WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Функціональні можливості геоінформаційних систем (ГІС). Регістрація, введення і збереження даних - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Функціональні можливості геоінформаційних систем (ГІС). Регістрація, введення і збереження даних - Реферат

зображень використовується аналогічна методика побудови октотомічних дерев.
Представлення трьохвимірних об'єктів можуть будуватися на перерахованих вище векторних або растрових форматах шляхом векторного опису горизонталей або інших ізоліній, що представляють поле рельєфу, або у вигляді упорядкованої сукупності висотних відміток у вузлах решітки. Запропоновані і інші підходи. Серед них трикутні нерегулярні мережі (Triangulated Irregular Network - TIN), що використовуються в ГІС ARC/INFO у модулі цифрового моделювання рельєфу. У даному випадку до вузлів трикутної мережі, яка будується на сукупності точок висотних відміток з їх координатами X,Y, Z і утворених ними трикутників, а також ребер відносяться вихідні й похідні атрибути цифрової моделі рельєфу.
Існують також гібридні моделі, наприклад "вастерні моделі", що поєднують векторну й растрову структуру, а також квадротомічного дерева і фрейми.
На цьому і закінчується перегляд найбільш уживаніших структур представлення просторових даних.
Формати і стандарти представлення просторових даних в ГІС. Існує багато форматів представлення, що використовується в програмних засобах ГІС. Частина форматів, що підтримує конвертерами комерційних програм засоби ГІС, не є власне "геоінформаційними". Вони обслуговують зв'язок із зовнішніми графічними засобами типу векторних систем автоматизованого проектування (DXF) або растрових графічних редакторів (TIFF, PCX, RIFF, PICT, EPSE, PAINT, POSTSCRIPT) або інструментальними засобами введення/виведення. Інші формати спеціально розроблені для середовища програмних засобів ГІС, є часто національними стандартами на цифрові представлення просторових даних. Різноманітність форматів вимагає від розробників ГІС включати в їх програмне забезпечення модулі, що обслуговують операції конвертування даних для зв'язку із зовнішнім середовищем. Найбільш популярними форматами експорту й імпорту даних є DLG, DXF, ISIF, DIME, IGES, TIGER, DEM, IGDS, ASII, ERDAS, LANDSAT та ін.
4. Система управління базами даних
Ефективне використання цифрових даних передбачає наявність програмних засобів, що забезпечують функції їх збереження, опису, поновлення та ін., а також прикладної обробки (аналіз, моделювання та ін.). В залежності від типів і форматів ГІС і деяких характеристик і умов їх використання можуть бути запрограмовані різноманітні варіанти організації збереження і доступу до просторових даних, до того ж прийоми організації розрізняють для позиційної і семантичної частини.
Діючі програмні засоби ГІС ґрунтовані на організації даних у вигляді баз даних (БД), що керуються програмними засобами, які одержали назву систем управління базами даних (СУБД). База даних - це сукупність даних, організованих за визначеними правилами, що передбачають загальні принципи опису, зберігання й маніпулювання даними, незалежно від прикладних програм. СУБД - це комплекс програмних і мовних засобів, призначених для створення, введення і використання баз даних.
Сучасні комерційні СУБД, в тому числі і ті, що використовуються у програмному забезпеченні ГІС, поділяються на ієрархічні, мережні і реляційні. Для персональних ЕОМ використовують в основному реляційні бази даних.
Концепція реляційної бази даних розроблена Е.Ф.Коддом у 1970 р. В основі цієї бази даних лежить математичне поняття відношення (від англ. relation). Відношення представляються у вигляді двовимірних таблиць. Відношення (таблиця) подається в комп'ютері у вигляді файла даних. Рядок таблиці відповідає запису у файлі даних, а стовпчик - полю. В теорії реляційних баз даних рядки називають кортежами, а стовпчики - атрибутами. У переважній більшості сучасних комерційних програмних ГІС в число атрибутів не входять геометричні атрибути. Зв'язок між геометричним описом об'єктів і їх змістовними непозиційними атрибутами у реляційній таблиці встановлюється через унікальні номери - ідентифікатори.
Звично реалізуються наступні операції з базами даних реляційного типу, що застосовуються в їх комбінаціях:
1) встановлення поточних (однієї або більше - в залежності від структури представлення) логічних позицій у базі даних;
2) вибірка (отримання даних із бази даних або забезпечення користувачеві доступності вибраних даних);
3) включення (додавання нових даних в базу даних);
4) виведення (виведення даних з бази даних);
5) поповнення(модифікація даних з бази даних).
Більшість допустимих операцій стосовно стовпчиків таблиці виражається операторами типу additem (додати новий стовпчик з деяким ім'ям у потрібне місце таблиці), droрitem (виведення колонки) та ін., до запису : add (додавання запису), sort (відсортувати записи за одним з правилом сортування), reselect (вибрати записи за логічними умовами до окремих елементів запису) та ін. і до таблиць (файлам в цілому) : select (вибрати необхідну таблицю із бази даних), define (назвати, вказати тип перемінних і розмір поля в назві таблиці), save i erase (зберегти і знищити раніше селектирований файл). Тут перераховані деякі вибрані операції модуля INFO пакету ARC/INFO 5.0.
Над сукупністю спільних таблиць, що ідентичні назви, допустимі операції об'єднання (генерації нової таблиці з записами, що є або в одній, або в другій, або в двох таблицях), перетину (вміщує тільки записи, які є як в одній, так і в другій таблиці), різниці (що вміщують ті записи, що наявні в одній, але відсутні в іншій із таблиць), а над таблицями є загальні поля, - поєднання за деякими умовами.
Більшість комерційних програмних забезпечень, мають програмні засоби ГІС використовують інтерфейс з комерційними СУБД типу ORACLE (SPANS), Dbase III, Dbase III+, Dbase IV (TerraSoft, ARC/INFO версії 3.4.0 і старші), RRASE (TerraSoft), FoxBASE (MapInfo), INGRES, Sybase, INFORMIX та ін. Деякі із систем підтримують імпорт і експорт даних у форматі поширених СУБД, що організовують власне збереження атрибутивних даних в ASCII -таблицях (EPPL7, що мають засоби імпорту/експорту даних у форматі DBF СУБД із сім'ї Dbase.
Зручність маніпулювання даними у БД істотно залежить від мовних засобів СУБД. Широкі можливості надають користувачу СУБД, в яких реалізована мова обробки запитів SQL.
Одним із головних мотивів, що визначають необхідність використаннятехнології баз даних при створенні ГІС є підтримка сучасними СУБД можливостей мережі зберігання і використання технологій локальних мереж (LAN), віддалених мереж і розподілених БД, окремі частини які зосереджені за сукупністю обчислювальних центрів у межах однієї організації або території. Цим і досягається оптимальне використання обчислювальних ресурсів та можливостей колективного доступу користувачів до БД.
Література:
1. Вольська С.Ю., Марграф О., Руденко Л.Г. Геоінформаційна технологія: етапи розвитку, стан в Україні // Укр. геогр. журнал, 1993, №4, С.6-14.
2. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. - М.: Наука, 1987.-136 с.
3. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика / Под ред. Лисицкого Д.В.-М.: Картогеоцентр-Геодезиздат, 1993.-213 с.
4. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения.- Одесса: Астропринт, 1997.- 196 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...