WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Суть і функції економічного контролю - Курсова робота

Суть і функції економічного контролю - Курсова робота

давати обов'язкові для виконання вказівки з усунення виявлених недоліків. Крім того, Мінстат України має право одержувати від органів управління, підприємств і об'єднань статистичну і бухгалтерську звітність та пояснення до неї незалежно від форм власності; перевіряти первинну документацію і достовірність звітних даних; ви-магати письмових пояснень та інших матеріалів з приводу виявлених порушень, давати обов'язкові для виконання настанови про усунення порушень звітної дисципліни, а також про проведення в необхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств, об'єднань і організацій. Настанови органів державної статистики підлягають обов'язковому виконанню міністерствами, відомствами, підприємствами і об'єднаннями з повідомленням їм у 10-денний строк про вжиті заходи.
Мінстат України має право відміняти не затверджену в установленому порядку звітність, перевіряти стан обліку ізвітності на всіх рівнях господарського управління, а в разі виявлення приписок та інших викривлень звітних даних направляти необхідні матеріали в органи прокуратури для притягнення винних осіб до відповідальності.
Мінстат України та його органи на місцях направляють органам управління висновки про своєчасність подання і якість звітів підвідомчих їм підприємств і об'єднань, а також здійснюють контроль за притягненням їхніх керівників та інших службових осіб до відповідальності за подання недостовірних звітних даних і порушення звітної дисципліни.
Національний банк України згідно з статутом і Законом України про банки і банківську діяльність контролює наявність грошей в обігу, використання кредитів за цільовим призначенням, додержання касової дисципліни, правил розрахунків у народному господарстві та інших операцій підприємцями, покладених на банки в умовах ринкових відносин, а також витрачання коштів з державного бюджету, здійснює емісію грошей та регулює грошові відносини у державі. Крім того, він контролює діяльність комерційних банків, реєструє їх, одержує від них баланси, розрахунки економічних нормативів та іншу звітність, проводить ревізії, вносить пропозиції до поліпшення їхньої діяльності або про закриття їх, коли вони як акціонерні утворення порушують чинне законодавство. Національний банк України видає в межах своїх повноважень інструкції, положення та інші нормативні документи з касових, розрахункових, кредитних, валютних операцій.
До спеціалізованих органів економічного контролю належать державні комітети, інспекції та ін.
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. У межах своєї компетенції він здійснює заходи щодо стандартизації, забезпечення єдності та вірогідності вимірювань і сертифікації продукції, а також координує роботу інших органів державного управління з цих питань.
Головними завданнями Держстандарту України є:
- створення системи нормативно-технічної документації, що встановлює прогресивні вимоги до розробки, виробництва і використання продукції (робіт, послуг) з метою підвищення технічного рівня і якості, гарантування безпеки використання, сумісності та взаємозамінюваності, охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження, ширшого застосування мало- і безвідходних технологій, а також підвищення ролі споживача у визначенні конкретних характеристик продукції (робіт, послуг);
- створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції;
- здійснення державного нагляду за впровадженням і. додержанням вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію (роботи, послуги) і державного метрологічного нагляду, використання прав щодо запобігання випуску недоброякісної продукції;
- визначення основних напрямів і координація проведення заходів міждержавного і міжнародного співробітництва, пов'язаних із стандартизацією, метрологією та сертифікацією;
- організація нормативно-методичного забезпечення суспільного виробництва з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
- організація науково-технічної інформації в галузі стандартизації, метрології та сертифікації.
Держстандарт України відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює методичне керівництво, координацію та контроль за діяльністю міністерств, відомств і об'єднань, підприємств із стандартизації, метрології та сертифікації;
- готує пропозиції про соціальні, економічні й правові основи забезпечення якості продукції (робіт, послуг); взаємодіє з товариствами споживачів та іншими громадськими організаціями у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
- визначає з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетні напрями розвитку стандартизації, метрології та сертифікації;
- здійснює методичне керівництво розробкою міністерствами, ві-домствами та об'єднаннями підприємств методологічного забезпечення, затверджує і систематично проводить оцінку їх реалізації;
- затверджує державні стандарти (за винятком стандартів проектування і будівнишва, використання ресурсів, охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів), проводить експертизу проектів державних стандартів і технічних умов, відповідає за їх науково-технічний рівень і техніко-економічне обгрунтування;
- веде в установленому порядку облік і реєстрацію державних стандартів, технічних умов і змін, що До них вносяться, рішень про скасування їх, надсилає заінтересованим організаціям відповідну інформацію;
- має виключне право видання та перевидання державних стандартів;
- організує і координує роботу по сертифікації, здійснює організаційно-методичне керівництво функціонуванням державної системи сертифікації, визнає у встановленому порядку сертифікати інших країн;
- подає методичну допомогу підприємствам, їх об'єднанням і організаціям у впровадженні міжнародних стандартів по системах управління якістю, організує сертифікацію цих систем.
Державна інспекція України по захисту прав споживачів та її органи у Республіці Крим, областях, містах і районах здійснюють державний контроль за додержанням підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності й господарювання, а також громадянами Закону України про захист прав споживачів, інших нормативних актів з питань торгівлі та надання послуг населенню; здійснює перевірку безпосередньо на підприємствах промисловості, сфери послуг, торгівлі та підприємствах громадського харчування, на базах, складах і в експедиціях незалежно від форм власності й господарювання.
Державна інспекція України по контролю за цінами контролює застосування цін і тарифів міністерствами, відомствами, державними, кооперативними, громадськими

 
 

Цікаве

Загрузка...