WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпек - Реферат

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпек - Реферат

дизельного пального, мазуту, газу) в інших галузях господарства і пов'язані насамперед з низькою якістю вироблюваного пального.
Для розв'язання цих проблем необхідно:
" припинити випуск нафтопродуктів, що містять сполуки свинцю;
" збільшити глибину переробки нафти шляхом будівництва на основних нафтопереробних підприємствах установок каталітичного риформінгу;
" впровадити на нафтопереробних підприємствах технологічні процеси гідроочистки дизельного та авіаційного пального з одночасним вир-ом сірки;
" розробити технології виробництва моторного пального з альтернативних видів сировинних ресурсів;
розробити і впровадити способи і технології використання на транспорті газових та альтернативних видів пального.
4) Машинобудівна промисловість
Основою здійснення природоохоронної політики в галузі мають стати:
" істотне зменшення викидів забруднюючих речовин підприємств машинобудівного комплексу в довкілля;
" впровадження екологічно чистих технологій в усіх напрямах діяльності машинобудівного виробництва, зокрема вирішення питань утилізації і знешкодження токсичних відходів гальванічного виробництва.
5) Видобувна промисловість
Для розв'язання екологічних проблем у видобувній промисловості необхідно:
" здійснити модернізацію та технічне переозброєння підприємств галузі;
" розробити та впровадити системи запобіжного технологічного моніторингу навколишнього природного середовища на об'єктах з підвищеним екологічним ризиком;
" збільшити виробництво енергетичного вугілля в результаті скорочення видобутку коксівного вугілля;
" вдосконалити технологічні процеси мокрого збагачення вугілля з метою ефективного вилучення з нього сірки;
" розробити і впровадити технологічні процеси та обладнання для використання енергетичного потенціалу шахтного метану;
" розробити і впровадити технологічні схеми очищення та використання мінералізованих шахтних вод;
" розробити і впровадити технології та обладнання для використання відвалів
пустої породи з метою одержання з них сировини для будівельної індустрії;
" забезпечити роздільне складування розкривних порід з метою подальшого їх
ефективного використання для виробництва будівельних та інших видів матеріалів та продукції;
" забезпечити в найближчі роки гасіння породних відвалів, а також розвиток закладки породою відпрацьованого простору шахт;
" розробити і впровадити екологічно безпечні способи консервації шахт.
6) Будівництво
Метою природоохоронної діяльності в будівництві є нормалізація умов
життєдіяльності населення і поліпшення стану природно-територіальних комплексів
України, що перебувають у кризовому екологічному стані.
Для формування переліку завдань конкретних програм необхідно провести екологічний аудит кризових територій України, визначити комплекс екологічних вимог до містобудівних заходів з метою досягнення контрольних рівнів стану довкілля.
Для розв'язання цих завдань необхідно:
а) провести екологічний аудит кризових територій України, що включає визначення
контрольних рівнів забруднення територій, які є нормами для територій на найближчі
1 - 3 роки, та можливість їх реального досягнення, першочергове проведення екоаудиту у високоурбанізованих районах і містах;
б) розробити містобудівні заходи, спрямовані на виведення територій з кризового стану:
" провести екоаудит з урахуванням зміни структури землекористування у напрямі збільшення територій національних природних парків, зон рекреації;
" визначити комплекс містобудівних заходів для досягнення контрольних рівнів стану довкілля;
в) вжити заходів щодо ресурсозбереження:
" обмежити використання природних корисних копалин, потреба в яких може бути
задоволена в результаті використання вторинних та поновлюваних ресурсів;
розробити і впровадити програми створення та виробництва нових ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій;
г) вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин:
" розробити комплексні програми впровадження безвідходних та екологічно безпечних технологій;
" розробити і впровадити мобільну, легку, екологічно безпечну та низькоенергоємну будівельну техніку та механізований інструмент;
д) розробити і втілити архітектурно-планувальні заходи, заходи захисту окремих
об'єктів, заходи переорієнтування інфраструктури територій:
" вирішити питання першочергової деконцентрації прийняття рішень в екологічному,
економічному і планувальному аспектах;
ж) розробити заходи щодо запобігання наслідкам аварійних ситуацій та їх усунення у місцях з підвищеною щільністю населення.
Найнебезпечнішою в екологічному аспекті галуззю промисловості будівельних матеріалів залишається цементна промисловість, підприємства якої найбільше забруднюють довкілля. Тому треба створити спеціальну програму істотного зменшення впливу підприємств з виробництва цементу на довкілля.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЯДЕРНІЙ ГАЛУЗІ
Теплова енергетика
Згідно з довгостроковою концепцією широкого розвитку теплоенергетики на основі твердого палива, з метою докорінного оздоровлення екологічного стану пропонується:
" впровадження нових технологій спалювання низькоякісного вугілля в котлоагрегатах з циркулюючим киплячим шаром і з внутрішньоцикловою газифікацією вугілля та використанням генераторного газу в парогазових установках;
" застосування високоефективних парогазових установок, які спалюють природний газ, під час модернізації діючих газомазутних ТЕС (енергоблоків) та на новому будівництві;
" впровадження ефективних установок сіркоочищення під час спорудження нових енергоблоків та реконструкції діючих ТЕС;
" застосування сучасних високоефективних установок пиловловлювання на діючих
енергоблоках та під час спорудження нових енергоблоків;
" поліпшення якості твердого палива зі зниженням його зольності до 10 відсотків, а вмісту сірки - до 1 - 1,5 відсотка;
" розробка та впровадження систем очищення газів, що мають звести до мінімуму
викиди в атмосферу пилу, сполук сірки, азоту, вуглецю тощо;
" здійснення програм щодо утилізації твердих відходів (золи, шламів та пилу) для потреб будівельної індустрії;
" підвищення обсягів оборотного водопостачання до 75 - 80 відсотків загального його обсягу;
" створення замкнутих систем водопідготовки і гідрозоловидалення, нефільтруючих золошламовідвалів;
" впровадження ефективних засобів утилізації осадів очищення води в різних технологічних схемах;
перегляд екологічних нормативів та вимог залежно від

 
 

Цікаве

Загрузка...