WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Моделювання довкілля як галузь пошуку нових рішень - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Моделювання довкілля як галузь пошуку нових рішень - Реферат

(компонентами) множин X, V, ?, F виступають математичні символи, як правило, змінні і постійні величини, зокрема скалярні функції від часу t , на інтервалі t0?t? tN , а саме:
Структура ? являє собою множину математичних співвідношень між компонентами множин, які записуються у вигляді рівнянь і нерівностей такого вигляду:
Як відомо, співвідношення зв'язують собою зовнішні і внутрішні моделі, які описують характеристики (властивості) як компонентів даної системи, так і чинників довкілля.
Функція F={f1, f2, ... , fn} є ніщо інше, як розв'язувальний оператор, який за допомогою математичних співвідношень різного виду по заданим входом v1(t), v2(t), ..., vm(t) з тією чи іншою точністю визначає функції x1, x2, ... xn на інтервалі t0?t?tN:
які задовольняють рівнянням і нерівностям і заданим початковим умовам:
Попри всі переваги методу математичного моделювання не можна не відзначити, що нерідко відсутність чітких уявлень про характеристики цих процесів (явищ) підміняються наведенням великої кількості експериментальних даних, а за теоретичне (модельне) описування видається підібраний емпіричний вираз (одна або кілька формул) без зазначення границі області його застосування. Такий напівемпіричний опис може не мати нічого спільного з реальним процесом (явищем), особливо в тій частині області застосування моделі, яка лежить поза границею адекватності, що й робить побудовану модель мало ефективною. Ось чому тільки та математична модель, яка описує суть процесу чи явища, розкриває закономірності їх проходження і є адекватною в математичному описуванні окремих характеристик реальної системи.
8. Математичне та статистичне підґрунтя
Моделювання стану довкілля поділяється на теоретичне та прикладне, кожне з яких у свою чергу ділиться на класичне та байєсівське. В даному посібнику наголос робиться на класичному підході. Байєсівський підхід не розрахований на початківців.
Теоретичне моделювання стану довкілля стосується методів вимірювання еколого-географічних зв'язків, визначених соціально-екологічними моделями. У цьому аспекті моделювання стану довкілля базується на математичній статистиці. Наприклад, один з найбільш використовуваних засобів у математичному моделюванні є метод найменших квадратів. Завдання теоретичного моделювання стану довкілля - детально записати припущення цього методу, його властивості та що відбувається з цими властивостями, коли одне чи більше припущень не виконуються.
Прикладне моделювання стану довкілля використовує засоби теоретичного, наприклад, лінійної функціональної залежності з конкретними прикладами та ін.
У даному посібнику в основному розглядаються методи математичної статистики, їх припущень та обмежень. Методи проілюстровано відповідними приладами із сфер загальної екології.
Хоч матеріал даного посібника подано на елементарному рівні тому перш ніж перейти до викладання математичних методів подається основи статистики, особливо з фундаментальними концепціями оцінювання та перевірки гіпотез. Бажане також хоча б поверхневе ознайомлення з методами обчислень, хоч це й не обов'язково.
9. Роль комп'ютера в сучасних екологічних дослідженнях
Загальне значення комп'ютерного моделювання для вирішення екологічної проблеми, полягає у прискореному пошуку найбільш вдалого її вирішення. Людство отримало можливість "прискорити" свою адаптацію до природи. Керуючись у своїй діяльності єдиним методом "проб і помилок", людство повинно робити багато проб на багатьох моделях, перш ніж здійснити одну реальну пробу.
Комп'ютерне моделювання не замінює попередніх способів моделювання, які широко застосовуються і на яких базується планування людської діяльності. Воно доповнює інші види моделювання за тими параметрами, за якими комп'ютер переважає людину : за можливістю швидко і логічно бездоганно порахувати велику кількість варіантів розвитку системи.
У широкому застосуванні моделювання для вирішення проблем пізнання й охорони довкілля виділяють поєднання двох тенденцій, характерних для сучасної науки, - кібернетизації й екологізації. ЕОМ в даний час застосовують для вибору оптимальних варіантів використання різних видів ресурсів для передбачення наслідків забруднення довкілля і т.д.
Сьогодні неможливо уявити собі аналіз стану довкілля без використання комп'ютера. Є декілька програм, що стосується регресії та придатні для використання на мікрокомп'ютерах. З кожним днем кількість подібних програм збільшується.
На сучасному ринку статистичних програм лідирують за якістю такі зарубіжні пакети, як STATGRAPHICS, SYSTAT, SPSS, SAS, BMDP, E.VIEWS та вітчизняні пакети МЕЗОЗАВР, САНИ, СИГАИД [6, c.25].
Стосовно програмного забезпечення геоінформаційних систем ГІС (GIS software) повинні використовуватись програми "растрового пакета" географічного аналізу й обробки зображень "IDRISI" або "модельна ГІС - сфера фірми ІНТЕРГРАФ (MGE INTERGRAPH)". Інші програмні пакети ГІС ми розглянемо у розділах про інформаційне забезпечення дослідження еколого-географічної ситуації.
Література:
1. Адаменко О.М. Інформаційно-керуючі системи екологічного моніторингу на прикладі Карпатського регіону // Укр. геогр. журнал. 1993, №3.-С.8-13.
2. Бугір М.К. Математика для економістів. - Навчальний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.-С.4-12.
3. Горелов А.А. Экология: Учеб. пособие. - М.: Центр, 1998.-С.78-90.
4. Замкова О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике : Учебник.- М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд - во "ДИС", 1997.- 368 с.
5. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. -К.: Фітосоціоцентр, 1998.-С.3-18.
6. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика:Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.-С.9-36.
7. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды.- М.: Наука, 1982.-320 с.
8. Моделирование территориально-производственных комплексов (методология, теория и метод)/Под ред. А.Т.Ващенко. - Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1981.-136 с.
9. Основи соціоекології : Навч. посібник / Г.О.Бачинський, Н.В.Беренда, В.Д.Бондаренко та ін.; За ред. Г.О.Бачинського.-К.: Вища шк., 1995.-238 с.
10. Охрана окружающей среды (модели управления чистотой природной среды)/Под ред. К.Г.Гофмана и А.А.Гусева.-М.: Экономика, 1977.- 232 с.
11. Петрик М., Баб'юк М. Основи математичного моделювання та застосування математичних методів у наукових дослідженнях. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.-С.5-13.
12. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды.-М.: Мир, 1979.-213 с.
13. Салтовский О.І. Основи соціальної екології : Курс лекцій. - К.: МАУП, 1997.- 168 с.
14. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы : технология и приложения.- Одесса: Астропринт, 1997.-196 с.
15. Системний аналіз: Навч. посібник / О.Д.Шарапов, Л.Л.Терехов, С.П.Сіднєв. - К.: Вища шк., 1993.-303 с.
16. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров.-4-изд.-М.: Сов. энциклопедия.-1989.-С.830.
17. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г., Экология. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.-464 с.
18. Шаблій О.І. Математичні методи в економічній географії. - Львів: Вища шк., 1984.- 135 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...