WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування - Реферат

Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування - Реферат

роботи спеціалістів із МСОП та інших організацій, надання допомоги заповідникам, національним паркам, накопичення та розмноження природоохоронної інформації. У 1988 р. засновано фонд "За виживання і розвиток людства", метою якого є: o підготовка людства до вступу в XXI ст. без ядерної зброї; o розвиток наукових досліджень міждисциплінарного характеру, спря-мованих на гуманізацію науково-технічного прогресу; o виявлення творчих ініціатив нового планетарного мислення, збере-ження і розвиток загальнолюдських цінностей заради безсмертя людської цивілізації; o сприяння гармонійному загальносвітовому розвиткові, відповідно до пріоритету завдань виживання над усіма державними, національними, клановими, груповими інтересами. У зв'язку з новими проблемами у сфері охорони довкілля в останні роки почали з'являтися нові інституційні структури - при ЮНЕСКО створений комітет з біоетики, в Японії - Дослідницький центр інноваційних технологій для Землі, створено Організацію нових енергетичних і промислових технологій при міністерстві зовнішньої торгівлі і промис-ловості, одним з основних напрямків роботи якої є екотехнології; з 1979 р. працює асоціація економістів з проблем навколишнього середовища і при-родних ресурсів, Європейська асоціація економістів з проблем навколиш-нього середовища і природних ресурсів, Європейська асоціація економістів з проблем навколишнього середовища і природних ресурсів (утворена в 1990 р.), Фундація Енріко Маттеї (утворена в 1989 р.); з 1991 р. реалізується програма ООН з питань охорони навколишнього середовища ЮНЕП, яка передбачає тісне співробітництво з банківським сектором. У 1991 р. Світовим банком з ЮНЕП створена фінансова природоохоронна організація - Глобальний екологічний фонд (СЕР), членами якої на 1 січня 1998 р. були 155 держав світу, в тому числі й Україна. Головною метою створеного Фонду є розробка та реалізація фінансового механізму надання країнам, які отримують відповідні гранти, пільгових кредитів для реалізації проектів, пов'язаних із вирішенням глобальних екологічних проблем. Розвитку природоохоронного співробітництва сприяє проведення міжнародних форумів - Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища (1972 р.), день відкриття якої - 5 червня - був оголошений Всесвітнім днем навколишнього середовища; Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкі, 1975 р.); Глобального форуму з проблем виживання (Москва, 1990 р.); Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД, або КОСР-92, Ріо-де-Жанейро, 1992 р.)- Конференція стала однією з найважливіших подій розвитку людства в XX ст., її рішенням було затверджено "Порядок денний на XXI століття". Цей програмний документ ставить для всіх країн світу головну мету на майбутнє - просування шляхом сталого розвитку суспільства, за якого задо-вольняються потреби сучасності без загрози майбутнім поколінням задо-вольняти свої потреби. 3. Правовою основою міжнародного співробітництва є міжнародні договори. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля визначена Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 71). Міжнародні договори класифікують за: o характером - загальні чи рамкові, спеціальні, політичні, економічні; o кількістю сторін договору - дво- і багатосторонні; o суб'єктами - міжурядові, міжвідомчі; o статусом сторін - з рівним статусом, консультативним статусом, ста-тусом спостерігача, асоційованого члена; o географічною ознакою - глобальні, регіональні, субрегіональні; o терміном дії - короткострокові, середньострокові, довгострокові, прогнозовані; o можливістю приєднання - закриті, відкриті, закриті певним сторонам; o ступенем участі - схвалені, підписані, ратифіковані; o часом вступу в дію - одночасно з підписанням,при виконанні умов. Розрізняють міжнародні договори, які укладаються між урядовими, неурядовими організаціями і змішані. Вони також бувають високоефек-тивними чи малоефективними. Двостороннє співробітництво реалізується через змішані комісії, ко-ординаційні ради, комітети і робочі групи. Міжнародні організації носять універсальний, регіональний і неуря-довий характер. Співробітництво з міжнародними організаціями передбачає взаємодію з утвореннями системи ООН, наприклад, Комітетом Європейської економічної Комісії ООН з екологічної політики (ЄЕК), Комісією ООН зі сталого розвитку, Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Радою Європи, Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в рамках таких міжнародних форумів і організацій, як рада міністрів з питань навколишнього середовища "вісімки", Європи, арктичних держав, Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), Світового фонду охорони природи тощо. Так, розвивається міждержавна взаємодія восьми арктичних держав (Данії, Ісландії, Канади, Норвегії, Росії, США, Фінляндії, Швеції) щодо реалізації "Стратегії охорони навколишнього середовища Арктики". Діє Угода про взаємодію в галузі охорони навколишнього середовища держав СНД. У рамках підписаної угоди створено Міждержавну екологічну раду, куди входять керівники природоохоронних відомств цих країн. У м. Гельсінкі 17 березня 1992 р. прийнято Конвенцію ООН про транскордонний вплив промислових аварій. Розвивається співробітництво з фінансовими і донорськими організа-ціями. Вирішення природоохоронних проблем в умовах недостатнього фінансового забезпечення конкретних проектів в Україні реалізується при підтримці Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, Глобального екологічного фонду, Програми технічного сприяння країнам СНД (ТАСІС) Європейської комісії, Програми розвитку ООН (ПРООН). Україна є членом Всесвітньої метеорологічної організації ООН, нею підписано Конвенцію про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Женева, 1979 р.), Конвенцію про оперативне оповіщення в разі ядерної аварії (Відень, 1986 р.), Віденську конвенцію про охорону озонового шару (Відень, 1985 р.), Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992р.) тощо. У цьому законі центральне місцевідведено розділам, які регламенту-ють головні напрями діяльності держави у сфері охорони навколишнього середовища, а саме: впровадження стандартів якості довкілля, організацію моніторингу, керівництво розробленням і реалізацією програм контролю за забрудненням середовища, організацію наукових досліджень з проблем довкілля, бюджетно-фінансову діяльність тощо. Гострота екологічних проблем у Японії змусила керівні кола країни включити в текст цього закону положення про відшкодування приватними підприємствами всіх або часткових витрат на охорону довкілля. 4. У зарубіжних країнах діє широка мережа національних законів з охорони повітря, вод і земель, комплексні правові акти з охорони навколишнього середовища. Забруднення навколишнього середовища стало однією з основних про-блем у США, пов'язаною з економічним зростанням. З кінця 60-х років загострення екологічних проблем досягло в країні граничної межі, і став-лення до них кардинально змінилося. У 70-ті рр. запроваджено стандарти якості навколишнього середовища та сформульовано положення про обо-в'язковість державної екологічної експертизи всіх напрямів господарської діяльності, у 80-ті рр. - екологічне управління та планування заходів, пов'язаних зі збереженням необхідної якості навколишнього середовища та ініціювання США міжнародного співробітництва з охорони навколишнього середовища. У спеціальних законах сформульовано конкретні природозахисні заходи з охорони повітря, води, боротьби з твердими відходами, контролю за отрутохімікатами й токсичними речовинами, рекультивації земель, боротьби з шумом, несприятливими вібраціями та запахами. Серед спеціальних законів слід відзначити закон про екологічну освіту. Прийняття кожного природоохоронного закону супроводжується виділенням із державного бюджету

 
 

Цікаве

Загрузка...