WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання (науковий реферат) - Реферат

Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання (науковий реферат) - Реферат

Науковий реферат

на тему:

"Екологiчна криза міста Києва: загальна характеристика, причини виникнення, наслiдки та шляхи подолання"

Нинi економiка, енергетика, природнi ресурси, навколишнє середовище України в меншiй чи бiльшiй мiрi опинилися в кризовому станi через нехтування об`єктивними законами взаємозалежності людства і природи. Причина виникнення екологiчної кризи полягає в тому, що науково-технiчний, технологiчний процес мають позитивний та негативний вплив на розвиток суспiльства. Позитивний вплив проявляється у задоволеннi все зростаючих духовних та матерiальних потреб людей, а негативний - в погiршеннi середовища їхнього проживання в результатi нехтування законами природи. Саме недосконалi технологiї промислового (особливо хiмiчного, видобувного) та аграрного виробництва, марнотратне використання корисних копалин, рослинного та тваринного свiту, нерацiональне природокористування, впровадження необгрунтованих проектiв мелiорацiї i водних басейнiв, будiвництво в густонаселених мiсцях великої кiлькостi атомних електростанцiй з небезпечними реакторами, розташування в роки "холодної вiйни" небезпечних вiйськових об`єктiв та iншi прояви варварського ставлен ня до природи обумовили в останнi кiлька десятилiть появу екологiчної кризи у нашій країні. Її прояви виявляються нинi у глобальному масштабi: рiзка змiна клiмату через порушення об`єктивної рiвноваги процесiв у природi, зникнення багатьох видiв рослинного i тваринного свiту, прояв парникового ефекту в атмосферi Землi, значне зменшення в стратосферi товщi озонового шару, який поглинає сонячну радiацiю в ультрафiолетовiй дiлянцi спектру i тим самим охороняє все живе на Землi вiд загибелi. Причина значного руйнування озонового шару - великі викиди в атмосферу реакцiйноздатних фторо-, хлоро-, бромвуглеводiв. Їхнi руйнiвнi властивостi посилюються низькими температурами в стратосферi i наявнiстю аерозолей, викинутих вулканами. Незважаючи на прийняте багатьма країнами (Копенгаген, 1992 рiк) рiшення про вiдмову вiд виробництва продукцiї з вказаними вище сполуками (у тому числi дезодорантiв), їхня концентрацiя в стратосферi збiльшується.

Будь-яка гідна довіри політика щодо зменшення забруднення повітря має включати або податок на забруднення, або цільову кількість викидів. Цікавою також є схема яка би давала можливість екологічно чистішим підприємствам продавати свої квоти на забруднення. Щоб зменшити викиди в атмосферу i тим самим запобiгти негативному впливовi парникового ефекту, необхiдно накладати більш суворі штрафнi санкцiї по вiдношенню до порушникiв, встановлювати на транспортi, пiдприємствах, теплоелектростанцiях сучаснi поглинаючi пристрої; в майбутньому перевести автотранспорт на газ, бiогаз, електроенергiю (електромобiлi з невеликим пробiгом з акумуляторним живленням),використовувати екологiчно чистi джерела енергiї: енергiю Сонця (вона в 42 рази перевищує енергiю розвiданих запасiв горючих копалин й на 20 вiдсоткiв запасiв урану), теплову енергiю морiв та океанiв, енергiю припливiв та вiдпливiв, вiтру, геотермальних вод, енергiю Землi (рiзниця температур на поверхнi i в глибинi) та iншi. Науковці України мають велику кількість перспективних і цікавих проектів, які на жіль за нестачі коштів вимушені припадати пилюгою на поличках інститутів.

Насторожує такий факт: вiд 95 до 99 вiдсоткiв природних ресурсiв, якi переробляються виробництвом у нашому місті, викидається назад в навколишнє середовище. Фактично, це перетворює Київ у суцiльне звалище. Загальна площа деградованих за всю iсторiю людства земель досягає 20 мiльйонiв квадратних кiлометрiв, що перевищує сучасну площу орної землi. У розвинутих країнах свiту щорiчно викидається 400-600 кг промислових вiдходiв на душу населення. В Українi вiдходи промисловостi, золи шлакiв ТЕС складають 25 млн. т на рiк, а в харчовому виробництвi - 100-120 млн. т; близько 2/3 сiльськогосподарської сировини перетворюється у вiдходи. З екологiчних причин держави зазнають великих збиткiв, якi в 1992 роцi склали 24 i 6 вiдсоткiв валового продукту по Українi i Нiмеччинi вiдповiдно. Вихiд з цього становища полягає в переходi на екологiчно чистi безвiдходнi технологiї iз замкнутим циклом, коли вторинна сировина переробляється в корисну продукцiю. Саме пiд таким кутом зору в цих країнах розроблюється сучасна промислова i аграрна полiтика, яка враховує об`єктивний характер зв`язку мiж економiкою i екологiєю як рiвних факторiв. Не випадково у термiнах економiка та екологiя перша частина слова спiльна i в перекладi з грецької, означає "дiм", а друга -"господарювання" i "знання" про середовище проживання вiдповiдно.

У всесвiтнiй стратегiї охорони природи, яка прийнята ООН, записано: "Ми не успадкували Землю у наших батькiв, ми взяли її в борг у наших дiтей". Цi принципи мають бути головними для адмiнiстративних органiв усiх рiвнiв при прийняттi вiдповiдних господарчих рiшень, в яких економiчнi й екологiчнi чинники повиннi враховуватися як рiвнi.

Останнiм часом значно збiльшилася концентрацiя важких металiв, радiонуклiдiв i багатьох iнших токсичних речовин у повiтрi, водi, грунтах, продуктах харчування, а також в органiзмi людей. В Українi, Бiлорусiї i деяких областях Росiї екологiчна ситуацiя погiршилася через аварiю на ЧАЕС. За висновками експертiв ВООЗ 90 вiдсоткiв онкозахворювань спричинено станом навколишнього середовища i лише 40 вiдсоткiв викликанi спадковими факторами. В багатьох країнах, в тому числi в Українi, смертнiсть перевищує народжуваність.

Таким чином, перед народом України ХХI столiття постало надзвичайно складне завдання: подолати екологiчну кризу i тим самим вирiшити проблеми виживання. Екологiчну кризу можна подолати при наявностi певних умов. Економiчний рiвень країни повинен бути достатньо високим, щоб вкладати капiтали в вирiшення екологiчних проблем. Для України й iнших країн СНД ця умова майже вiдсутня у зв`язку з труднощами переходу до ринкової економiки. Велике значення в подоланнi екологiчної кризи має вiдiгравати наука, яка в розвинутих країнах стала виробничою силою, а в країнах СНД, в тому числi в Українi, досягнення науки та її внесок у виробництво i полiпшення екологiчного стану незначнi. В перехiдний перiод наука теж зазнала занепаду як у кiлькiсному (багато вчених високої квалiфiкацiї виїхали за кордон або вимушенi були перейти в iншi структури), так i в якiсному (зменшилась кiлькiсть наукових та технологiчних розробок) вiдношеннi.

Неабияке значення у подоланнi екологiчної кризи має досконалiсть законодавства. У нас екологiчнi закони не спрацьовують через економiчнi труднощi. Немає можливостi як впроваджувати в виробництво сучаснi екологiчно чистi технологiї, так i сплачувати накладенi на підприємства штрафнi санкцiї.

Велике значення в подоланнi екологiчної кризи має пiдвищення рiвня духовностi, екологiчне виховання та освiта людей через популярнi друкованi видання, виступи по радiо та на телебаченнi, виховання в сiм`ях, проведення урокiв у школах, читання спецiальних курсiв у вузах i видання навчальних посiбникiв з екологiї, проведення виставок i розповсюдження реклами, створення iгор екологiчного змiсту для дитячих садкiв тощо. В цьому напряму можуть вiдiграти значну роль церква i релiгiя, якi мають хорошi традицiї у вихованнi людей.

В подоланнi екологiчної кризи певна роль належить також громадським екологiчним органiзацiям i рухам. Екологiчна криза - явище свiтове, тому для її подолання необхiдно об`єднати зусилля i екологiчно-iнформацiйнi ресурси всiх країн.

Вищенаведена інформація дає змогу зрозуміти, що екологічна проблема не є проблема лише Києва. Порушується екорівновага всієї України, Землі, люди зазіхають на першооснови Всесвіту. У даному рефераті детальніше хотілося б зупинити увагу саме на проблемах нашого рідного міста – Києва.

Проблема питної води

У зв'язку з загальним погіршенням стану здоров'я населення , на Київщині серйозну увагу звернули на якість питної води, яку населення споживає з систем централізованого водопостачання. Спеціально створена комісія, котру очолював заступник голови облдержадміністрації Володимир Губарєв, обстежила стан водопостачання і очищення питної води у Києві, містах Миронівці, Тетієві, Кагарлику, селищах міського типу Рокитне і Ставище. Власне, вона засвідчила те, що місцеві жителі і так добре знали: станції очищення води –застарілої конструкції, їм по 40-60 років, до того ж, і якість самої води, котру доводиться очищати, постійно погіршується в зв'язку з надзвичайною екологічною ситуацією.

Для очистки води комунальники запропонували ширше використовувати цеоліти, яких чимало на Закарпатті, і які мають замінити у таких системах звичайний пісок. Добрий результат дає при знезаражуванні води і оксихлорид алюмінію. Він виявився дуже ефективним.

Як розповів Олександр Євдокименко, комунальні служби Київщини нагромадили цікавий досвід знезалізнення води, і це дуже важливо , оскільки така "іржава вода", як її називають у народі, шкідливо впливає на печінку: сполуки заліза, які вона містить, гальмують утворення червоних кров'яних тілець.

У цьому плані на Київщині почали застосовувати на станціях знезалізнення: аерацію води з використанням полістирольних гранул, на яких осідає залізо, розчинене у воді. Спосіб ефективний і набагато дешевший, порівняно з традиційними.

Все це говорить про те, що місцеві громади, використовуючи права і традиції органів самоврядування, мають суворіше контролювати якість питної води, яку споживає населення і розірвати порочне коло замовчування проблеми з боку монопольно-офіційної медицини.


 
 

Цікаве

Загрузка...