WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища - Реферат

Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища - Реферат

Реферат на тему: Планування раціонального природокористування та охорона навколишнього середовища План 1. Принципи, завдання та методи планування природокористування. 2. Екологічні вимоги до створення і функціонування споруд та об'єктів. 3. Охорона довкілля в агроекосистемах. 4. Природно-заповідний фонд. Червона книга України. 5. Проблеми розвитку заповідної справи в Карпатському регіоні. 1. Планування природокористування являє собою комплекс дій і рішень, розробка специфічних стратегій, призначених для реалізації поставлених цілей. Основними етапами планування в будь-якій сфері діяльності (за умови, що мети визначені) є збір і аналіз інформації, прогноз зміни ситуації в майбутньому, розробка конкретних заходів для досягнення визначеного результату, формування організаційної структури для реалізації заходів, розподіл ресурсів і вибір джерел фінансування. Можна виділити наступні принципи в сфері планування охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування України: " послідовне рішення проблем розвитку господарського комплексу держави, при якому цілком враховуються екологічні і природно-географічні умови конкретних територій; " послідовне досягнення на кожній конкретній території якості середовища проживання, що відповідає системі оцінок генетичного здоров'я населення; " відновлення і збереження біосферної рівноваги, генетичного фонду тваринного світу; " раціональне використання всього природно-ресурсного потенціалу України. Завданнями державного планування природокористування є: 1. Визначення основних напрямків державної політики в області охорони навколишнього природного середовища. 2. Формування достовірної бази даних про стан природно-ресурсного потенціалу в Україні, збір системно-організованих даних про природні ресурси і природні об'єкти в межах адміністративних територій (область, АР), призначених для забезпечення процесу прийняття управлінських рішень з питань охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. 3. Розробка конкретних програм, планів, заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища і раціональне природокористування в наступних сферах: ў екологічно безпечний розвиток виробництва і розміщення продуктивних сил; ў створення здорового середовища проживання населення; попередження і зменшення небезпечного впливу природних явищ, техногенних аварій і катастроф; ў оздоровлення порушених екосистем в екологічно несприятливих регіонах України; ў вирішення глобальних екологічних проблем, міжнародне співробітництво в області природоохоронної діяльності. 4. Своєчасне забезпечення намічених нормативно-правовою базою заходів і програм. Розробка стандартів і нормативних екологічних вимог до господарської діяльності (при усіх формах власності), антропогенних навантажень і стану довкілля. 5. Формування ефективної системи органів державного управління в області екології і природокористування, що покликані здійснювати єдину екологічну політику України на різних рівнях планування - на рівні країни, регіонів, конкретних проектів і програм. 6. Розробка ефективної системи фінансування заходів, спрямованих на охорону природи і раціональне природокористування. Основними методами планування природокористування на державному рівні є нормативний і програмно-цільовий методи. Екологічний норматив визначає ступінь максимально допустимого втручання людини в екосистеми, при якій зберігаються екосистеми бажаної структури і динамічних якостей. Сутність програмно-цільового методу планування закладається в комплексному підході до досягнення заданої мети за допомогою особливої програми, у якій передбачається організаційний механізм реалізації програми. Першим етапом програмно-цільового планування є постановка і чітке формулювання визначеної задачі; під конкретну задачу розробляється і затверджується план дій (програма) з детальним описом заходів і осіб (організацій), відповідальних за проведення кожного заходу. Програма повинна передбачати джерела фінансування, етапи реалізації, критерії оцінки досягнутих результатів. Програмно-цільовий метод планування природокористування на рівні держави являє собою пакет нормативних актів (Планів, Програм, Заходів і т.д.), розрахованих, як правило, на довгостроковій основі (2-5 років). 2. При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей. Підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від часу введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками шкідливих факторів. Проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Оцінка здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на навколишнє природне середовище. Підприємства, установи та організації, які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, вводять в дію підприємства, споруди та інші об'єкти, а також проводять дослідну діяльність, що за їх оцінкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища,

 
 

Цікаве

Загрузка...