WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Охорона лісів України. Лісова політика України. (Реферат) - Реферат

Охорона лісів України. Лісова політика України. (Реферат) - Реферат

Реферат з екології НА тему:

Охорона лісів України. Лісова політика України.

Лісова політика - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення охорони, відтворення і ефективного, збалансованого використання всіх ресурсів, корисних властивостей та інших цінностей лісів, необхідних цивілізації сьогодні та в майбутньому. Необхідною умовою її успішної реалізації є наявність системи управління лісами і лісовим сектором економіки на міжнародному і національному рівнях.Цілі міжнародної лісової політики глобальні, для їх досягнення потрібні узгоджені зусилля багатьох держав. Цілі лісової політики національного рівня більш традиційні і прагматичніші. В найбільш загальному вигляді вони зводяться до забезпечення багатоцільового, неперервного і не-виснажливого використання ресурсів та корисних властивостей лісів. Кожна держава, спираючись на аналіз власного ресурсного потенціалу і реального стану справ в економіці та політиці, має конкретизувати цілі лісової політики та створити юридичні, економічні і організаційні умови для їх досягнення. Основні інструменти лісової політики національного рівня: законодавство, планування та організаційна структура, що забезпечує досягнення цілей і захист національних інтересів.Класичні цілі національної лісової політики прямо випливають із значення лісу для життя держави і суспільства. Вони поділяються на екологічні, ресурсно-економічні і соціальні.В умовах командно-адміністративної економіки основні цілі і принципи лісової політики формувалися централізовано, виходячи з потреб, можливостей та інтересів СРСР загалом. Регіональні особливості враховувалися, але недостатньо. Окремі положення лісової політики були приведені в різних законах і відомчих нормативах. Такий підхід успадкований і Україною, діюче лісове законодавство якої здебільшого розвинене на основі радянського права.В більшості країн Європи, зокрема і постсоціалістичних, прийнято формулювати лісову політику в явному вигляді, її цілі та шляхи реалізації розробляються на основі досягнутого консенсусу між усіма зацікавленими сторонами - різного профілю державними установами, приватними і недержавними організаціями. Цей процес має бути відкритим і прозорим. Підготовлений документ ухвалюється парламентом і є орієнтиром при розробці всіх інших законів і положень, що регулюють лісові відносини. Такий підхід гранично демократичний і дозволяє уникнути ситуації, при якій відомчі, регіональні чи приватні інтереси мають пріоритет над інтересами суспільними і державними.На етапі формування лісового законодавства України корисно використати досвід розробки національної лісової політики європейських держав.

Умови реалізації лісової політики

Держава і суспільство є тим середовищем, у якому реалізується лісова політика. Блоки факторів, по яких прийнято характеризувати стан цього середовища, збігаються з основними цілями лісової політики (див. рисунок). Однак є ще один потужний комплексний фактор, що не вписується в тривимірну схему. Це загальнодержавна політика, яка відображає суспільну свідомість, що, в свою чергу, значною мірою залежить від історичних традицій народу і політичної волі державних лідерів.Очевидно, визначаючи пріоритети лісової політики України на сучасному етапі, необхідно чітко уявляти основні умови її реалізації, головні з яких зводяться до наступного:1. Загальнодержавна політика. В ході виборів і референдумів народ України остаточно вибрав стратегічний шлях свого розвитку. Його орієнтири - суверенітет, демократія, ринкова економіка.2. Екологічні фактори.2.1. Природні умови існування лісів країни суттєво змінені під впливом людської діяльності. ЇЇ наслідки проявляються в забрудненні атмосфери і ґрунтів, зниженні рівня ґрунтових вод, зміні лісорослинних умов під впливом рекреації. Особливо вагомими для лісового господарства України є масштабні зміни умов росту лісів і ведення лісового господарства, пов'язані із глобальним потеплінням клімату і забрудненням значних територій радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС.2.2. Структура українських лісів - це наслідок історії їх експлуатації і відтворен ня. Вона далека від природної, що прояв ляється у значній фрагментації лісових ма сивів, високій частці насаджень штучного (45,6%) і порослевого (18,7%) походжен ня, спрощенні породного складу, зниженні біорізноманіття лісів, нерівномірному віко вому розподілі деревостанів.2.3. Стійкість значної частини лісів по нижена, що проявляється у прогресуючо му погіршенні їх стану. В останні деся тиліття значно зросли збитки та шкода, за подіяні лісовому господарству пожежами, вітровалами, шкідниками.2.4. Важлива екологічна (захисна) роль українських лісів загальновідома. Підтрим ка і посилення цієї ролі протягом останніх десятиріч були основним пріоритетом державної лісової політики України. А це:

  • Висока (понад 10%) і постійно зростаюча частка заповідників, національних парків та інших особливо захисних територій у загальній площі лісів, суттєвий ріст темпів заповідання лісів за останні роки. Економічний спад сприяє полегшенню процедури виділення нових об'єктів природно-заповідного фонду. Надлишкове виділення нових особливо охоронних територій починає негативно відображатися на ресурсно-економічному потенціалі лісового господарства;

  • Високий процент лісів, економічне використання яких суттєво обмежено (заборонені рубки головного користування, лісовідновні рубки приурочені до моменту природного розпаду деревостанів);

2.5. На Україні є значні площі лісів, не врахованих у складі особливо захисних територій, але фактично зростаючих без втручання людини. До їх числа належать насамперед ліси, не доступні для експлуатації через відсутність доріг у Карпатському регіоні, і ліси, значною мірою забруднені радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС.3. Ресурсно-економічні фактори.3.1. За останні 40 років загальний запас деревини в лісах України збільшився вдвічі. Розрахункові і реальні обсяги за готівлі, навпаки, загалом зменшилися. Внаслідок цього частка використання при росту і інтенсивність лісокористування в Україні зараз нижчі, ніж в переважній більшості країн Європи.3.2. Україна неоднорідна за гео графічними та лісосировинними умовами. Загальна малолісність України зумовлена наявністю в ЇЇ складі 8 степових областей, на території яких ліс явище інтразональне, рідкісне (лісистість до 5%) і не може мати суттєвого економічного значення. Інші регіони мають зовсім інші умови лісоза- безпеченості. Ліс та пов'язані з ним види діяльності відіграють помітну (Лісостеп), значиму (Полісся) й дуже значну (Карпати) економічну роль.3.3. У ході робіт з масового лісовіднов лення і лісорозведення на Україні пере важно орієнтувалися на шпилькові породи - сосну в рівнинній частині і ялину в Кар патському регіоні. Це призвело до значно го зростання частки шпилькових моно культур у породному складі лісів. Насад ження цієї категорії характеризуються низькою стійкістю до несприятливих умов середовища, шкідників та хвороб.3.4. Помітна тенденція до погіршення якості стиглих і пристигаючих лісів, особ ливо твердолистяних. Це проявляється в зниженні середніх запасів і проценту вихо ду ділової деревини при головних рубках, а також зростання частки рубок, пов'язаних з погіршенням стану насаджень (санітар них, лісовідновних), в загальному обсязі лісокористування.3.5. Згідно з новим Земельним кодек сом ліси України можуть перебувати у дер жавній, комунальній та приватній влас ності. Нині основна їх частина знаходиться в постійному користуванні підприємств Держкомлісгоспу (66,1%). Кількісні та якісні характеристики лісів колишніх колек тивних сільськогосподарських підпри ємств, що є фондом для формування при ватних лісів, загалом значно гірші, що по яснюється як об'єктивними причинами (гірші умови місцезростання, значна фрагментація, молодший вік), так і нижчим рівнем ведення лісового господарства.3.6. В ході реформ 90-х років минулого століття, які супроводжувалися загальною системною кризою, суттєво змінилися економічні умови роботи лісогосподарських підприємств. Головні зміни зводяться до наступного:

  • підприємства отримали право влас ності на заготовлену в ході головного ко ристування деревину та можливість вільної її реалізації на зовнішньому і внутрішньому ринках;

  • зменшилися і продовжують зменшува тися розміри бюджетного фінансування лісового господарства;

  • в зв'язку з приватизацією і подальшим фактичним банкрутством значної частини підприємств, що споживають і переробля ють деревину, на внутрішньому ринку різко впав платоспроможний попит на круглий ліс і продукцію його первинної переробки, змінилася структура внутрішнього спожи вання деревини. В останні два роки спос терігається зростання лісопереробної га лузі країни, однак загалом сучасний дере вообробний комплекс України зали шається мало розвиненим і вкрай незба- лансованим, насамперед через відсутність потужностей по переробці маломірної і низькоякісної деревини;

  • різко зросли обсяги і економічна ефек тивність експорту деревини і продуктів її первинної переробки (насамперед пило матеріалів).

4. Соціальні фактори4.1. Роль лісу, як засобу створення сприятливих умов для відпочинку та збе реження здоров'я суспільства дуже висока і зростатиме, особливо в малолісних і гус то населених районах країни.4.2. В умовах кризи зросла значимість лісового господарства як галузі, що спро можна зберегти робочі місця в сільській місцевості, де проблеми працевлаштуван ня найгостріші. Лісовий сектор має знач ний потенціал для розширення ринку праці, насамперед за рахунок зайнятості в галузі переробки деревини.4.3. На фоні різкого зниження рівня життя значної частини населення підвищи лась роль лісу як джерела палива і про дуктів харчування. Водночас посилилася незаконна експлуатація лісових ресурсів (самовільні рубки, захвати території, бра коньєрство).4.4. Спостерігається зростання інтере су суспільства до проблем, що пов'язані з лісом і лісовим господарством. Проте рівень його поінформованості загалом не високий.4.5. Професійні кадри лісового госпо дарства здебільшого сформувалися в умо вах планово-розподільчої економіки і за лишаються прихильниками раніше складе них оцінок і стереотипів. Сучасна система підготовки і перепідготовки кадрів, а також видавнича діяльність, орієнтовані на по- треби лісового сектора, залишаються слабко розвиненими.


 
 

Цікаве

Загрузка...