WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат

Економічні та правові аспекти екології (науковий реферат) - Реферат


Екологічні нормативи розроблюються та впроваджуються в дію Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством охорони здоров'я та іншими вповноваженими на те державними органами згідно з законодавством України.
Грунтуючись на екологічних стандартах та екологічних нормативах, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" встановлює для суб'єктів господарювання наступні екологічні вимоги (ст.51-56):
- стосовно розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, вводу у дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів;
- стосовно використання засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин та інших препаратів;
- стосовно неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу, акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіаційного забруднення;
- стосовно забруднень виробничими, побутовими та іншими відходами;
- стосовно екологічної безпеки транспортних засобів.
Закон передбачає спеціальні екологічні вимоги щодо проведення наукових досліджень, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного обладнання, технологій та систем; відносно воєнних, захисних об'єктів та воєнної діяльності; під час розміщення та розвитку населених пунктів.
В усіх перелічених випадках законодавство передбачає сумісництво екологічних та економічних інтересів за рахунок встановлення стандартів та нормативів, за винятком зон надзвичайних екологічних ситуацій та природних територій та об'єктів, що особливо охороняються. Перша категорія територій створюється для запобігання подальшої деградації природного середовища, відновлення по можливості втрат в природному середовищі. Друга категорія територій створюється для захисту природного середовища від можливих негативних наслідків економічного впливу (ст.60-64), тому для курортних, лікувально-оздоровлюючих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. На таких територіях має місце повна або часткова заборона господарчої або іншої діяльності, якщо ця діяльність протидіє вимогам охорони природного середовища цих територій.
2.3 ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Важливою економічною характеристикою впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище є розрахунок шкоди від забруднення атмосфери, водних об'єктів, розробки та використання надр.
ЕКОНОМІЧНА ШКОДА являє собою витрати, що виникають внаслідок підвищеного ( при якому виникають необоротні наслідки) забруднення повітря, водних ресурсів, земної поверхні.
Забруднене природне середовище може негативно впливати на "реципієнтів" (людей, промислові, транспортні, житлово-комунальні об'єкти, сільськогосподарські угіддя, ліси, водойми. Цей негативний вплив в основному виявляється у вигляді підвищеної захворюваності людей та зниженні їх рівня життя, у зменшенні продуктивності біологічних природних ресурсів, в прискореному зносу будинків, споруд та устаткування.
В зв'язку з цим необхідно розрізнити два види витрат:
- витрати на запобігання негативного впливу забрудненого навколишнього середовища на "реципієнтів";
- втрати, що викликані цім негативним впливом.
До першої групи витрат належать витрати на переміщення "реципієнтів" за межі зон локальних забруднень навколишнього середовища, на озеленення, організацію санітарно-захисних зон, на спорудження та експлуатацію систем очистки повітря, яке поступає в житлові приміщення.
Витрати, віднесені до другої групи, складаються з витрат на медичне обслуговування, відшкодування листів непрацездатності, компенсацію втрат продукції через підвищення захворюваності людей, компенсацію зниження біологічної продуктивності полів, лісів, водойм внаслідок їх забруднення та виснаження.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ заходів по запобіганню локального
розрахована за допомогою рівняння:
Е= Ш+Д - В ,
де Ш - розмір річної шкоди від забруднення повітря, якої вдалося запобігти;
Д- додатковий річний доход від поліпшення виробничих результатів підприємства внаслідок впровадження заходів по очищенню повітря.
В - витрати на запобігання та зменшення забруднення повітря.
Якщо У+Д більше, ніж В, природоохоронні заходи вважаються економічно ефективними, але навіть у випадку У+ДХарактеристика сировини , матеріалів та енергетичних ресурсів, що використовуються в виробництві.
- Джерела впливу на навколишнє середовище з урахуванням виду впливу , ступеня його нерівномірності ( річної, сезонної, добової), оцінка ступеня ризику аварійного забруднення навколишнього середовища: викиди нормованих речовин в атмосферу, їх очищення та утилізація, робота пиловловлюючих пристосувань; кількість води, яку відбирають з різних джерел, використовують та передають іншим організаціям; характеристика джерел стічних вод,; використання земельних ресурсів та рекультивація земель.
- Система прийняття заходів в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Приводяться дані про протиаварійну групу (склад, телефони, адреси), систему контролю та оповіщення, заходи задля мінімізації ризику виникнення шкоди внаслідок аварії, у випадку несприятливих метеорологічних умов, плани надзвичайних заходів у випадку екологічно небезпечних ситуацій.
- Дані про дозволи на спеціальне використання води та інші види природокористування: дозвіл на забір води з міського водопроводу та скид стічних вод в міську каналізацію.
- Необхідні природоохоронні заходи.
Екологічний паспорт підприємства підлягає експертизі. Склад експертної групи визначається обласним комітетом з охорони навколишнього природного середовища.Проведення експертизи оплачує замовник паспорта. Експертизу паспорта проводять в місячний строк після її подання до служб згідно щорічного графіку. В разі необхідності для перевірки даних експертами проводиться відбір проб, їх аналіз, контрольні заміри величин показників.
В разі негативного висновку експертизи паспорт повертається на доробку підприємству-замовнику, після чого цей документ знову підлягає повторній платній експертизі.
Дані екологічного паспорта підприємства враховують при визначенні плати за використання природних ресурсів та екологічних санкцій за природоохоронні правопорушення.
Оцінка ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ виконується:
- на початку будівельних робіт;
- після завершення будівництва, коли проведені рекультивація та озеленення;
- на десять років наперед.
3.3 ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ
Одним з найбільш ефективних інструментів економіко-екологічного контролю в процесі становлення ринкової економіки повинен стати екологічний аудит. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ - це незалежне дослідження усіх аспектів господарчої діяльності підприємства будь-якої форми власності в цілях встановлення розміру його прямого та опосередкованого впливу на стан навколишнього природного середовища. Мета екологічного аудиту - приведення природоохоронної діяльності до згоди з вимогами законодавства та нормативними актами, оптимізація використання природних ресурсів. Ініціатором екологічного аудиту підприємства є адміністрація самого цього підприємства.
Ще недавно вважалося, що ринкова

 
 

Цікаве

Загрузка...