WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Курсова робота

Статистика цін - Курсова робота

розподільчу, оскільки впливає на розподіл ресурсів, доходів і фінансів у суспільстві;
- регулюючу (спричиняє зміни попиту і пропозиції);
- координуючу (забезпечує періодичне встановлення балансу попиту і пропозиції, споживання і виробництва).
Вумовах командно-адміністративної системи управління співвідношен-ня попиту і пропозиції регулювалися, як правило, за допомогою директивних планів виробництва і реалізації товарів. Роль ціни у цьому процесі була не-значною. Не реалізовувалися й інші функції ціни. З переходом України до ринкового способу господарювання поступово формується система цін, яка швидко, без централізованого примусу, але в умовах державного контролю реагує на зміни умов попиту і пропозиції. Така система цін виступає в якості головного, найбільш ефективного механізму координації економічної пове-дінки суспільства.
2. Система показників статистики цін
Ціна - це невід'ємний складовий елемент ринкового механізму. Вона відображає споживні властивості (корисність) товару, купівельну спромож-ність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару (співвідношення між його наявністю та потребою, попитом та пропозицією), характер та силу конкуре-нції, державного контролю та загальноекономічну кон'юнктуру ринку, пси-хологію економічної поведінки ринкових суб'єктів і інші суб'єктивні моменти (моду, смаки, традиції). Отже, ціна складається під впливом численних об'єктивних і суб'єктивних факторів.
Статистичне вивчення цін здійснюється на основі розгорнутої системи показників, яка відповідає вимогам ринкової економіки і відображає різні види диференціації ринкових цін: асортиментну, часову, просторову, за соціально-доходними групами, різними ринками. Ринок робить ціни гнучкими, чутливо реагуючими на зміну різних чинників. В цьому зв'язку показники еластичності цін, їх співвідношень повинні знайти відображення в системі показників статистики цін. Лібералізація ціноутворення і перспективи стабілізації економіки дозволяють закладати ціни у математичні моделі.
В залежності від мети дослідження статистикою можуть застосовуватися різні показники.
Для оцінки абсолютного розміру ціни на певний вид, сорт товару (товарну групу) застосовують рівень цін. Розрізняють рівні цін:
- індивідуальні, що характеризують величину ціни на відповідний вид, сорт товару на певний момент часу, дату;
- середні - розраховуються на певну дату або за період на конкретний товар, сортність (товарну групу), по населених пунктах, регіону, країні;
- узагальнюючі - вартість споживчого кошика, який розраховується відношенням індивідуальної, середньої чи узагальнюючої ціни до доходу.
При вивченні ціноутворення визначають показники структури ціни:
питому вагу кожного елементу в кінцевій (роздрібній) ціні товару (собівартості, націнки, знижки, податків); питому вагу валового доходу (реалізованої націнки) у товарообігу; співвідношення оптових і роздрібних цін, співвідношення структурних елементів роздрібних цін.
Коливність цін в часі і просторі характеризують за допомогою показників варіації: групування одноіменних товарів за рівнем цін; рівень територіальної коливності цін (групування регіонів, населених пунктів за рівнем цін;
рівень стійкості цін у динаміці (коефіцієнт апроксимації трендової моделі);
рівень сезонних та циклічних коливань цін.
Динаміку цін на окремі товари, товарні групи і всіх товарів характеризують за допомогою індексного методу: індивідуальних, групових та зведених індексів цін, індексів середніх цін.
Відповідність ціни якості товару, залежність від соціально-економічних факторів статистика характеризує за допомогою параметрів моделей, коефіцієнтів, індексів, експертних оцінок.
3. Принципи реєстрації цін
В умовах централізованої планової економіки основним методом реєст-рації цін є жорсткий документований, суцільний їх облік, що одержав назву прейскурантного. Його можна в певній мірі вважати оправданим в умовах політики стабільних цін та відносно неширокого асортименту товарів.
З переходом до ринкових відносин офіційне визнання в Україні одержа-ла концепція вибіркової системи реєстрації цін, що узгоджується з практикою міжнародної статистики. До 90 років в Україні цей метод статистичного спостереження за цінами здійснювався в межах статистики колгоспної торгівлі та споживчої кооперації.
Перехід державної статистики на вибіркову систему реєстрації цін пере-дбачає дотримання таких принципів:
o відмову від масового документованого, суспільного обліку цін, який в умовах різних форм власності практично неможливий;
o повне охоплення всіх форм і видів торгівлі;
o формування споживчого кошика, тобто набір товарів-представників;
o впровадження системи поправок на зміну якості товарів. Вибіркова сукупність формується за схемою:
1. Періодичність вибірки.
Оптимальною вважається щомісячна реєстрація цін. По окремих това-рах реєстрація цін при необхідності може здійснюватися за менш тривалі пе-ріоди (щодекадне, щоденно).
2. Вибір товарів-представників.
Проводиться відбір товарів, які репрезентують всю сукупність товарів і розкривають загальні тенденції, закономірності рівнів цін.
Товар-представник- це конкретна марка, артикул або невелика товар-на група.
Відбір товарів-представників з всієї сукупності, згрупованої за характе-ром використання товарів, можна проводити за критеріями: частка даного товару в обсязі реалізації товарної групи, можливість регулярного одержання даних, варіація індивідуальних індексів в групі, ступінь кореляції у динаміці цін товарів групи.
В Україні статистичними органами здійснюється спостереження за ці-нами по 22 товарах-представниках. Для порівняння: споживчий кошик в Ан-глії складається з 350 продуктів і послуг представників, в Німеччині - 475-США - 300, Франції - 250.
3. Вибір конкретної різновидності товару-представника.
При реєстрації ціни товару-представника дається детальна специфікація товару - перелік його узагальнених споживчих ознак, визначення яких вима-гає певних експертних знань. Щоб вказані параметри товару були стабіль-ними, повинні враховуватися їх зміни. В сучасних умовах конкретні параме-три специфікації (назва торгової фірми, її розмір, якісні ознаки і інші) визна-чаються самостійно реєстратором.
4. Вибір виду реєстрованої ціни.
Можливі чотири варіанти реєстрованої ціни товару-представника: сере-дня арифметична проста, середня арифметична зважена, модальна. За нині діючою методикою реєструється модальна ціна, тобто ціна товару за най-більшим обсягом реалізації в товарній групі.
5. Вибір території, населених пунктів, підприємств торгівлі.
Можливі такі методи: пропорційний відбір великих, середніх і

 
 

Цікаве

Загрузка...