WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Тернопільська академія народного господарства
Кафедра економічного аналізу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
з курсу "Економічний аналіз"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Згідно з навчальним планом курсу " Економічного аналізу " виконують письмову контрольну роботу. Її мета закріплення теоретичних основ економічного аналізу, оволодіння його методикою та окремими видами для економічного обгрунтування діяльності підприємств у системі ринкових відносин, прийомами виявлення впливу певних чинників на відхилення показників від передбачених параметрів, способами вишукування резервів підвищення ефективності діяльності підприємств, об'єднань та структурних підрозділів, що входять до їх складу.
Варіант завдання до контрольної роботи, що виконує студент, визначається останньою цифрою номеру його залікової книжки.
У практичній частині роботи, яка складається із семи задач, студенти повинні показати вміння володіти основними прийомами економічного аналізу /моделювання, балансовий прийом, елімінування та інші/. Причому головна увага повинна бути сконцентрована на умовах застосування певних прийомів і практичній інтерпретації отриманих результатів. Задачі слід розв'язувати самостійно, пояснюючи розв'язання необхідними формулами й розрахунками. Зроблені до кожної задачі аналітичні розрахунки повинні супроводжуватися висновками про можливі причини відхилень від встановлених параметрів, визначення заходів щодо мобілізації виявлених резервів.
Для кращого засвоєння курсу та якісного виконання роботи рекомендується така послідовність її опрацювання.
1. Ознайомлення з навчальною програмою та змістом теми.
2. Вивчення певного розділу посібника та іншої економічної літератури, що стосується теми роботи.
3. Вивчення конспекту лекції з теми.
4. Ознайомлення з методичними вказівками за питаннями теми роботи.
5. Розв'язання задач згідно з визначеними завданнями за кожним варіантом.
При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких вимог.
І. Контрольну роботу слід виконати та подати у встановлені кафедрою терміни.
2. Задачі розв'язувати в тій послідовності, в якій вказані їх номера в завданні.
3. Перед розв'язуванням задач повністю подати їх умови.
4. Задачі, в яких вказані лише відповіді без розрахунків і пояснень, вважатимуться не розв'язаними. Роботи, списані частково або повністю, не зараховуватимуться.
5. Робота повинна бути оформлена акуратно: сторінки пронумеровані, залишені поля для зауважень рецензента.навести перелік використаної літератури. Це необхідно для того, щоб 6. рецензент зміг дати студентові конкретні зауваження й вказівки до подальшого вивчення курсу з посиланням на підручник або навчальний посібник.
У кінці роботи треба поставити особистий підпис й дату іі виконання
7. Зараховану роботу разом з рецензією студент повинен подати екзаменатору при складанні заліку.
Студенти, письмова робота яких не зарахована, до заліку не допускаються.
Якщо студент не може самостійно виконати контрольну роботу /або її частину/ через труднощі, що виникали в процесі засвоєння навчального матеріалу, йому необхідно звернутися на кафедру за письмовою чи усною консультацією. Треба точно повідомити, що саме незрозуміле, якими літературними джерелами студент користується.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ"ЯЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ
Завдання 1. Відомо, що балансова модель є адитивною і має аигляд:
Зп +П = Зк +В
Де: Зп - запаси на початок періоду;
П - поступлення ресурсів з різних джерел;
В - вибуття ресурсів на різних каналах;
Зк - запаси на кінець періоду.
Методом деталізації у відповідності до умови задачі слід розшифрувати окремі компоненти моделі і знайти з допомогою розрахунку відсутні елементи.
В зв"язку з тим що елементи адитивної моделі відносно незалежні оцінки впливу окремих чинників на кінцевий результат тут розраховується як різниця між значеннями показника з допомогою якого оцінюється інтенсивність дії чинника на кінцевий результат, в звітному та базисному періодах. Оцінку впливу чинника слід давати у абсолютному та відносному виразах.
Завдання 2. Мультиплікативні та кратні моделі, як правило, будуються методом розширення або скорочення факторної системи. Для цього основну вихідну схему по розрахунку кінцевого показника одночасно множать і ділять на інші показники, які можуть ввплинути на кінцевий результат. Відповідне групування показників дає нам характеристику тих чинників які нас цікавлять, зв'язаних у мультиплікативну модель. Наприклад, нас цікавить вплив чинників на рівень продуктивності праці. Відомо, що рівень продуктивності праці (П) - вихідна схема розрахунку - можна одержати за формулою:
П = О : Ч;
Де: О - обсяг випуску продукції;
Ч- чисельність працюючих.
З економічної теорії відомо, що обсяг виробництва залежить також від тривалості виробничого процесу. Тому введемо в модель показники затрат робочого часу в людино-днях( Лг) та людино-годинах (Лд). Тоді згідно запропонованої процедури одержимо:
П = (О х Лд х Лг) : (Ч х Лд х Лг)=(Лд/Ч) х (Лг/Лд) х (О/Лг) =
=Х1 х Х2 х Х3;
Де: Лд- відпрацьовані людино-дні;
Лг- відпрацьовані людино-години;
Х1 -показник тривалості робочого періоду, який характеризує стан трудової та технологічної дисципліни на підпрємстві;
Х2 -показник тривалості робочого дня, який характеризує стан організації виробничого процесу на підприємстві;
Х3 - показник випуску продукції за годину, який характеризує інтенсивність праці робітників в рамках діючої технології.
Таким чином, від двохфакторної кількісної моделі формування рівня продуктивності праці (масштаб випуску продукції та чисельність працюючих) переходимо до трьохфакторної якісної моделі, де основними чинниками є рівень використання трудових ресурсів підприємства.
Якщо нова модель мультиплікативна, тобто всі чинники впливають на кінцевий результат прямопропорціонально, то для оцінки величини впливу кожного чинника доцільно використати метод абсолютних різниць, тобто:
Де: 1 - звітний період;
0 - базисний період.
Причому всі чинники, які знаходяться в моделі, перед чинником величину впливу якого оцінюємо, беруться на рівні звітного періоду, а ті чинники, які знаходяться в моделі після нього, беруться на рівні базисного періоду.
Якщо ж нова модель кратна, або змішана то для оцінки величини впливу конкретного чинника на кінцевий результат доцільно використати метод скорегованого показника (ланцюгових підстановок).
Завдання 3 Оцінка ефективності проекту може проводитись на базі середньої оцінки за даними експертів, яка може бути розрахована за формулою:
D= di *pi,
Де D - середій рівень ефективності проекту
di - можливий рівень ефективності за оцінками експертів
pi - імовірність появи такого

 
 

Цікаве

Загрузка...