WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і пра - Реферат

Об'єктивні передумови розвитку екологічно-правових норм. Механізм формування екологічного права. Місце екологічного права у системі екологічних і пра - Реферат

екологічну експертизу", Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації", Положення "Про громадський екологічний контроль", Положення "Про порядок інформування в галузі охорони навколишнього природного середовища", Положення "Про екологічний моніторинг", інші нормативно-правові акти.
В екологічній сфері діє комплекс правових норм, що регулюють екологічні відносини. Крім екологічних, він охоплює також певні правові норми, що належать до інших галузей екологічного права (конституційного, адміністративного, господарського тощо).
Єдині екологічні правовідносини, специфічні об'єкти цих відносин, а також відповідні джерела права створили основу для розвитку екологічного права як комплексної галузі українського права.
Первинним елементом, цеглинами екологічного права як галузі права і підставою для виникнення екологічно-правових відносин є, безумовно, екологічні правові норми.
За юридичними ознаками екологічні норми поділяються на три великі групи: природоохоронні, екологобезпечного значення та норми, пов'язані з раціональним використанням природних ресурсів. За юридичною силою екологічні норми поділяють на законодавчі та підзаконні; за обсягом правового регулювання - на комплексні та галузеві; за змістом юридичних приписів - на заборонні, попереджувальні, відновлювані, заохочувальні та каральні. Крім норм матеріального права, в екологічній сфері застосовуються також норми процесуального характеру.
Правові акти про охорону довкілля мають спільні предмет, об'єкт, принципи, цілі та інші ознаки, які й утворюють природоохоронне законодавство і право.
Від природоохоронних відмежовують правові акти й норми, пов'язані з раціональним використанням і відтворенням окремих природних ресурсів. Такі правові акти і норми об'єднуються в систему, яка утворює природноресурсове законодавство і право.
Екологічні норми права регулюють суспільні відносини, які мають характер екологічних правовідносин. Ці правовідносини мають відповідні суб'єкти і об'єкти. Підставою виникнення екологічних правовідносин є юридичні факти.
За допомогою права визначаються і здійснюються організаційні, економічні, технічні та наукові пріоритети досягнення екологічної безпеки України. Це потребує глибокого вивчення властивостей, якими наділено право взагалі та екологічне зокрема. На жаль, тривалий час у науковій літературі екологічні проблеми якщо і не ігнорувалися, то й не досліджувалися належним чином. Це стосується і правової науки.
Певний інтерес до проблем охорони природи вчені-правознавці стали виявляти порівняно недавно. Ці проблеми досліджували В.Л. Мунтян, В.В. Костицький, Ю.О. Вовк, Ю.С. Шемшученко, В.В. Гречко, Н.І. Тітова, В.І. Андрейцев, В.К. Матвійчик, В.В. Носік, С.М. Кравченко, В.К. Попов, В.О. Чуйков, М.В. Шульга, Б.Г. Розовський (Україна); О.М. Колотинська, І.В. Павлов, О.С. Колбасов, В.В. Петров, Н.Д. Казанцев, Г.О. Алсеньонок, Г.М. Полянська, М.І. Краснова, Б.В. Єрофеєв, Р.Д. Боголепок, Р.К. Гусєв, Л.Т. Сергеева (Росія); 1.1. Мойсеєнко, М.Ф. Степанко (Беларусь) та ін.
Названі автори своїми науковими працями внесли вагомий вклад у теорію та практику розвитку екологічних відносин і вдосконалення їх правового регулювання. Але їхні дослідження слід розглядати як початок творчих пошуків до розв'язання проблем охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.
Щоб вивести Україну з екологічної кризи, правовій науці та юридичній практиці потрібно було зробити набагато більше у сфері екологічних відносин, ніж це було здійснено дотепер. Важливо враховувати й те, що науково-технічна революція постійно підвищує інтенсивність впливу людей на природу і, зрештою, робить вічну проблему взаємовідносин між людиною і природою особливо актуальною. Якщо суспільство не зупинить ці згубні екологічні процеси, воно приречене, втратить майбутнє.
3. Місце екологічного права у системі екологічних і правових наук
Систему екологічного права як навчального предмета становить науково обґрунтована послідовність інститутів екологічного права. Правовий інститут в екологічному праві являє собою відособлену групу юридичних норм, що регулюють однорідні екологічні відносини.
Навчальний курс екологічного права України складається з двох частин: загальної і особливої.
Загальна частина містить норми, характерні для всіх інститутів екологічного права, незалежно від того, до якої частини курсу ці інститути відносять - загальної чи особливої. До них належать норми, що визначають предмет, принципи і функції екологічного права, його пріоритети, загальні правила користування природними ресурсами, правові форми охорони довкілля, основи управління природокористуванням і охороною природи, механізм реалізації екологічного права.
Важливе місце у загальній частині курсу посідає тема "Пріоритети екологічного права України", в якій йдеться про такі пріоритети, як гарантування екологічної безпеки в Україні, охорона екологічних прав та інтересів громадян України, всебічне сприяння екологізації суспільства.
Основною у загальній частині є тема "Державне управління природокористуванням і охороною навколишнього природного се-редовища". Вона відіграє особливу роль в екологічних відносинах. Саме управління природокористуванням лежить в основі охорони природних ресурсів. Важливе місце в цій частині курсу відводиться питанням управління в галузі природокористування та охорони довкілля. Зокрема, висвітлюється питання і зміст управління, розглядається система органів управління та їх компетенція.
Закінчується вивчення загальної частини екологічного права темою "Механізм реалізації екологічного права", в якій розглядаються економічні та юридичні заходи щодо забезпечення реалізації екологічного права, доводиться, що є вирішальним етапом у розвитку екологічних відносин.
Особливачастина екологічного права містить норми, характерні для окремо взятих інститутів екологічного права, спрямовані на охорону людей, вод, лісів, надр землі, тваринного світу, атмосферного повітря тощо. Зміст цих норм став визначальним для тем особливої частини курсу екологічного права у модулях: "Право екологічної безпеки", "Природноресурсове право", "Природоохоронне (середовищеохоронне) право", "Міжнародно-правова охорона довкілля".
Місце екологічного права серед інших галузей права зумовлено місцем екологічних відносин серед інших суспільних відносин. Місце, роль і значення кожної галузі права визначаються внеском тієї чи іншої галузі права у розвиток держави, суспільства і господарств, у задоволення життєвих потреб людей.
Екологічне право тісно пов'язано з такими дисциплінами: "Екологія" (є основою екологічного права), "Аграрне право" (розглядає питання реалізації природноресурсового права), "Адміністративне право" (вивчає управління, в тому числі і державне управління природокористуванням і охороною довкілля; відповідальність за порушення в сфері екологічного права), "Цивільне право" (в аспекті екологічного права регулює право власності, право користування, володіння природними ресурсами; зобов'язання, пов'язані з використанням природних ресурсів; відшкодування шкоди тощо), "Господарське право" (регулює господарську діяльність, у тому числі щодо забезпечення екологічної безпеки, використання природних ресурсів, дотримання охорони довкілля), "Кримінальне право" (встановлює кримінальну відповідальність за злочини проти довкілля).
Роль і значення екологічного права величезні. Його норми, зокрема, відіграють надзвичайно вагому роль у задоволенні багатогранних насущних потреб нашого суспільства. Вирішення простих і найскладніших господарських завдань тісно пов'язано з використанням і охороною природних ресурсів.
Екологічне право має безпосереднє відношення і до вирішення таких життєво важливих для людини питань, як забезпечення продуктами харчування, водою, одягом, чистим повітрям, тобто всім тим, без чого вона жити не може. Отже, з екологією і екологічним правом тісно пов'язане саме буття людства. Все це визначає чільне місце екологічного права поміж інших галузей права.
Використана література
1. Екологічне право: Навч. посіб. для дистан. навчання. - К.: Університет "Україна", 2006. - 303 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...