WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Реферат

Статистика цін - Реферат

на певний товар в різних регіонах (містах) України характеризує-ться різними рівнями, то визначають середню ціну на цей товар в цілому по Україні.
Багатий первинний матеріал, що дає статистика, дозволяє ретельно підійти до обчислення середніх цін. Як правило, середні ціни розраховуються за допомогою середніх зважених. В якості ваг використовуються різні дані, що зумовлює вибір відповідного виду середньої. Так, в якості ваги може виступати кількість натуральних одиниць проданого товару. Наприклад, до березня ціна товару А складала 4 гривні за 1 кг, а з 1 березня вона становила З гривні за 1 кг; відомо також, що за січень-лютий місяці було продано 1000 кг, а у березні - 700 кг цього товару.
Як розрахувати середньоквартальну ціну товару "А"?
Склавши добутки кількості одиниць проданого товару на його ціну, одержимо суму, яка виражає фактичний оборот від продажу товару "А" за квартал. Розділивши її на кількість одиниць проданого товару за квартал, одержимо середню ціну товару "А" за І квартал. ЇЇ можна виразити у вигляді формули середньої арифметичної зваженої:
Середня арифметична зважена застосовується в тих випадках, коли є кількісний облік реалізованих товарів.
В практиці статистичної роботи нерідко зустрічаються випадки, коли немає кількісного обліку проданого товару в натуральних одиницях, а лише виручка (оборот) від його реалізацій у вартісному виразі та відповідні рівні цін. Припустимо, що у розглянутому прикладі відомо не кількість проданого
товару за січень-лютий і березень місяці, а у гривнях: 4000 грн. за січень-лютий і 2100 грн. за березень. Якщо застосувати середню арифметичну зва-жену, тобто перемножити оборот на відповідні ціни і суму добутків розділи-ти на суму оборотів, то результат буде невірним - 3,7 грн. замість 3,6 грн. У наведеному прикладі середню ціну на товар за І квартал слід розраховувати за формулою середньої гармонійної зваженої:
Таким чином, можна сформулювати загальне правило: якщо в якості ваг при обчисленні середньої ціни застосовують оборот у гривнях, то середню ціну необхідно розраховувати за формулою середньої гармонійної зваженої.
В тих випадках, якщо невідомі ні кількість натуральних одиниць проданого товару, ні вартість реалізації, що відповідають різним рівням цін, то в якості ваг при обчисленні середніх цін використовується кількість днів торгівлі/
Припустимо, що до 20 березня ціна була на рівні 5 грн. за 1 кг, а з 21 березня вона знизилась до 4,5 грн. Необхідно визначити середню ціну за березень місяць, коли невідомо, скільки або на яку суму було продано товару з І по 20 і з 21 по 31 березня. Зважуємо за кількістю днів торгівлі. У березні за ціною 5 грн. здійснювалась торгівля 20 днів (з 1 по 20), а за ціною 4,5 грн. -11 днів (з 21 по 31). Виникає питання: який вид середньої необхідно застосувати - середню арифметичну чи середню гармонійну зважену. На основі попередніх прикладів неважко було помітити, що при обчисленні середніх цін середня арифметична застосовується при зважуванні за кількістю проданого товару, а середня гармонійна - при зважуванні за товарооборотом. Отже, необхідно вирішити питання: який розподіл в часі краще відображає зважування за кількістю днів торгівлі, кількістю проданого товару чи товарообороту? Зміна ціни, як правило, відчутно впливає на кількість проданого товару: якщо ціна знижується - кількість проданого товару зростає, якщо ж ціна зростає - кількість проданих одиниць товару знижується. Отже, розподіл кількості проданого товару не відповідає розподілу днів торгівлі за старою і новою цінами. Інша справа - розподіл товарообороту. При зниженні цін збільшена кількість реалізується за більш низькими цінами, що знижує загальну суму товарообороту. І навпаки, при зростанні ціни зменшена кількість проданого товару оцінюється за більш високими цінами. Таким чином, розподіл товарообороту точніше відповідає розподілу днів торгівлі за старою та новою ціпами. Тому при зважуванні за кількістю днів торгівлі застосовується середня гармонійна.
Середня ціна за березень
Окремо необхідно зупинитися на обчисленні середніх цін по товарній групі, яка складається з окремих товарів з різними рівнями цін, або по одно-му товару в тому випадку, якщо цей товар поступає споживачу різними ка-налами торгівлі також з різними рівнями цін. В таких випадках середні ціни можуть змінюватися при незмінності конкретних цін, відображаючи зміну структури сукупності. Для прикладу, розрахуємо середньоквартальні ціни на вершкове масло по торговій організації.
Таблиця 24.1.
Сортність Ціна за 1 т, Реалізовано, т Питома вага
вершкового тис.грн.
(в % до підсумку)
масла
П квартал Ш квартал П квартал Ш квартал
Вищий сорт
несолоне 5,8 500 150 6,25 17,6
Вищий сорт
солене 5,6 400 400 50 47,1
Шоколадне 5,5 350 300 43,75 35,3
Разом: - 800 850 100 100
Оскільки зважування проводиться за кількістю проданого товару (або за питомою вагою в %, які відображають кількість), то застосовуємо середню арифметичну зважену:
Отже, хоча ціни на масло вершкове незмінювались, однак середня ціна у Ш кварталі зросла під впливом зміни структури реалізації масла.
Показник рівня ціни може розраховуватися як відносна величина, що відображає купівельну спроможність грошового доходу споживачів: відно-шення ціни (індивідуальної чи середньої) товару або товарної групи (Р), а та-кож вартості споживчого кошика (ро) до середнього грошового доходу насе-лення (Д) - всього або окремих соціальних груп в цілому по Україні або окремих регіонах:
Важливим завданням статистики цін є вивчення структури ціни, зв'язку структурних елементів. Якщо у твердих цінах складові елементи її жорстко зафіксовані, то у вільних ринкових цінах структурні елементи формуються під впливом комплексу факторів. Співвідношення між складовими елементами ціни підпорядковуються ринковим закономірностям, залежать від
кон юнктури ринку, зазнаючи одночасно регулюючий вплив держави у вигляді податкової політики та адміністративного регулювання рівня цін. Структуру роздрібної ціни можна подати у такому вигляді (рис-24.1.).
Роздрібна ціна
Оптова ціна
виробника
Торгова націнка оптової торгівлі
Торгова націнка
роздрібної торгівлі
Витрати виробництва Прибуток Витрати Прибуток Витрати Прибуток
Рис.24.1. Схема структури роздрібної ціни
Наявність, співвідношення і кількість структурних елементів конкретної ціни залежить від кон'юнктури ринку, виду товару, кількості торгових посе-редників, тощо.
Кількість посередницьких структур формується при реалізації товарів, виробництво яких локалізовано у невеликій кількості пунктів, а сфера спо-живання поширена на всій території держави. В таких випадках в структуру ціни включається не одна торгова націнка-Промислова продукція в основному реалізується за оптовими цінами підприємств, які забезпечують відповідний рівень прибутку та рентабельності.
До складу витрат виробництва, як правило, включають сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, енергію, амортизацію, заробітну плату, які утворюють основну частку в структурі цін. Щодо структури виробничих витрат, то вона неоднакова в різних галузях промисловості. Це відповідно відображає специфічні особливості їх виробництва (матеріаломісткість, фондомісткість, працемісткість), а також технічну оснащеність і довгострокові тенденції. Значну питому вагу у структурі ціни займають транспортні витрати та витрати, що зв'язані з охороною, які в залежності від особливостей товару та ринкової ситуації включаються у витрати виробника чи торговця. В тих випадках, коли фірма для перевезення товару користується послугами самостійної транспортної організації, транспортні витрати і прибутки такої організації включаються окремою статтею у структуру ціни. Якщо таких товарів декілька, затрати розподіляються пропорційно обсягу товару, особливостям навантаження і інших.
491

 
 

Цікаве

Загрузка...