WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України - Реферат

Використання альтернативних джерел енергії на Україні. Енергетична незалежність України - Реферат

м). Також необхiдно врахувати, що в бувшому СРСР переважно добували тiльки 30-40% геологiчних запасiв родовищ, а в країнах з високим рiвнем технологiй вiддача пластiв досягала 70-80%. Оскiльки в Українi вже добуто бiльше 250 млн. т нафти та бiльше 1 трлн. м? природного газу, то, використовуючи новiтнi технологiї пiдвищення вiддачi пластiв, можна значно збiльшити добування нафти та газу.
Ще в Українi є значнi поклади кам'яного вугiлля, запаси яких складають бiльше 45 млрд. т. Сьогоднi перспективи вiтчизняної вугiльної галузi аналiтики пов'язуютьодразу з кiлькома обставинами. По-перше, з динамiкою природного ринкового процесу, тобто попиту та пропозицiї. По-друге, одним iз чинникiв розвитку вуглевидобутку слiд вважати подальшу приватизацiю шахт. По-третє, оздоровити галузь покликана лiквiдацiя збиткових пiдприємств. Потрiбно залучити додатковi iнвестицiї в український вуглевидобуток з газовим душком. З одного боку, iнвестори роблять свою шахту безпечнiшою, з iншого - заробляють на цьому ще й грошi. Таким чином розвиток вугiльної галузi дасть змогу теж стати менш залежними вiд зовнiшнiх постачальникiв енергоносiїв Розвиток альтернативної енергетики За пiдрахунками Львiвського центру енергозбереження i енергоменеджменту, Україна може мати 60 млн. т умовного палива щороку за рахунок альтернативної енергетики. Давайте розглянемо перспективнi напрямки розвитку альтернативної енергiї. Керамiчнi паливнi комiрки В свiтi набула широкого розвитку та розголосу i вже комерцiалiзується технологiя генерацiї електричної енергiї з органiчних видiв палива - технологiя паливних комiрок, згiдно з якою енергiя палива безпосередньо перетворюється в електрику. Ця технологiя широким поступом йде на змiну традицiйним технологiям генерацiї електричної енергiї та двигунам внутрiшнього згоряння, маючи, при цьому, й iншi важливi застосування.
Наявний досвiд використання паливних комiрок показує, що: - На виробництво електричної енергiї паливним комiркам потрiбно майже вдвiчi менше газу, нiж iснуючим тепловим станцiям. Ефективнiсть використання палива комiрками не залежить вiд їхньої потужностi i становить 60 % замiсть 30 % на теплових станцiях. - В парi з газовими турбiнами ефективнiсть використання газу становить 72 %. - З використанням попутного тепла ефективнiсть використання палива сягає 85 %! - Паливнi комiрки мають у десятки разiв бiльший термiн безперебiйної роботи (7 000 годин замiсть 250 годин на теплових станцiях). - Паливно-комiрчанi станцiї можуть мати широкий спектр потужностi - вiд одиниць Вт до 100 МВт. - Потужнiсть паливних комiрок легко регулюється iз швидкiстю до 1 МВт/с. - Паливнi комiрки зменшують виробничi витрати на 25-40 %. - Паливнi комiрки є iдеальними автономними джерелами електропостачання, в яких вартiсть енергiї буде нижчою вiд зараз iснуючих на 10-20 %. - Автомобiлi на паливних комiрках потребують у 2-4 рази меншу кiлькiсть палива, нiж iснуючi автомобiлi з двигунами внутрiшнього згорання. - Паливнi комiрки є екологiчно чистими з близькими до нуля викидами. - Паливнi комiрки працюють тихо. Вони шумлять не гучнiше побутового кондицiонера.
Головною складовою цирконiєво-керамiчних паливних комiрок є, як виходить з їхньої назви, цирконiєва керамiка, технологiя виробництва якої в Українi добре розроблена. Паливнi комiрки на цирконiєвiй керамiцi є надiйнiшими, нiж iншi, вони можуть споживати рiзнi види органiчного палива, такi як природний газ, вугiлля, деревина, вiдходи сiльськогосподарського виробництва, етанол, метанол тощо. Паливна комiрка є електрохiмiчним пристроєм, який прямо перетворює паливо (водень, природний або синтетичний газ з вугiлля, деревини тощо, бiогаз) та окислювач (повiтря) у електрику. Це усуває звичнi процеси горiння i перетворення теплової енергiї спочатку у механiчну, а потiм вже в електричну. Серцем керамiчних паливних комiрок є керамiка на основi цирконiю, яка здiйснює бажання водню та вуглецю поєднуватися з киснем. Для цього в Українi є всi пiдстави: власне самодостатнє єдине в Європi, найбiльше у всiй Пiвнiчнiй пiвкулi i одне з найбiльших у свiтi родовище пiску-циркону та наявний науковий потенцiал, який вмiє виробляти цирконiєву керамiку за технологiєю.
У кiнцевому пiдсумку втiлення в життя розробок паливних комiрок має бути нацiленою на розбудову в Українi економної i екологiчно безпечної альтернативи ядернiй енергетицi - енергетики на основi цирконiю, тобто на основi цирконiєво-керамiчних паливних комiрок, промисловостi технiчної керамiки та транспортних засобiв, у тому числi автомобiлiв нового поколiння, що в цiлому дасть змогу на 30-50 % скоротити споживання газу тiльки при виробництвi електричної енергiї та здешевити її вартiсть на 20-30 %, значно збiльшити використання вугiлля замiсть природного газу, суттєво зменшити викиди в атмосферу, у тому числi двоокису вуглецю на 50 %, а також створити сотнi тисяч нових робочих мiсць
Енергетичний потенцiал бiомаси в Українi
Експериментальна плантація енергетичної верби у Коломийському районі
Енергетична ефективнiсть бiоенергетики достатньо висока для того, щоб видiлити її в окремий напрям енергетичного господарства; в Українi iснує достатнiй енергетичний потенцiал практично всiх видiв бiомаси i необхiдна науково-технiчна та промислова база для розвитку даної галузi енергетики. Енергетичний потенцiал бiомаси представлено такими її складовими: енергетичним потенцiалом тваринницької сiльськогосподарської i рослинної сiльськогосподарської бiомаси та енергетичним потенцiалом вiдходiв лiсу:
1. Потенцiал бiогазу, доступного для виробництва енергiї на великих полiгонах твердих побутових вiдходiв, складає близько 400 млн. м3/рiк, що вiдповiдає 0.3 млн. т у.п./рiк.
2. За розрахунками, загальний потенцiал використання соломи як палива є достатнiм для створення 13 тис. малих теплогенеру.чих потужностей (0,1-1,0 МВттеп) плюс 700 теплогенеруючих потужностей для систем централiзованого теплопостачання (1,0-10,0 МВттеп).
3. Впровадження технологiй промислового та побутового прямого спалювання бiомаси, виробництва бiогазу та генераторного газу з бiомаси дозволить замiнити бiля 6,5 млн. т.у.п. традицiйних видiв палива, отримати бiля 5 млрд м3 бiогазу ( 4,3 млн. т.у.п.) та близько 4,8 млрд.м3 генераторного газу (0,82 млн.т органiчного палива в умовному обчисленнi).
4. В Українi вже давно визрiла проблема створення енергетичних плантацiй, наприклад кукурудзи, яка є одним з найбiльш ефективних накопичувачiв

 
 

Цікаве

Загрузка...