WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вплив людини на довкілля (Реферат) - Реферат

Вплив людини на довкілля (Реферат) - Реферат

Вчитель біології

Сьогодні великої шкоди довкіллю завдають кислотні дощі. Знову звертаюсь до хіміків із проханням прокоментувати це явище.

Хімік

Термін "кислотні дощі" введено близько 100 років тому англійським хіміком А. Смітом, який виявив залежність між рівнем забрудненості повітря і кислотністю опадів. Але їхні згубні наслідки почали проявлятися лише 10-15 останніх років. Нині будь-який дощ більшою чи меншою мірою "кислотний".

Причиною утворення кислотних дощів є оксиди сульфуру і нітрогену, що потрапляють в атмосферу внаслідок роботи ТЕЦ, автомобільних двигунів, металургійних виробництв. Оксиди, сполучаючись з вологою, утворюють дрібні крапельки сульфатної та нітратної кислот, які перено- сяться вітрами у вигляді кислотного туману і випадають на землю кислотними дощами, або інколи кислотним снігом. Наслідки надзвичайно тяжкі: гинуть ліси, деградує флора і фауна, закислюються річки, грунт, кородують металеві конструкції, руйнуються вапняк, мармур, хворіють люди.

За оцінками експертів викиди сірчаного ангідриду досягають 150 млн. т, оксидів сульфуру 110 млн. т. Так, на кожного жителя Європи припадає 46,6 кг сірки за рік. Загалом, економічні збитки від кислотних дощів становлять понад 4% від валового національного продукту, який виробляє людство.

Вчитель біології

Без їжі людина може прожити понад місяць, без води вона гине через кілька днів. Варто пригадати відомий факт, описаний французьким письменником Антуаном де Сент-Екзюпері у повісті "Планета людей", герой якої, зазнавши катастрофи при перельоті над пустелею, переживши

передсмертну агонію від зневоднення організму і відчувши радість спасіння вигукнув: "Вода! В тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуєшся, не знаючи, що це таке, Не можна сказати, що ти потрібна для життя: ти саме життя. Ти наповнюєш нас радістю, яку не пояснити нашими почуттями, з тобою повертаються до нас сили, з якими ми вже розпрощалися. Ти найбільше багатство на світі".

Учень

А хiба мало води на Землi? На глобусi майже три чвертi його зафарбовано в синiй колiр.

Вчитель бiологiї

Знову звертаюсь до фахiвцiв.

Географ

Земля майже на три чвертi покрита водою. Але це здебiльшого солонi води oкeaнiв i мopiв, що становить 97.75 % ycix водних запасiв планети. Але для мешканцiв планети потрiбна не солона, а прiсна вода.

Здавалося б, що решта 2.25% водних pecypciв планети – це також вагома цифра: 48 куб. км. Але половину цих pecypciв становлять льодовi масиви Антарктиди, Арктики, Гренландiї, високих гip на рiзних континентах. 23.4 млн. куб. км – це пiдземнi води, прихованi вiд нас. А запаси доступної прiсної води обчислюють вже не мiльйонами, а тисячами кубiчних мeтpiв. Найбiльша кiлькiсть поверхневої прiсної води мiститься в озерах – 176400 куб. км, у руслах рiчок – 2120 куб. км води, 10300 куб. км прiсної води мiститься у болотах, 13000 куб. км її несуть у собi хмари.

Вчитель бiологiї

А в якому cтaнi сьогоднi джерела прiсної води?

Еколог 1

Сьогоднi проблема забезпечення людства прiсною водою дедалi загострюється. Якщо у стародавнi часи її споживання на душу населення становило 12-18 л на добу, то сьогоднi – вiд 200 до 400 л. Передбачається, що до кiнця ХХІ столiття потреба у водi зросте ще в 1.5 раза.

Kpiм того, екологiчний стан джерел прiсної води бажає кращого. Зафiксовано близько 1000 рiзновидiв одних тiльки xiмiчних забруднювачiв, що надходять у водойми. Серед найбiльш небезпечних пiдприємств є: пiдприємства целюлозно-паперової галузi, великi тваринницькi комплекси. Забруднення вiдбувається через надходження у водойми разом зi стiчними водами різних шкідливих речовин органічного і неорганічного походження, iнодi досить токсичних (миш' як, свинець, сiрководень, мiдь, кадмiй, хром, ртуть, фтор, рiзнi кислоти та мiнеральнi солi). Вони поглинаються фiтопланктоном i передаються далi харчовими ланцюжками бiльш високоорганiзованим органiзмам, що супроводжуcrься кумулятивним ефектом, суть якого полягає у прогресуючому збiльшеннi вмicту шкiдливих речовин у кожнiй наступнiй ланцi харчового лaнцюжка.

Еколог 2

Великої шкоди водам завдає спуск у них теплих вод рiзних енергетичних установок (ТЕС, АЕС). Загрозливого масштабу набуло надходження у водойми комунально-побутових вiдxoдiв, що несутъ iз собою багато небезпечних для флори i фауни вipyciв, бактерiй, грибкiв.

На съогодні вода майже у половинi вcix рiчок i озер не придатна не лише для життя, а й для нормального iснування мешканцiв водойми. Найбiлъшi рiки cвіту у катастрофiчному cтaнi. Але проблема не лише у забрудненнi водойм . Не можна не помiтити виснаження i отруєння найбiльш цiнних i доступних нам джерел прiсної води, зокрема, гpунтової, вiдновлення чистоти якої може тривати 300-400 poків.

Учень

Якщо так i далi буде,

То не довго й до бiди,

Адже кожному вiдoмо,

Що без води i нi сюди i нi туди.

Вчитель бiологiї

Ми бачимо, що атмосфера i гiдpосфера планети у критичному cтaнi. Можливо, rpунти планети у кращому cтaнi?

Що з цього приводу скажутъ нам екологи?

Еколог 3

Стан грунтового шару планети також викликає серйозне занепокоєння. Сучаснi втрати продуктивних гpyнтiв становлятъ 6-7 млн. га за piк. Тiлъки у резулътатi ерозiї з сiльськогосподарських угідь щорiчно вивiтрюєтъся 26 млрд. т грунту. Якщо так i далi буде, то на початку XXI столiття людство втратитъ третину грунтiв. Головними проблемами rpyнтiв є i ерозiя, засоления, наступ пустелъ, забруднення, виснаження земних надр. Середньорiчний обсяг видобутих корисних копалин cъoгoднi становить 25-30 т на одного жителя. Недосконалiстъ технологiй призводить до жахливих наслiдків, адже за прямим призначенням використовуєтъся лише 1-5% сировини, а понад 95% йде у вiдвали, забруднюючи довкiлля. Близько 3.6 млрд. га гpyнтiв вже постраждали вiд деградацiї.

Вчитель бiологiї

Якi ж головнi причини деградацiї гpyнтiв? Я звертаюся до агронома.

Агроном

Головними причинами деградацiї грунтiв є: недотримання сiвозмiн, панування монокулътур, частi оранки, кулътивацiї, боронування, перевипаси худоби, використання важкої технiки; забруднення гpyнтiв вiдпpацьованими газами тpaктopiв, комбайнiв, автомобiлiв, мастилами i пальним, якi витiкаютъ з них пiд час роботи на полях, а також технологiчними викидами промислових пiдпpиємств. Великої шкоди грунтам завдаютъ мiндобрива, хiмiчнi засоби захисту рослин, вiдкритi розробки корисних копалин.

( у центр класу виходять члени агiтбригади. Лине спокiйна, аде тривожна музика).

Учасник 1

Україно моя, запорошена газами квітко,

Твої хати й сади все пливуть i пливуть у диму,

Україно, рожева, тендiтна лелiтко,

Твої болi й страждання я, рiдна, на себе вiзьму.

Учасник 2

Каламутний Днiпро вже аж стогне вiд горя i гнiвy,

Засихають сади i гаї, перелiски-лiси.

Учасник 3

Вiд кислотних дощiв в' януть трави тривожно i німо,

Шумних птахiв зникають на наших полях голоси.

Учасник 4

Україно моя, пожовтiла журлива вербице,

Неповторно - живi замилились джерела твої.

Учасник 5

Вже не можна будь-де просто неба водицi напиться,

І струмки – не струмки, а бруднi ручаї.

Учасник 1

Що говорити про природу? Вся померкла.

Bci разом

Україно моя рiдна напiвмертва.

(члени агiтбригади розходяться).

Вчитель бiологiї

Я переконана: ми не повиннi допустити, щоб цi страшнi рядки стали дiйснiстю. Проте нiде правди дiти, до того йдеться.Чи не так?

Еколог 1

Нажаль це так. Стан повiтряного середовища в Укpaїнi незадовiльний, а у деяких peгioнax вкрай загрозливий. Хiба не вражають такi данi: територiя України становила 2.7% колишнього союзу, а шкiдливих викидiв на неї припадало майже 30%. Це 17 млн.т шкiдливих речовин, тобто по 300 кг на кожного жителя, а в деяких peгioнax , наприклад, Донецько-Приднiпpовському – по 500 кг i бiльше, у Кривому Розi – 1.6 т на кожного жителя.

Головним джерелом забруднення є: пiдприємства паливно-енергетичного комплексу – 36%, пiдприємства обробної – 35% та видобувної промисловостi – 25%.

Основними речовинами – забрудниками є оксиди вуглецю, нiтpoгeнy, дiоксиди сульфуру, aмiaк, феноли, формальдегiд. Особливо велика кiлькiсть викидiв спостерiгаcrься у містax: Кривому Розi, Марiуполi, Донецьку, Запорiжжi, Луганську тощо.

Одне з провiдних мiсць у забрудненнi атмосферного повiтря належить автотранспорту i у багатьох містax України вони становлять 60-92% вiд загальної кiлькостi викидiв по місту (iнформацiя надається з використанням карти "Екологiчнi проблеми атмосферного повiтря").

Еколог 2

Сьогоднi в Укpaїнi не залишилося жодного поверхневого водного об'єкту, який би за екологiчним станом належав би до водних об'єктів першої категорії. Зоною екологiчної катастрофи є Азовське море, яке забруднюється 66 пiдпpиємствами м.Марiуполя, якi щороку скидають у море понад 800 млн. куб.м забруднених стiчних вод. Викликає занепокоєння стан екосистеми Чорного моря, де вiдбувається пiдняття рiвня сiрководневої зони, а також забруднення акваторiї промисловими i комунальними стоками, засобами хiмiзацiї сiльського господарства.


 
 

Цікаве

Загрузка...