WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Курсова робота

Статистика цін - Курсова робота

являються реальним товаром. Відносне знецінення охопило і металеві гроші, що пов'язують часто з здешевленням видобутку цінних металів, які виконують функції грошей.
Слід зауважити, що у XX столітті проходить глобальне неухильне зрос-тання рівня цін у всьому світі (рис.24.1.), що зумовлено дією двох основних чинників. По-перше, збільшенням питомої ваги непродуктивної праці в сус-пільстві. По-друге, зміною масштабу цін. Баланс суспільних затрат постійно змінюється. Реальні ціни не встигають реагувати на ці зміни - в них свій ме-ханізм коливань, який постійно спонукає її наблизитися до вартості, та відстає від її руху, і це призводить до зміни співвідношення між цінами і вартістю.
Рис.24.1. Динаміка оптових цін у США і Англії у XX столітті
(Коган А.М. Деньги, цеиа й теория трудовой стоимости. - С 14.)
Ріст рівня цін неадекватне поняттю "інфляційний ріст цін", оскільки він може включати зміну цін, викликану зміною якості продукції і послуг.
Немає сьогодні жодного статистичного показника, за допомогою якого можна було б відокремити один від одного, тим більше, що оцінка зміни якості неможлива без залучення експертних методів. Тому адекватна оцінка інфляції можлива лише при використанні розгорнутої системи показників.
У світовій практиці для оцінки рівня інфляції використовуються в осно-вному два показники: індекс споживчих цін та показник відмінності між ре-альним і номінальним валовим національним продуктом (Дефлятор ВНП).
Індекс споживчих цін дозволяє оцінити рівень інфляції на споживчому ринку- Його розраховують за формулою Ласпейреса:
де Pt - аналітичневирівняні або змінні середні рівні цін. Індекс цін показує темп середньої зміни цін всієї сукупності товарів і послуг, вироблених чи реалізованих в кількості, що відповідає базисному періоду. Таким чином, зміна структури продукції (зміна питомих ваг її різних видів) на показник темпу зростання впливати не повинен. Структура приймається незмінною. Наведена формула індекса цін широко використовується у Великобританії для характеристики динаміки роздрібних цін.
У США для оцінки динаміки споживчих цін застосовується інша формула:
де qf - ваги, фіксовані на будь-якому рівні г, або опосередковане спожи-вання за декілька періодів часу.
Це дозволяє співставляти показники поточного періоду з будь-яким іншим, а не лише з роком обстеження споживчих витрат, здійснюючи такі обстеження один раз за декілька років. В Україні у роки інтенсивного розкручування інфляційної спіралі структура споживання товарів і послуг залишається на протязі року незмінною, щорічно оновлюючись, а індекс споживчих цін обчислюється за кожний місяць нарощуваним підсумком з початку року за модифікованою формулою Леспейреса:
Дефлятор валового національного продукту дозволяє оцінити ступінь інфляції по всій сукупності благ, що виробляються і споживаються у державі. Він враховує не лише зміну цін на товари народного споживання, але і цін на товари, що використовуються у державних інтересах, інвестиційних, екс-портованих та імпортованих товарів і послуг.
В більшості країн дефлятор валового національного продукту (ДВНП) визначається за відомою формулою Пааше:
В Україні розрахунок ДВНП має деякі особливості: спочатку за допомо-гою індексів цін або фізичного обсягу проводиться постатейна переоцінка ВНП, розрахованого за методом кінцевого використання, в цінах попере-днього року, після чого за формулою Пааше обчислюють ДВНП. Базисний ДВНП визначають як добуток всіх річних ДВНП в інтервалі від звітного до базисного року.
В якості основного показника динаміки інфляції є норма інфляції:
де It, Іt-1 - індекси цін суміжних періодів.
Норма інфляції показує як змінився рівень інфляції за відповідний період часу. Якщо N дорівнює від 1 до 9% - інфляція називається "повзучою" від 10 до 99% - галопуючою- Якщо вона дорівнює 50% за місяць - економіка перебуває у гіперінфляції.
Рівень інфляції вимірюється також за допомогою індекса купівельної спроможності грошової одиниці, який показує на скільки відсотків знеціни-
1 лись гроші. Його розраховують за формулою:
.
Однією із складових інфляції є не забезпечена відповідною кількістю то-варів і послуг грошова маса. Величина грошової маси залежить від кількості грошей в обігу та швидкості їх обігу. Відносне збільшення грошової маси, але при сповільненні швидкості "їх обігу може не привести до інфляції. Як прави-ло, не забезпеченими товарами випуск грошей спонукає покупців до швидкої їх реалізації, що підвищує швидкість обігу грошей та посилює інфляцію.
Другою складовою інфляції є величина товарної маси, яка залежить від її кількості і рівня цін на товари. Зростання середніх цін товарної маси залежить від розмірів зміни фізичного обсягу товарів, маси грошей в обігу і швидкості їх обігу. Розглянемо приклад:
Таблиця 24.2
Динаміка грошової маси
Показники Базисний
рік Звітний
рік Індекс
динаміки
1. Середньорічна грошова маса, млн. грн. 2486 12868 5,176
2. Валовий національний продукт:
- у поточних цінах 3644 48700 13,364
- у фіксованих цінах базисного року 3644 3200 0,878
Отже, дефлятор валового національного продукту склав ---і 5,22- Рівень інфляції дорівнює: (15,22 - 1)- 100 = 1422%. Швидкість обігу грошової маси (як відношення ВНП у поточних цінах до середньорічної грошової маси):
за базисний рік
за звітний рік
Отже, швидкість обігу у поточному році зросла в порівнянні з базисним в 2,582 раза (3,784 : 1,466).
Відповідно дефлятор валового національного продукту можна визначити як частку від ділення добутку індекса середньорічної грошової маси і швидкості її обігу на індекс ВНП у фіксованих цінах 5,176 2,582 : 0,878 = 15,221.
Ступінь відповідності товарної і грошової маси оцінюється за допомогою таких показників:
- співвідношення грошової і товарної маси в статиці і динаміці;
- співвідношення темпів зростання грошової емісії і цін;
- співвідношення темпів зростання доходів і цін.
Зміна номінальних доходів в абсолютній сумі (p1q1- p0q0) проходить під впливом зміни реальних (перерахованих у порівняльні ціни) доходів насе-лення (p1q0- p0q0) та зростання доходів за рахунок зміни цін (p1q1- p0q1).
Для аналізу інфляційних процесів використовуються матеріали різних джерел. Баланс грошових доходів і видатків населення дозволяє визначити витрати на придбання товарів і послуг; про структуру споживчих видатків статистика дізнається з матеріалів обстежень, які проводяться регулярно; дані про грошову масу одержують від банків; про рівень цін на товари і послуги - з матеріалів вибіркових спостережень.

 
 

Цікаве

Загрузка...