WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища - Реферат

Управління природокористуванням і правовий захист навколишнього середовища - Реферат

галузі охорони НПС. Вони мають право: " розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми; " утворювати громадські фонди охорони природи; " виконувати роботи по охороні та відтворенню ПР, збереженню та поліпшенню стану НПС; " брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони НПС перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів; " проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення. Повноваження громадськості в управлінській сфері можуть передбачатися і в інших нормативно-правових актах. 4. В Україні створена розгалужена система екологічного законодавства, її основу складає Конституція України, яка визначає засади правового регулювання охорони НПС. Конституція України встановила (право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування заподіяної шкоди, закріпила обов'язок держави щодо забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, обов'язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. Конституція України встановлює й інші засади екологічного права, зокрема, право на інформацію, на участь у прийняті рішень та інші. Центральне місце у системі екологічного законодавства посідає Закон України "Про охорону НПС" від 25.06.1991 р. Він визначає концептуальні засади правового регулювання екологічних відносин - завдання та основні принципи охорони НПС, право власності на природні ресурси та їх використання, екологічні права та обов'язки громадян, повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у галузі охорони НПС, спостереження, прогнозування, обліку та інформування, стандартизації і нормування у галузі охорони НПС, відповідальність за порушення екологічного законодавства тощо. Положення Закону України "Про охорону НПС" в подальшому конкретизовані в ряді кодексів та інших законах. В Україні діють ряд нормативних актів, основною метою яких є регулювання використання та охорони окремих ПР. Це Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, закони України "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про охорону атмосферного повітря", "Про природно-заповідний фонд". Також прийнято закони, які регулюють попередження та усунення негативних факторів впливу на довкілля та життя і здоров'я людини. Зокрема, закони України "Про екологічну експертизу", "Про відходи", "Про пестициди і агрохімікати", "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", "Про поводження з радіоактивними відходами". В українському законодавстві спостерігається тенденція його екологізацїї. Норми, що регулюють екологічні відносини, встановлені і в інших нормативно-правових актах. Закон України "Про охорону НПС" визначив об'єкти правової охорони НПС. Державній охороні та регулюванню підлягають: ў навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів; ў природні ресурси, які залучені в господарський обіг, так і не використовувані в народному господарстві у даний період: земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс, рослинний світ, тваринний світ; ў території та об'єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені законодавством України; ў здоров'я і життя людей від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки. Державний фонд надр складається як з тих, що використовуються, так і тих, що не залучені до використання. Складовим елементом надр є корисні , які поділяються на корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення. Усі води на території України утворюють водний фонд. Склад водного фонду: поверхневі вади (природні водойми (озера), водостоки (річки, струмки) штучні водойми (водосховища, ставки), канали та інші водні об'єкти) підземні води та джерела, внутрішні морські води та територіальне море. За своїм значенням водні об'єкти поділяються на загальнодержавні та місцеві. Загальнодержавного значення - внутрішні морські води та територіальне море; підземні води, які є джерелом централізованого постачання; поверхневі води, що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесеш до категорії лікувальних. Місцевого значення - поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення; підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання. Атмосферне повітря - це життєво важливий компонент НПС, який є природною сумішшю газів, що знаходяться за межами жилих, виробничих та інших приміщень. Усі ліси та земельні ділянки, які не вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства, утворюють лісовий фонд України - усі види зелених насаджень крім зелених насаджень у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і садових ділянках. Лісові ресурси - деревина, технічна і лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для потреб населення і виробництва. Рослинний світ - сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території. Природні рослинні ресурси, як і більшість ПР, поділяються на загальнодержавного та місцевого значення. Тваринний світ є одним з компонентів НПС, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей. До об'єктів тваринного світу належать дикі тварини (хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) та безхребетні (членистоногі, молюски, тощо) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, тощо), які перебувають у стані волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі), частини диких тварин (роги, шкіра тощо), продукти їх життєдіяльності (мед, віск тощо). Об'єктом охорони є також життя іздоров'я людей від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки. Згідно чинного Законодавства, здоров'я - це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Використана література 1. Гапонова С.В. Екологія.- К.: Ленвіт, 2000.- 64с. 2. Троянський Олексій Іванович Екологія людини.- Житомир: Волинь, 2005.- 3. Дуднікова Ірина Ігорінва Екологія і безпека життєдіяльності.- К.: Вища школа, 2005.- 247с. 4. Екологія: основи теорії і практикум.- Львів: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003.- 296с. 5. Джигирей, Віктор Степанович Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник.- 3-тє вид., випр. І доп.- К.: Знання, 2004.- 312с.- 17.00 6. Мусієнко Микола Миколайович, Серебряков Валентин Валентинович, Брайон Олександр Володимирович Екологія. Охорона природи.- К.: Знання, 2002.- 550с. 7. Бойчук Юрій Дмитрович, Солошенко Ельвіра Миколаївна, Бугай Олег Вікторович Екологія і охорона навколишнього середовища.- Суми: Університетська книга, 2005.- 8. Кучерявий В.П. (Кучерявий, Володимир Панасович) Екологія: Підручн. для студ вузів.- Вид. 2-ге.- Львів: Світ, 2001.- 480с. 9. Мусієнко, Микола Миколайович Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004.- 376с.- 19.71

 
 

Цікаве

Загрузка...