WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

вплив на всі галузі економіки, діють у різних сферах, на різних рівнях господарювання, і тому вони потребують особливої уваги, особливих рішень, тобто системного розв'язку з боку держави. Цими факторами є:
- макроекономічна політика, яка примушує суб'єктів господарювання до екстенсивного використання природних ресурсів;
- інвестиційна політика, яка орієнтована на розвиток ресурсномістких секторів економіки;
- помилкова секторальна політика (паливно-енергетичний комплекс, сільське господарство, лісове господарство та ін.);
- нестабільне законодавство;
- відсутність прав власності на природні ресурси;
- відсутність еколого-збалансованої довгострокової економічної стратегії;
- на регіональному і локальному рівнях недолік прямого та непрямого економічного й соціального ефекту від охорони довкілля, "глобальних прибутків";
- інфляція, економічна криза й нестабільність економіки заважають здійсненню довготривалих проектів, до числа яких відноситься більшість екологічних проектів;
- природно-ресурсні властивості експорту;
- існування дійсно великого стимулу до отримання значних й швидких прибутків від продажу природних ресурсів;
- відсутність екологічного мислення, екологічної свідомості.
Для розв'язання цих питань 12 травня 1997 року Кабінет Міністрів України постановою № 439 затвердив Концепцію збереження біологічного різноманіття України, для втілення якої розроблена Національна програма дій на 1998-2015 роки. Основними завданнями діяльності в цій сфері є збереження, покращення стану та відновлення природних і порушених екосистем, середовищ існування окремих біологічних видів та компонентів ландшафтів; сприяння переходу до збалансованого використання природних ресурсів, мінімізація прямого та непрямого негативного впливу на екосистеми, їх компоненти та комплекси; підвищення рівня інформованості населення з питань біологічного різноманіття, а також активізація участі громадян у діяльності щодо його збереження; посилення відповідальності підприємств, організацій, установ і громадян, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів або впливає на стан довкілля, за збереження біологічного різноманіття.
У визначених цілях передбачається застосовувати і розвивати відповідні правові, фінансові, організаційні, науково-методичні та інформаційно-освітні засоби. При цьому основними напрямами діяльності щодо збереження біологічного різноманіття є досягнення економо-екологічної збалансованості, структурна перебудова економіки, поглиблене удосконалення законодавства та культури природокористування, збереження та поновлення екосистем, а саме: збереження та відновлення прибережно-морських та морських , річкових і заплавних, озерних та болотних, лучних і степових, лісових та гірських екосистем; збереження видів та популяцій, екологічне оздоровлення урболандшафтів та інших територій інтенсивного ведення господарської діяльності; екологізація агроландшафтів та агротехнологій, методів діяльності в лісовому, рибному, мисливському, водному та земельному господарствах; створення національної екологічної мережі (системи "зелених коридорів") як складової частини європейської екологічної мережі.
Фінансовими ресурсами для програми будуть кошти від плати за використання природних ресурсів, кошти підприємств, установ та організацій, державний бюджет України, місцеві бюджетні фонди, міжнародні програми та інші джерела. Організаційною основою щодо реалізації Концепції та виконання заходів, планів дій є система органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, інші міністерства і відомства, діяльність яких пов'язана з охороною та використанням природних ресурсів. Розгалужена мережа наукових установ, природних і біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, факультетів і кафедр екологічного профілю внавчальних закладах та школи формують наукові та освітні передумови втілення програми.
Виконання намічених заходів дасть можливість зупинити руйнівну тенденцію до знищення живої компоненти довкілля і сприятиме практичному втіленню засад збалансованого розвитку та невиснажливого природокористування. Реформування економічної системи і перехід до ринку повинні не тільки підвищити ефективність національної економіки, а й сприяти ліквідації субсидій на використання таких природних ресурсів як енергія, корисні копалини і вода та поліпшенню стану довкілля завдяки застосуванню жорстких заходів щодо відповідальності за масове нераціональне використання природних ресурсів.
Для врахування екологічних вимог у ході розгортання приватизаційних процесів дедалі більшого значення повинен набувати екологічний аудит. Впровадження екологічного аудиту в практику сприятиме одержанню основних даних про несприятливі з точки зору екології підприємства для приватизаційної діяльності, визначенню завдань у короткотерміновий період. Вдосконалення діючого економічного механізму природокористування і природоохоронної діяльності та формування стабільних джерел фінансування природоохоронних заходів в умовах переходу до ринкових відносин має стати органічною складовою системи управління та регулювання економіки, стимулювати охорону і відтворення природно-ресурсного потенціалу країни шляхом створення відповідних економічних умов (інвестиційних, податкових, кредитних тощо).
Система фінансування природоохоронних заходів в умовах переходу до ринкової економіки формується на основі таких головних джерел: Державного бюджету України та місцевих бюджетів, бюджету автономної Республіки Крим, фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів, власних коштів підприємств, іноземних надходжень та інвестицій, інших позабюджетних коштів.
Важливе значення для здійснення механізму залучення іноземних інвестицій в природоохоронну сферу нашої країни має щорічний збір Європейського банку реконструкції та розвитку, на якому Україна має нагоду отримати статус повноцінного партнера, приймати участь у глобальних проектах. а також реалізувати свої можливості. На цьому зборі представляється велика кількість соціально-економічних проектів, значну частину яких складають екологічні. Залучення таких проектів на Україну є важливим не тільки з точки зону фінансових, але і з точки зору кваліфікаційних ресурсів в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування.
?
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Буркинский Б.В., Ковалева Н.Г. Экономические проблемы природопользования. - К. : Наукова думка, 1995.-137с.
2. Ковалева Н.Г., Хумарова Н.И. Функции хозяйственного контроля, экологического аудита и экспертизы в формировании рыночных отношений. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 1998.- 194 с.
3. Хумарова Н.И., Ковалева Н.Г. Экологический аудит в морском природопользовании. Концепция, методика, практика. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ , 1998.- 141 с.
4. Шевчук В.Я., Саталкин Ю.М., Навроцький В.М. Экологічний аудит. Посібник. - Київ : Символ, 1997.- 221 с.
5. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Учебник для вузов.- М. : ЮНИТИ, 1998.- 455 с.
6. Основи загальної екології. Підручник /.- Київ : Либідь, 1995.- 368 с.
7. Экология. Учебник для технических вузов / Л. И. Цветкова, М. И. Алексеев и др.; Под ред. Л. И. Цветковой. - М. : Изд-во АСВ ; СПб.: Химиздат, 1999.- 448 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...