WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

різні світи 41
6. Історія економіки свідчить про можливість швидкого розвитку країн. Розгляньте це. Дайте приклади.
7. Як економіку з централізованим плануванням можна перетворити на ринкову?
8. Чому комунізм зазнав краху?
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Сеігоп, Магііп, апа ОЛУЄП Оауіев. Сгуаіаі СІоЬе: ТІїе Науеч апсі Іїіе
Науе-Моіи оі іііє Ме-пг УУогШ Огсіег. Меу Уогк: Зї.Магііп'в Ргеза,
1992. РиЬиуата, Ргапсіз. ТІїе Епсі ої Нініогу апсі іїіе Базі Мап. Непу Уогк:
Вааіс Воокв, 1991. КиПпег, КоЬегІ. ТАе Епсі ої Ьвізвег Раіге. Мелу Уогк: АІГгеа А.КпорГ,
1991. Ьоаде, Сеогде С. РегезігоИіа Іог Атегіса. СатЬгіде: НагуагсІ
ипІУеГЗІГу РГЄ58, 1991.
Кеісп, КоЬегІ В. ТЛе УУогІі оґ Маііопв. Неу Уогк: АІГгеа А.КпорГ,
1991. "Кеіпуепі.іпд Атегіса: Мееипд Ще Меу СЬаПепдея ої а СіїоЬаІ
Есопоту", Вивіпет-і УУееіс (МоуетЬег 1992). Тпиголу, Ьеаіег. Неасі Іо Неасї: ТІїе Сотіпд Есопотіс ВаШе Атопд
^арап, Еигоре, апсі Атегіса. Неу Уогк: Уі11ат МОГГОУ, 1992. "То^ага а Розісоттипізі УУогіа", РгоЬІетя оґ Соттипізт, УоІ.ХІЛ
(Лапиаіу-Аргії 1992). ипііеа Маїіопв. СІоЬаІ Оиііооіі 2000. Нелу Уогк: ипііесі Маїіспй
РиЬІісаїіопв, 1991. УУогІсІ Вапк. И/ог/с? Оеуеіортепі Кєрогі 1992. Неу Уогк.: ОхГога
ипіуегйіїу Рге88, 1992.
Розділ 2
РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ _ І КАПІТАЛІЗМ
Фундаментальною дилемою кожної економічної системи є брак ресурсів по відношенню до потреб. В кожній системі необхідно приймати рішення щодо того, як можна вкласти наявні ресурси у виробництво і як слід розподілити прибуток, одержаний від виробництва, серед різних чинників, задіяних у ньому-капіталу, праці, землі. Людські потреби якщо й не безмежні, то принаймні постійно зростають, але товари й послуги, що можуть їх задо-вольнити-ні. Так само обмежені й чинники виробництва, від яких залежить продукування бажаних товарів і послуг. Ці чинники звичайно мають альтернативні варіанти використання при виробництві низки різних товарів і послуг. Система повинна розмістити обмежені виробничі ресурси, що мають альтернативне застосування, для задоволення широких і дедалі більших потреб людей.
Великі суми капіталу були б недосяжні для виробництва, якби не існував процес заощадження і формування капіталу. Цей процес загалом однаковий у всіх типах економічних систем. Він не може відбуватися, якщо наявні виробничі ресурси недостатні для забезпечення вищого над злиденний життєвого рівня людей у даній системі. Якщо цей процес здатний відбуватися, то він прямо чи опосередковано заохочує до витрачання частини грошових прибутків, одержаних в економіці, передусім на засоби виробництва, а не на споживчі товари. В немонетарному розумінні процес збереження і формування капіталу включає вкладання частини виробничих ресурсів країни передусім у виробництво засобів виробництва, а не товарів широкого вжитку. Вартість придбання засобів виробництва однакова в усіх економічних системах і на сьогоднішній день не пов'язана з якістю споживчих товарів і послуг, що їх можна було б виробити, застосовуючи ці чинники виробництва.
Суспільства мають загалом безліч шляхів організації та виконання своїх виробничих і розподільних функцій. В економічному й політичному відношеннях існує ціла низка можливих варіантів- від вільного капіталізму до тоталітарного комунізму. Економіка сьогоднішніх Сполучених Штатів Америки у жодному разі не є представником чистого капіталізму без обмежень. Скоріше це змішана економічна система: існують державні підприємства, значне урядове регулювання і контроль та багато інших елементів, що перешкоджають нестримній дії ринкових сил. Однак для розуміння роботи капіталістичної системи слід знати дещо про її інституційні механізми. З практичної точки зору інсгитуційний механізм-це практика, традиція або звичай, що є матеріальним і стійким елементом у житті чи культурі якоїсь організованої групи. Економічні інститути-це засоби реагування на певні економічні та соціальні явища за певних економічних обставин. Деякі економічні інститути засновані на традиціях, а інші вводяться формально через законодавчі акти.
КАПІТАЛІЗМ ЯК ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
Капіталістична економічна система характеризується багатьма інсгитуційними механізмами. Ці механізми віддзеркалюють певний набір основних переконань, що визначають, як слід організувати суспільство, які товари й послуги необхідно продукувати та як має бути розподілений прибуток. У Сполучених Штатах Америки ці переконання втілені в інституційних механізмах, типових для капіталістичної системи, як от приватна власність, мотивація до прибутку, система ціноутворення, свобода підприємництва, конку-ренція, індивідуалізм, суверенітет споживача, трудова етика й обмежене управління. Кожен із цих механізмів ми розглянемо детальніше.
Приватна власність
За капіталізму існує приватна власність на чинники виробництва - землю, працю, капітал. Існують також певні права, пов'язані з власністю. Особа має право набувати власність, витрачати або контролювати, купувати чи продавати, дарувати та успадковувати її. Вважається, що володіння приватною власністю сприяє накопиченню заощаджень і багатства та заохочує до приватної ініціативи і працьовитості, які розглядаються як необхідні для економічного прогресу.
Однак на приватну власність поширюються певні обмеження. На практиці навіть за умов капіталізму права власності часто обмежуються діями соціальних груп чи урядових структур. До того ж значною частиною приватного багатства капіталістичних систем, у тому числі й у Сполучених Штатах, володіють частіше не особи, а бізнесові фірми. Сьогодні в капіталістичній системі значна частина майна перебуває у громадській власності, і право виключного розпорядження цим багатством має певна група осіб завдяки відповідним політичним механізмам.
Мотивація до прибутку
Все розмаїття товарів, що виробляються в умовах економіки, побудованої на ринкових засадах, завдячує передусім менеджерам бізнесових фірм чи окремим підприємцям. Вони безпосередньо відповідають за перетворення ресурсів на продукцію і визначають, якою буде ця продукція, спираючись на дії споживача на ринку. Мотив прибутку-це провідна зоря, що спонукає менеджерів виробляти товари, які можна продати за цінами, вищими від затрат на виробництво, У приватному підприємництві прибуток необхідний для виживання, бо це заробіток власника капіталу. Кожний, хто виробляє речі, що прямо чи опосередковано не приносять прибутку, раніше або пізніше стане банкрутом, втратить власність на засоби виробництва і перестане бути самостійним виробником. Іншого варіанта бути не може. Можна сказати, що капіталізм використовує прибутковість як тест щодо того, варто чи ні виробляти той чи той товар, і якщо варто, то в якій кількості.
Система ціноутворення
Вважається, що за капіталізму люди й фірми у більшості випадківприймають економічні рішення на підставі цін, цінових співвідношень та зміни цін. Функція цін полягає в забезпеченні роботи механізму координації для

 
 

Цікаве

Загрузка...