WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Курсова робота

Статистика цін - Курсова робота

квартал П квартал Ш квартал
Вищий сорт
несолоне 5,8 500 150 6,25 17,6
Вищий сорт
солене 5,6 400 400 50 47,1
Шоколадне 5,5 350 300 43,75 35,3
Разом: - 800 850 100 100
Оскільки зважування проводиться за кількістю проданого товару (або за питомою вагою в %, які відображають кількість), то застосовуємо середню арифметичну зважену:
Отже, хоча ціни на масло вершкове не змінювались, однак середня ціна у Ш кварталі зросла під впливом зміни структури реалізації масла.
Показник рівня ціни може розраховуватися як відносна величина, що ві-дображає купівельну спроможність грошового доходу споживачів: відно-шення ціни (індивідуальної чи середньої) товару або товарної групи (Р), а та-кож вартості споживчого кошика (ро) до середнього грошового доходу насе-лення (Д) - всьогоабо окремих соціальних груп в цілому по Україні або окремих регіонах:
Важливим завданням статистики цін є вивчення структури ціни, зв'язку структурних елементів. Якщо у твердих цінах складові елементи її жорстко зафіксовані, то у вільних ринкових цінах структурні елементи формуються під впливом комплексу факторів. Співвідношення між складовими елементами ціни підпорядковуються ринковим закономірностям, залежать від кон юнктури ринку, зазнаючи одночасно регулюючий вплив держави у вигляді податкової політики та адміністративного регулювання рівня цін. Структуру роздрібної ціни можна подати у такому вигляді (рис-24.1.).
Рис.1. Схема структури роздрібної ціни
Наявність, співвідношення і кількість структурних елементів конкретної ціни залежить від кон'юнктури ринку, виду товару, кількості торгових посе-редників, тощо.
Кількість посередницьких структур формується при реалізації товарів, виробництво яких локалізовано у невеликій кількості пунктів, а сфера спо-живання поширена на всій території держави. В таких випадках в структуру ціни включається не одна торгова націнка-Промислова продукція в основному реалізується за оптовими цінами підприємств, які забезпечують відповідний рівень прибутку та рентабельності.
До складу витрат виробництва, як правило, включають сировину, осно-вні і допоміжні матеріали, паливо, енергію, амортизацію, заробітну плату, які утворюють основну частку в структурі цін. Щодо структури виробничих ви-трат, то вона неоднакова в різних галузях промисловості. Це відповідно ві-дображає специфічні особливості їх виробництва (матеріаломісткість, фон-домісткість, працемісткість), а також технічну оснащеність і довгострокові тенденції. Значну питому вагу у структурі ціни займають транспортні витрати та витрати, що зв'язані з охороною, які в залежності від особливостей товару та ринкової ситуації включаються у витрати виробника чи торговця. В тих випадках, коли фірма для перевезення товару користується послугами самостійної транспортної організації, транспортні витрати і прибутки такої організації включаються окремою статтею у структуру ціни. Якщо таких то-варів декілька, затрати розподіляються пропорційно обсягу товару, особли-востям навантаження і інших.
Відчутне місце в структурі ціни займають податки (податок на прибуток. ПДВ, акциз, подохідний податок податок на майно громадян, плата за землю тощо). Крім того, існує умовне ділення податків на витратотворні (плата за землю, у дорожний фонд і інші податки, що включаються у собівартість), та цінот- ворні (ПДВ, акциз). Більшість цих податків підвищують ціни і лише деякі об межують рівень ціни. Наприклад, ставка податку на прибуток залежить від рівня прибутку, а також від виду діяльності: виробництво чи посередництво.
В структурі ціни можна виділити і інші складові елементи такі як витрати на упаковку, вагові надбавки, вагові знижки, цінові знижки.
Завдання статистики - визначення впливу кожного з перерахованим елементів, а також умов виробництва, реалізації в оптовій, роздрібній ланках у формуванні рівня ціни.
Оцінка процентного складу структурних елементів супроводжується вивченням впливу на нього різних факторів, які визначають розмір і співвід-ношення елементів ціни (оптової і роздрібної ціни, собівартості і роздрібно ціни і інші). Такий аналіз здійснюється методами регресивного моделюванню та вивчення кореляційної залежності. В якості результативної ознаки виступає розмір або співвідношення елементів ціни.
Для виявлення закономірностей формування структури цін, впливу різних елементів на загальну коливність її рівня розраховують коефіцієнти варіації різних елементів цін по сукупності товарів, варіації співвідношень структурних елементів різних ринків, за різновидностями товару в розрізі ре-гіонів або підприємств-постачальників.
В процесі вивчення структури ціни виявляють тенденції зміни абсолютних і відносних розмірів структурних елементів цін, які мають різні вектори для різних товарів. При такому аналізі використовуються традиційні методи вивчення динаміки: побудова тренда, середньої змінної, ряду ланцюгових і базисних індексів.
5. Аналіз коливності і співвідношень цін.
Одною з характерних ознак цін як елементу ринкового механізму є постійні коливання їх рівня, які проходять під впливом зміни попиту і пропозицій, кон'юнктури ринку, технології продажу, якості товарів, купівельної спроможності окремих соціальних груп населення, конкуренції. Коливність рівня ринкових цін у певних межах слід розглядати як природне явище, яке забезпечує важливіші пропорції ринку- Однак чим збалансованіший ринок, тим стабільніший розмах коливності цін, тим стійкіший середній рівень ціни. Повна стабілізація цін, тобто ліквідація будь-якої коливності їх рівня прак-тично неможлива - цс шлях до стагнації. Зниження ступеню коливності цін та стихійності в утворенні їх рівня здійснюється за допомогою маркетингового регулювання.
Вивчення количності цін може здійснюватися:
а) в межах окремого товару і товарної групи з однаковими споживчими властивостями але різної сортності і інших параметрів якості (корисністю товару, якістю оформлення, віковими, антропометричними ознаками спожи-вача, стадіями життєвого циклу товару, маркетинговою стратегією фірми );
б) в часі (в умовах зміни ринкової ситуації, зміни співвідношення між попитом і пропозицією, циклічності, сезонності ринку, тощо);
в) в просторі (в розрізі регіонів, міської і сільської місцевості, міст і навіть в різних районах міста). Територіальна коливність цін враховується у маркетингу при сегментуванні ринку (розподіл споживачів на групи, однако-во реагуючих на певні маркетингові рішення, а також різниця в реакції може залежати від різниці в доходах, освіти, кліматичних умов і т.п.).
Кожний аспект вивчення коливності цін має свою специфіку у застосуванні статистичних методів і в своїй основі спирається на

 
 

Цікаве

Загрузка...