WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Суть і функції економічного контролю - Курсова робота

Суть і функції економічного контролю - Курсова робота

структури об'єкта в системі наукових знань про нього. Оже, наука являє собою знання, зведені у систему.
Одночасно слід зазначити, що не всі знання, зведені у систему, адекватні науці. Наприклад, практичні посібники із слюсарної, теслярської, ковальської справи являють собою певну систему знань, але їх не можна віднести до наукових знань, оскільки вони не розкривають нових явищ у технології виробництва, а містять конкретні прийоми виконання робіт, які постійноповторюються.
Наука - це динамічна система знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі з метою застосування їх у практичній діяльності людей.
Економічна наука розвивається разом із розвитком продуктивних сил і виробничих відносин у конкретних суспільно-економічних формаціях. Розвиток кожної науки грунтується на ЇЇ власних законах та історичних умовах, притаманних певній формації. Разом з тим у кожній формації діють загальні економічні закони, які впливають на розвиток науки.
Отже, виходячи із концепції науки, економічний контроль є динамічною системою економічних знань, спрямованих на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку продуктивних сил і виробничих відносин з метою планового регулювання їх у розширеному відтворенні суспільна необхідного продукту для життєдіяльності людей.
Вивчаючи найважливіші проблеми розширеного відтворення, економічний контроль як галузь економічної науки сприяє оптимізації народногосподарських програм, територіального розміщення виробництва, а також досліджує трудові, матеріальні і фінансові ресурси у всіх ланках народного господарства з метою раціонального використання їх.
Економічний-контроль, як і вся економічна наука, вивчає проблеми розвитку економіки України. Тому у вирішенні цих проблем контроль не може обмежуватись тільки якісними визначеннями економічних законів, категорій, він вивчає і їхні кількісні співвідношення. Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві зумовив появу нових функціональних економік: наукової організації і економіки праці; ефективність капітальних вкладень і нової техніки; ціноутворення; фінансів, грошового обігу і кредитування; бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності та ін. Економічний контроль перебуває в тісному взаємозв'язку з плануванням, управлінням та обліком і невід'ємний від них. Цей зв'язок виявляється передусім у тому, що функціональні економічні науки досліджують той самий об'єкт, але з різною цільовою функцією. В умовах технічного прогресу виникає потреба комплексного вивчення об'єкта і важливих проблем, наприклад, дослідження економіки галузі народного госпо-дарства, маркетингу, збалансованості ринку тощо.
Отже, економічний контроль у своєму розвитку інтегрується з іншими функціональними економічними науками.
У процесі взаємодії досягнення однієї науки вивчаються методом і засобом інших. Так, інформацію про розвиток народного гоподарства збирає, аналізує і узагальнює статистика, хоч ці інформаційні потоки утворились внаслідок взаємодії і впливу на процеси планування, бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності, фінансування та інших еко-номічних наук. Правдивість цієї інформації, її об'єктивність і достовірність встановлюють економічним контролем.
Таким чином, економічний контроль, використовуючи наукову теорію, виконує суспільну роль у забезпеченні практичними рекомендаціями виробництво життєво необхідних благ для задоволення потреб людей. Виявляючи диспропорції і негативні явища у суспільстві, контроль дає змогу усунути їх і запобігає повторенням, а також сприяє раціональній організації'виробничих відносин і оптимальному використанню продуктивних сил.
Економічний контроль виконує конкретні функції економічної науки:
пізнавальну - виявлення фактів, які негативно впливають на розвиток продуктивних сил і виробничих відносин з метою регулювання їх;
культурно-виховну - передбачає виховання ощадливості у витрачанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
практично-дійову -забезпечує управління економікою конкретними методиками.
Звідси економічному контролю як галузі економічної науки притаманні інтегративні риси у дослідженні продуктивних сил і виробничих відносин, тому він безпосередньо впливає на оптиміза-цію економічних процесів.
3. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю
Функції економічного контролю поширюються на економічну діяльність усіх ланок народного господарства. За організаційними формами економічний контроль в Україні поділяють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника.
Державні органи, які здійснюють функції економічного контролю, такі: Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України. Міністерство праці України, Міністерство статистики України, Національний банк України.
Спеціалізовані органи контролю - Державний комітет України по стандартизації, метрології та якості продукції (Держстандарт України), Державна інспекція України по захисту прав споживача, Державна інспекція України по контролю за цінами.
Муніципальний контроль - місцеві Ради народних депутатів та комісії їх.
Незалежний контроль - аудиторський, створюється на гос-прозрахункових засадах.
Контроль власника - внутрішньосистемний, внутрішньогосподарський.
Організаційні форми економічного контролю в Україні подано на рис. 1.
Фонд державного майна України (далі Фонд) є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю. Підпорядкований він у своїй діяльності і підзвітний Верховній Раді України.
У Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Фонд створює регіональні відділення. У разі потреби Фонд має право створювати представництва в інших містах, а також районах України.
Основними завданнями Фонду є:
ў захист майнових прав України на її території та за кордоном;
ў реалізація прав розпорядження майном державних підприємств у процесі приватизації їх, створення спільних підприємств;
ў здійснення повноважень щодо організації та проведення при-ватизації майна.підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності, а також щодо орендодавця майна державних під-приємств і організацій, їхніх структурних підрозділів;
ў сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.
Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
ў розробляє і передає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює виконання їх;
ў змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності,

 
 

Цікаве

Загрузка...