІ ступенів №20 імені Василя Симоненка є Тернопільська обласна рада народних депутатів, а засновником - відділ по управлінню майном комунальної власності області Тернопільського облвиконкому.
Управління освіти облвиконкому здійснює фінансування даної установи, її матеріально-технічногозабезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, а також встановлює її статус та район обов'язкового обслуговування. Крім того воно, тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...