WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вплив екології довкілля на здоров’я населення Розтоцького регіону - Реферат

Вплив екології довкілля на здоров’я населення Розтоцького регіону - Реферат

Як відомо [8], в середньому 45% токсичних речовин потрапляє в організм людини з продуктами харчування, 30% – з питною водою, а решта – через повітря.

Прямими наслідками загострення екологічних проблем є зменшення кількості населення, народжуваності, зниження природного приросту, погіршення вікової структури, поширення хвороб і збільшення спектра захворювань. Індикатором цих процесів частково може слугувати динаміка населення.

Протягом десяти років (1989–1999) кількість населення Жовківського району зменшилась на 0,8 тис. осіб (0,72%), а Яворівського – збільшилась на 1,9 тис. осіб (1,57%). Народжуваність у розрахунку на 1 000 осіб зменшилась у Жовківському районі

з 16,3 до 11,7 а в Яворівському – з 18,2 до 12,4. Смертність зросла, відповідно, з 11,0 до 12,5 і з 9,2 до 10,6, що зумовило зниження природного приросту. У 1995 р. в Жовківському районі вперше зафіксовано природне зменшення населення. Ця тенденція триває і нині.

Відбулися зміни також у віковій структурі населення. Кількість дорослого населення Жовківського району за 1994–1999 рр. зросла на 0,24% (200 осіб), а Яворівського – на 0,70% (600 осіб); дітей зменшилось, відповідно, на 3,86 (1 тис. осіб) і 6,71 (2,2 тис. осіб). Кількість населення підліткового віку в Жовківському районі збільшилась на 5,13% (200 осіб), а в Яворівському – на 24% (1,2 тис. осіб) [10].

П
ерше місце за причиною смерті населення регіону посідають хвороби органів кровообігу, друге – новоутворення, далі – захворювання органів дихання, травми та отруєння (рис. 1).

З

1

2

Рис. 1. Структура причин смертності у 1993 (1) і 1999 (2) роках, %.

а період 1989–1999 рр. кількість померлих дітей зменшилась приблизно на 55% (рис. 2). Найвищий показник дитячої смертності припадає на 1996 р. Серед причин смерті дітей переважають перинатальна патологія, вроджені вади та інфекційні захворювання, спричинені хімічним, радіоактивним, бактеріологічним забрудненням повітря, води, ґрунту, продуктів харчування, а також шумом, вібрацією, електромагнітними полями тощо.

У структурі захворюваності дітей Розтоцького регіону переважають травми та отруєння (1‰ станом на 1999 р.). Зокрема, у Жовківському районі цей показник у 2,9

раза вищий, ніж у Яворівському. Дітям властивий високий показник захворюваності на пневмонію (0,7‰), хоча він в 1,4 раза менший, ніж 1993 р. Третє місце серед дитячої захворюваності посідають ендокринопатії (0,6 ‰). Наприклад, у Яворівському районі цей показник у 2,2 раза більший, ніж у Жовківському. Переважання дітей, хворих на ендокринопатії, в Яворівському районі спричинене наявністю низько- та середньоякісних орних земель, нестачею мікроелементів у ґрунті (зокрема, йоду), а, відповідно, і зниженим його вмістом у продукції землеробства.Рис. 2. Дитяча смертність (осіб на 1 000 народжених).

Райони: 1 – Жовківський; 2 – Яворівський.

1

2

Рис. 3. Частка тих, хто потребують санації від оглянутих.

Позначення ті ж, що й на рис. 2.

Травми та отруєння домінують також серед захворюваності підлітків Розтоцького регіону (2 ‰ станом на 1999 р.). У розрахунку на 1 000 підлітків їхня частка у 2,2 раза більша у Жовківському районі, ніж у Яворівському. Порівняно з 1993 р. частка цих хвороб у структурі захворюваності зменшилась у 4,7 раза в Жовківському і в 6,5 раза у Яворівському районах. Високим на досліджуваній території є показник захворюваності підлітків на гастрит і дуоденіт (1,3 ‰), що зумовлено наявністю шкідливих інгредієнтів у питній воді, її твердістю. Порівняно з 1993 р. у 1999 частка гастриту і дуоденіту у структурі захворюваності зросла у 2,2 раза. Інші поширені захворювання – холецистит і холангіт (0,9 ‰). У Жовківському районі питома вага цих захворювань у п'ять разів вища, ніж у Яворівському. Порівняно з 1993 р. їхня частка зросла 1999 р. в межах Жовківського району у 2,5 раза, а в межах Яворівського не змінилась. Значний відсоток становить захворюваність підлітків на ендокринопатії та інфекції нирок – по 0,7 ‰. У 1993 р. питома вага ендокринопатій у структурі захворюваності підлітків у Яворівському районі перевищувала цей показник у Жовківському в 6,5 раза. У 1999 р. ситуація в обидвох районах була майже однаковою.

Серед дорослого населення Розтоцького регіону найбільшу частку в структурі захворюваності становлять гастрит і дуоденіт (2,6 ‰). Протягом усього досліджуваного періоду питома вага цього захворювання в обидвох районах коливається у межах 3 ‰. На другому місці – травми та отруєння. У 1999 р. ці хвороби у Жовківському районі (3,12 ‰) простежувалися у 2,2 раза частіше, ніж у Яворівському. Третє місце серед захворювань дорослих посідає хронічний бронхіт (1,8 ‰), пов'язаний, передусім, із забрудненням атмосферного повітря. У Жовківському районі його частка в 1,4 раза більша, ніж у Яворівському, що зумовлено зниженням обсягів виробництва на Яворівщині, зокрема, на ЯДГХП "Сірка".

Високу частку серед зареєстрованої захворюваності дорослого населення станом на 1999 р. мають ендокринопатії (1,6 ‰), виразкова хвороба, холецистит і холангіт (1,5 ‰), хвороби серця (1 ‰).

У населення Розтоцького регіону простежується висока ураженість тканин пародонту (рис. 3). Це пов'язано з біохімічними особливостями середовища, вмістом високотоксичних сполук сірки у повітрі, ґрунті, нестачею фтору у воді. Частка населення, що потребує санації, у 1999 р. становила 74% від оглянутих. Зокрема, у межах Жовківського району вона сягала 71%, а Яворівського – 77% [4].

Серед захворювань населення досліджуваного регіону домінує отруєння. Причиною отруєнь людей є забруднення ґрунту свинцем, сіркою, марганцем, пестицидами, компонентами мінеральних добрив та іншими інгредієнтами, які, відповідно, забруднюють продукти харчування рослинного і тваринного походження, воду. Наслідками твердості води є захворювання на гастрит і дуоденіт, виразкову хворобу. Захворюванням населення регіону на ендокринопатії сприяє дефіцит йоду у воді та її висока твердість. Переважання у структурі зареєстрованих захворювань хронічного бронхіту в дорослих і пневмонії у дітей зумовлене насиченим шкідливими газами повітрям, інфекціями, низькою опірністю організму, низьким рівнем соціально-економічного розвитку.

Отже, медико-географічним дослідженням відводять чільне місце у системі екологічних досліджень. З'ясувати роль чинників у захворюваності населення можна за допомогою підходу, у якому здоров'я є в центрі системи природа–господарство, і відбувається її моніторинг. Медико-географічна складова геоекологічного аналізу

свідчить про суттєву роль природно-антропогенних чинників у високій захворюваності місцевого населення Розтоцького регіону на різні хвороби.

Використана література

 1. Адаменко О., Рудько Г., Ковальчук І. Екологічна геоморфологія. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 411 с.

 2. Аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації у Львівській області та показники діяльності санепідслужби за 1997–1999 роки. – Львів, 2000. – 210 с.

 3. Барановський В. А. Територіальні умови переходу України на модель екологічного сталого розвитку (теорія і практика картографічного дослідження). – К., 1998. – 72 с.

 4. Даценко И.И. Воздушная среда и здоровье. – Львов: Вища школа, 1981. – 103 с.

 5. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч. посібн. – К.: Здоров'я, 1999. – 694 с.

 6. Основи соціоекології / За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с.

 7. Пелех М. Регіональні особливості суспільного здоров'я в Україні // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 1999. – Вип. 24. – С. 56–59.

 8. Пономарьов П.Х., Ковальчук М.П. Вплив забруднення біосфери на небезпеку харчових продуктів, питної води і стан здоров'я населення // Екологія і економіка: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 99.

 9. Рудько Г.І., Смоляк М.І. , Скатинський Ю.П. та ін. Екологічна оцінка стану геологічного середовища Червоноградського гірничо-промислового району у зв'язку з масовим захворюванням дітей флюорозом. – К.: Знання, 1996. – 78 с.

 10. Статистичний довідник показників стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних установ Львівської області. – Львів, 1995. – 174 с.; 1996. – 136 с.; 1997. – 142 с.; 1998. – 162 с.; 1999. – 172 с.; 2000. – 176 с.

 11. Статистичний щорічник Львівської області. – Львів, 1996. – 72 с.

 12. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические аспекты природопользования. – Одесса: Астропринт, 1996. – 392 с.

 13. Харічков С.К. Фактори виникнення екологічних небезпек і їх вплив на стан довкілля України // Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст). – Львів, 1999. – С. 49–57.

 14. Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. – К.: Наук. думка, 1994. – 158 с.

 15. Шовкун Т.М. Стан оточуючого середовища як критерій стану здоров'я населення // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – К., 1999. – С. 140–143.


 
 

Цікаве

Загрузка...