WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Система екологічного управління суб'єктами господарювання в умовах сучасного глобалізованого світу - Реферат

Система екологічного управління суб'єктами господарювання в умовах сучасного глобалізованого світу - Реферат

Реферат на тему:

Система екологічного управління суб'єктами господарювання в умовах сучасного глобалізованого світу

Життєдіяльність сучасного суспільства становить надзвичайно складний комплекс технічних, організаційних, економічних, соціальних та інших механізмів, тісно пов'язаних між собою. Пізнання цих процесів відбувається через накопичення досвіду.

Однак, у царині сьогодення найбільшою небезпекою для людства є не ядерна війна чи економічна катастрофа, а недосконале світорозуміння та мислення, що концентрується на бажанні бачити причину, яка може призвести до самознищення людства. Отже, незважаючи на вагомі відкриття сучасної науки, людство опинилося перед невирішеною проблемою: як саме управляти процесами своєї життєдіяльності для забезпечення еко-майбутнього.

Центральне місце в структурі екологічно-правового статусу належить екологічним правам і свободам людини, що зумовлює детальніший розгляд даного елементу. На сьогодні можна спостерігати розвиток еколого-правових досліджень із цього питання у наукових працях В.І. Андрейцева, Г.В. Анісімової, С.О. Боголюбова, О.С. Колбасова, М.В. Краснової, В.В. Петрова, Т.М. Слинько, Ю.С. Шемшученка, Н.Р. Кобецької, С.Г. Грицкевича та інших дослідників.

Основну ідею цього дослідження можна сформулювати таким чином: загальна взаємозалежність суб'єктів світу, що існують в умовах глобалізації, може бути осмислена як суттєва характеристика нелінійного розвитку, який призводить до виникнення взаємовиключних перспектив у момент біфуркації - загальний прогрес та процвітання або нові загрози фатального характеру. Такий підхід дає можливість методологічно обґрунтувати необхідні стратегії управління, нові імперативи влади, всі рівні якої мають бути перетворені для забезпечення наступному поколінню справжнього еко-майбутнього.

Держава, як величезний, багатогранний і надзвичайно складний організм, потребує вироблення мудрої моделі та високопрофесійних керівних кадрів з масивом необхідних теоретичних і практичних знань у різних сферах: управління, економіки, політології, права, виробництва, психології, соціології тощо. Механізм управління державою та її підсистемами можна порівняти з організмом людини, який чутливо реагує на найменші відхилення в будь-якому складовому елементі. Якщо держава не має чітко відпрацьованого механізму управління, вона не захищена від будь-яких зовнішніх чи внутрішніх нападів руйнівної сили. Доречно зауважити, що система управління українською державою переповнена недоліками, які роблять її надзвичайно вразливою.

Людські системи занепадають чи розвиваються в залежності від джерел живлення, тобто від постачання знання, світла чи пітьми. Тому останнім часом вчені повертаються до вивчення Біблії, яке містить доктрину стратегічної мети.

Подолання Україною економічної кризи, участь у загальноєвропейських та світових організаціях і структурах, які ставлять високі вимоги до охорони довкілля, змушує нашу державу звернути увагу на вирішення проблеми навколишнього середовища і, зокрема, на один із головних чинників негативного впливу на нього - відходи.

Враховуючи вищесказане, виникла необхідність в розробленні нової системи екологічного управління, оскільки наявна система має ряд недоліків, серед яких:

- неспроможність зацікавити товаровиробників у проведенні заходів зі скорочення обсягів утворення відходів за рахунок власних коштів;

- недостатньо оперативне й ефективне реагування на динаміку економічних і екологічних процесів у державі;

- не розроблений механізм безпечного регулювання природокористування.

На думку керівників підприємств, що природні ресурси є значно дешевшими в порівнянні з витратами на реалізацію екологічно безпечних технологій. Такий спрощений підхід щодо прийняття природоохоронних рішень керівниками підприємств і провідними спеціалістами призвів до того, що управління процесами екологічно безпечного розміщення відходів розвиваються вкрай слабо і є малоефективними. Звідси випливає гостра необхідність прискорення впровадження ринкового механізму регулювання природокористування із застосуванням одночасно як адміністративних, так і економічних важелів впливу [5].

Проблема, пов'язана з двома глобальними кризами сучасності, екологічною та соціально-економічною, полягає в тому, що намагання подолати останню, забезпечити усім людям гідне життя за сучасними стандартами неминуче веде до екологічної катастрофи. Можливість подолання цього фатального протиріччя пов'язана з переорієнтацією світовідношення людини. Нове наукове бачення світу дозволяє визначити сутність невідповідності людського ставлення до об'єктів світу власній природі цих об'єктів. Така неадекватність способів діяльності прямо означає неадекватність способів управління цією діяльністю. Висновки. Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що євроінтеграційна спрямованість екологічної політики країни щодо ставлення до проблеми використання власних відходів повинна докорінним чином змінитися. Це, в першу чергу, потребує вдосконалення законодавства за наступними напрямками:

- приведення відповідно до європейської практики;

- запобігання утворенню відходів та зменшення обсягів їх утворення;

- реалізація принципу відповідальності виробника за збір і переробку окремих видів продукції після її використання;

- формування в Україні ринкового механізму поводження з відходами як вторинними ресурсами;

- стимулювання притоку інвестицій у сферу поводження з відходами;

- встановлення нормативів платежів, що стимулюють збір та утилізацію використаних тари й упаковки;

- здійснення державного нормування рівня переробки окремих видів відходів, розробка для реалізації цього принципу національних планів і програм розвитку ринку вторинних ресурсів, збільшення обсягів субсидій на заходи у цій сфері;

- посилення відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами; реалізація практики надання підприємствам із збору та переробки відходів податкових пільг, пільгових кредитів і транспортних тарифів;

- економічне стимулювання збільшення обсягів виробництва товарів і продукції, що виготовляються з відходів або з їх використанням;

- забезпечення підвищення ефективності використання природної сировини за рахунок зменшення втрат сировинних, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів у технологічному процесі виробництва товарів і продукції [5, 6, 7].

Перспективними ж напрямками такого роду досліджень мають стати дослідження, спрямовані на пошук інших можливих варіантів з управління відходами в доповнення до вже існуючих та здійснення заходів, спрямованих на охорону довкілля та спільне розв'язання екологічних проблем.

Знання людини про природу ніколи не може бути остаточно повним. Тому управління сучасними процесами - процесами, що протікають у складних системах, що самоорганізуються, у тому числі - і переважно - власне у природних системах, - повинне базуватись на принципі сприяння саморозвитку кожної окремої системи та потребує ще дослідження і вирішення цілої низки проблем.

Література:

  1. Господарський кодекс України // Нове законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісавенко. - К.: Махаон, 2003. - С. 69-145.

  2. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-ХІІ-ВВР (зі змінами і доповненнями) // Закони України. Офіційне видання. - К:, 1996.

  3. Про відходи: Закон України (із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073 від 07.03.2002) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1998. - № 36-37. - С. 242.

  4. Берлінг Р.З. Державне управління поводженням з твердими відходами: Дис. канд. екон. наук.: 08.02.2003. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2004. - 188 с.

  5. Берлінг Р.З., Живко З.Б., Карий О.І. Біржові торги - ефективний механізм управління вторинними матеріальними ресурсами і відходами // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія економічна / Гол. ред. Тринько Р.І. - Львів, 2006. - Вип. 2 № 1(3). - С. 193 - 204.

  6. Живко З.Б. Особливості ціноутворення на інноваційні товари// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей МНПК НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2000. Вип. ХVI - С. 553 - 559.

  7. Екологічне маркування / http: // ecolabel.org.ua/main-decision.5.html

  8. Міщенко В.С. Відходи і вторинне ресурсокористування // Утилизация отходов, организация и контроль полигонов: Сб. научн. статей. - Одесса: ОЦНТЕІ, 1999. - С.61 - 65.

  9. Статистичний щорічник України за 2004 рік / За ред. О.Г.Осауленка. - К.: Вид-во "Консультант", 2005. - 589 с.

  10. Інтернетресурси / http://www.uzlib.net/


 
 

Цікаве

Загрузка...