WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Реферат

Статистика цін - Реферат

відображає різні види диференціації ринкових цін: асортиментну, часову, просторову, за соці-ально-доходними групами, різними ринками. Ринок робить ціни гнучкими, чутливо реагуючими на зміну різних чинників. В цьому зв'язку показники еластичності цін, їх співвідношень повинні знайти відображення в системі показників статистики цін- Лібералізація ціноутворення і перспективи стабі-лізації економіки дозволяють закладати ціни у математичні моделі.
В залежності від мети дослідження статистикою можуть застосовувати-ся різні показники.
Для оцінки абсолютного розміру ціни на певний вид, сорт товару (товарну групу) застосовують рівень цін. Розрізняють рівні цін:
- індивідуальні, що характеризують величину ціни на відповідний вид, сорт товару на певний момент часу, дату;
- середні - розраховуються на певну дату або за період на конкретний товар, сортність (товарну групу), по населених пунктах, регіону, країні;
- узагальнюючі - вартість споживчого кошика, який розраховується відношенням індивідуальної, середньої чи узагальнюючої ціни до доходу.
При вивченні ціноутворення визначають показники структури ціни:
питому вагу кожного елементу в кінцевій (роздрібній) ціні товару (собівартості, націнки, знижки, податків); питому вагу валового доходу (реалізованої націнки) у товарообігу; співвідношення оптових і роздрібних цін, співвідношення структурних елементів роздрібних цін.
Коливність цін в часі і просторі характеризують за допомогою показників варіації: групування одноіменних товарів за рівнем цін; рівень територіальної коливності цін (групування регіонів, населених пунктів за рівнем цін;
рівень стійкості цін у динаміці (коефіцієнт апроксимації трендової моделі);
рівень сезонних та циклічних коливань цін.
Динаміку цін на окремі товари, товарні групи і всіх товарів характеризують за допомогою індексного методу: індивідуальних, групових та зведених індексів цін, індексів середніх цін.
Відповідність ціни якості товару, залежність від соціально-економічних факторів статистика характеризує за допомогою параметрів моделей, коефіцієнтів, індексів, експертних оцінок.
24.3. Принципи реєстрації цін
В умовах централізованої планової економіки основним методом реєст-рації цін є жорсткий документований, суцільний їх облік, що одержав назву прейскурантного. Його можна в певній мірі вважати оправданим в умовах політики стабільних цін та відносно неширокого асортименту товарів.
З переходом до ринкових відносин офіційне визнання в Україні одержала концепція вибіркової системи реєстрації цін, що узгоджується з практикою міжнародної статистики. До 90 років в Україні цей метод статистичного спостереження за цінами здійснювався в межах статистики колгоспної торгівлі та споживчої кооперації.
Перехід державної статистики на вибіркову систему реєстрації цін передбачає дотримання таких принципів:
o відмову від масового документованого, суспільного обліку цін, який в умовах різних форм власності практично неможливий;
o повне охоплення всіх форм і видів торгівлі;
o формування споживчого кошика, тобто набір товарів-представників;
o впровадження системи поправок на зміну якості товарів. Вибіркова сукупність формується за схемою:
1. Періодичність вибірки.
Оптимальною вважається щомісячна реєстрація цін. По окремих това-рах реєстрація цін при необхідності може здійснюватися за менш тривалі пе-ріоди (щодекадне, щоденно).
2. Вибір товарів-представників.
Проводиться відбір товарів, які репрезентують всю сукупність товарів і розкривають загальні тенденції, закономірності рівнів цін.
Товар-представник- це конкретна марка, артикул або невелика товар-на група.
Відбір товарів-представників з всієї сукупності, згрупованої за характером використання товарів, можна проводити за критеріями: частка даного товару в обсязі реалізації товарної групи, можливість регулярного одержання даних, варіація індивідуальних індексів в групі, ступінь кореляції у динаміці цін товарів групи.
В Україні статистичними органами здійснюється спостереження за ці-нами по 22 товарах-представниках. Для порівняння: споживчий кошик в Ан-глії складається з 350 продуктів і послуг представників, в Німеччині - 475-США - 300, Франції - 250.
3. Вибір конкретної різновидності товару-представника.
При реєстрації ціни товару-представника дається детальна специфікація товару - перелік його узагальнених споживчих ознак, визначення яких вимагає певних експертних знань- Щоб вказані параметри товару були стабільними, повинні враховуватися їх зміни. В сучасних умовах конкретні параметри специфікації (назва торгової фірми, її розмір, якісні ознаки і інші) визначаються самостійно реєстратором.
4. Вибір виду реєстрованої ціни.
Можливі чотири варіанти реєстрованої ціни товару-представника: середня арифметична проста, середня арифметична зважена, модальна. За нині діючою методикою реєструється модальна ціна, тобто ціна товару за найбільшим обсягом реалізації в товарній групі.
5. Вибір території, населених пунктів, підприємств торгівлі.
Можливі такі методи: пропорційний відбір великих, середніх і малих міст та сіл (географічних, адміністративних регіонів);
включення у вибірку всіх міст з чисельністю населення, що перевищує задану, а з решти відбір проводиться з імовірністю, пропорційній їх величині;
вибірка з врахуванням дисперсії, сприяє зменшенню розкиданості (дисперсія ціни чи доходу в регіоні не повинна перевищувати загальної ве-личини дисперсії);
вибірка на базі інтервального групування населених пунктів. Одиниця з меншим обсягом ознаки, наприклад, чисельності населення має однакову імовірність з всіма іншими одиницями групи попасти у вибірку;
гніздова вибірка (за допомогою пластерного аналізу виділення терито-рій, однорідних за сукупністю цін на основні товари).
В залежності від мети дослідження, географічного положення держави та її можливостей може застосовуватися будь-який з методів вибірки або в їх комбінації. У багатьох європейськихкраїнах з причин дорожнечі досліджен-ню піддаються лише столиці і деякі великі міста, що в певних умовах веде до помилкових висновків щодо інших міст держави. ^ США у вибірку вклю-чаються 12 міст (з населенням понад 1 млн.чол.), інші розбиваються на З групи з врахуванням густоти населення, рівня доходів, кліматичних умов, в яких проводиться випадковий відбір.
В кожному міст) дослідженню піддаються 2-3 найбільш крупних універсальних та спеціалізованих магазини. У США вибірка магазинів щорічно на 20% оновлюється. До неї входять магазини, які найчастіше відвідуються сім'ями, що досліджуються. В Україні ця методика достатньо ще не відпрацьована. Пропонується така черговість відбору: населені пункти; сім'ї; магазини, що відвідуються ними; конкретні товари в цих магазинах. Для раціоналізації вибірки проводяться спеціальні серії вибіркових обстежень населених пунктів, сімей, магазинів.
Система спостереження за цінами включає вибіркове обстеження контрактів-договорів, використання матеріалів фінансових і інших перевірок та даних податкових органів- Важливою є будь-яка інформація: маркетингова, торгових кореспондентів, публікації великих компаній та економічних інститутів.
24.4. Аналіз рівня і структури цін
При статистичному спостереженні за цінами реєструються їх рівні на певні дати або дати зміни рівнів. У першому випадку внаслідок реєстрації утворюються моментні ряди динаміки цін, в другому - інтервальні, які хара-ктеризують рівні цін в інтервалі від одної дати до іншої-
Отже, рівень ціни - це узагальнюючий показник, який характери-зує величину ціни на той чи інший вид товару на певний момент або за певний період часу на конкретній території.
При визначенні індексів виникає потреба в обчисленні середніх цін на окремі товари. Якщо ціни змінювались протягом місяця, кварталу, року, то розраховують середньомісячні, середньоквартальні та середньорічні ціни. Якщо ціпа

 
 

Цікаве

Загрузка...