WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Курсова робота

Статистика цін - Курсова робота

основні статистичні показники і методи дослідження коливності.
З показників варіації найпростішим є розмах варіації, який являє собою різницю між максимальним і мінімальним рівнями цін на товар:
Цей показник дає лише загальну уяву про коливність цін, оскільки він розраховується на основі двох крайніх їх значень без врахування частот у ва-ріаційному ряді, і отже, результат може виявитися випадковим. Тому розмах варіації доповнюють узагальнюючими показниками варіації - середнім лі-нійним (L) та середнім квадратичним ( ) відхиленнями:
;
Шляхом порівняння значень середньоквадратичного і середньолінійного відхилень виявляють симетричність розподілу (чим симетричніше розподіл,
. Ступінь коливності оцінюється коефіцієнтом варіації .
Недолік коефіцієнта варіації полягає в тому, що він дозволяє визначити ступінь коливності ціни лише одного, а не сукупності різних товарів.
Доповненням до загального аналізу ступеню однорідності сукупності є обчислення критерію типовості конкретної ціни Рi (співвідношення індиві- дуального і середнього відхилень): .
Приоднорідній сукупності . Отже, якщо T > 3, то і-а ціна не ти-пова для даного ряду.
Велике значення при вивченні коливності цін має метод статистичних групувань. Роль фактора, який покладено в основу групування, у формуванні загальної варіації визначають шляхом розкладання загальної дисперсії , що склалась під впливом сукупності чинників на факторну - міжгрупову дисперсію і випадкову - середньої з групових та обчисленням на їх основі коефіцієнта детермінації :
; ;
;
де , - ціна і-го товару і і-ої групи;
- кількість і-го товару і і-ої групи;
- середній рівень ціни товару.
Для вивчення територіальної варіації цін в якості предмету аналізу слу-жить варіація цін окремих товарів-представників або товарних груп, що є представниками всіх форм торгівлі різних територій. При аналізі коливності цін по території застосовуються статистичні методи вивчення взаємозв'язку:
регресивна модель залежності коефіцієнта варіації цін від середнього рівня цін (або показника варіації грошового доходу в розрахунку на душу населен-ня і інших).
Вивчення коливності цін в динаміці здійснюється статистикою шляхом побудови тренду, для виявлення якого застосовуються різні способи. Най-більш вживаними є: метод змінних середніх, аналітичне вирівнювання. В за-гальному вигляді трендова модель для окремої ціни чи індекса цін може бути виражена рівнянням , де t - номер року. Модель тренду відображає напрям і характер зміни цін (прискорення, сповільнення), дає кількісну оцінку середньої зміни за період.
Характер розподілу коливань навкруги тренду (випадковий чи періоди-чний) виявляють за допомогою критерію поворотних точок Кенделла та ко-ефіцієнта автокореляції відхилень від тренда з лагом 1 рік. Коливання рівня цін, які зумовлені впливом однієї основної причини за своєю формою відпо-відає коливанням самої причини (наприклад, сезонні коливання ціни на ялинкові іграшки за формою повністю відтворюють коливання на них попи-ту). Внаслідок інтерференції коливань (накладання їх впливу один на одного) виникає випадково розподілена за часом коливність цін. Випадкові коливання цін виникають під впливом дії не врахованих факторів, а також під впливом випадкових відхилень основних факторів. Для кількісної оцінки випадкових коливань застосовують коефіцієнт апроксимації (Кa):
де - аналітичне вирівняні або ковзні (змінні) середні рівні цін.
Ступінь коливності цін під впливом фактора сезонності споживання то-вару оцінюють за допомогою коефіцієнту сезонності:
.
Важливе значення має порівняльний аналіз показників варіації доходів і відповідних Їм цін та аналіз Їх залежності за допомогою регресійного методу і коефіцієнта еластичності.
Коефіцієнт еластичності - це відсоткова зміна результативної ознаки при зміні на один відсоток факторної ознаки.
Емпіричний коефіцієнт еластичності:
.
В ряді випадків ціни на товари утворюють взаємозв'язану систему, де зміна базових цін веде до зміни цін взаємозв'язаних товарів. Утворюється перехресна еластичність, яка виражає зміну у відсотках ціни одного із взає-мозв'язаних товарів внаслідок зміни ціпи іншого товару на один відсоток. Наприклад, підвищення ціни на Х-модель холодильника може бути викликане підвищенням ціни на У-модель холодильника (товару, який задовольняє ту ж потребу). Розглядіти і вловити цей процес здатний коефіцієнт перехресної еластичності:
де - ціни на товари і у базисному і звітному періодах.
Приклад. Ціна на товар "А" у звітному періоді складала 135 грн., за рік вона зросла до 200 грн., ціна товару "Б" змінилась за цей же період з 125 до 180 грн. Отже, еластичність ціни товару "А" становитиме:
Отже, ціна товару "А" зміниться на 1,09% при зміні ціни на товар "Б" на 1%.
Для того, щоб запобігти появі випадкових відхилень, слід брати рівні цін, що стабілізувалися. Еластичність цін товару залежить від ступеню агрегованості товару та наявності товарів-замінників: чим їх більше, чим ближчі Їх властивості, тим еластичнішою стає ціна товару. Крім того, еластичність цін залежить від різноманітності можливостей використання товару.
6. Основні принципи обчислення і аналізу індексів цін
Індексами цін називають показники, які характеризують співвідношення цін. Найчастіше ціни співставляються за різні періоди часу, характеризуючи в таких випадках їх динаміку. Показник, який характеризує співвідношення ціни окремого товару, називається індивідуальним, або однотоварним індек-сом цін. Якщо показник дає зведену характеристику співвідношення цін на всі товари (або окремі групи товарів), то він називається загальним (або гру-повим) індексом цін.
Індивідуальний індекс цін будь-якого товару є відносна величина, що одержана шляхом ділення нової ціни (після зміни) на ціну до зміни. Так, якщо ціна на товар "А" до 1 квітня 1997 року складала 37 гри., а з 1 квітня -
і? 32 гри., то індивідуальний індекс ціни дорівнює або 86,5%, тобто
ціна на товар "А" знизилася нв 13,5% (100 - 86,5). Якщо ціну звітного періо-ду позначити через Рі, а ціну базисного - через Ро, то індивідуальний Індекс
Ір становитиме:
В тих випадках, коли необхідно дати оцінку динаміки ціни на один товар, який реалізується на різних територіях і ринках, співставляють середні ціни різних періодів, визначають індекс змінного складу:
На цей індекс впливають два фактори: зміна цін на окремих територіях і ринках на певний товар та зміна структури продажу -
Зміну середніх цін і вплив відповідних факторів можна виразити у вигляді такої схеми:
Індекс середніх Індекс цін

 
 

Цікаве

Загрузка...