WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання - Реферат

складається з чотирьох компонентів (підсистем): управління, обробки, аналізу і використання даних (рис.2.2.2).
Наведені схеми відповідають сучасним повномасштабним багатофункціональним і універсальним ГІС, хоча в конкретних реалізаціях можлива зміна балансу між їх окремими блоками або зредукування окремих підсистем (модулів). У історичному аспекті нарощування функціональних можливостей ГІС і відповідно ускладнення їх структури проходило по лінії " від інвентаризації через аналіз і моделювання до управління".
3. Дані, інформація, знання в інформатиці
Становлення геоінформатики поставило проблему більш або менш точного, однозначного або багатозначного визначення того, що розуміється під терміном "інформація", чим вона відрізняється від "даних" і "знань". Термін "інформація" став загальноприйнятим, постійно зустрічається в газетах, теле- і радіопередачах, наукових і науково-популярних публікаціях.
Під "даними" розуміють сукупність фактів, які представлені у якому-небудь формалізованому вигляді для їх використання в науці або інших сферах людської діяльності.
Стосовно до характеристики нашої сфери "дані" можна розглядати і визначати в трьох контекстах: поза автоматизованим середовищем використання, всередині його і в середовищі ГІС. В перших двох контекстах під "даними" розуміються або факти, деякі відомі речі, або повідомлення підготовлені для комп'ютерної обробки. Під "даними" у середовищі ГІС розуміють "речі відомі про об'єкти реального світу; результати спостережень і виміри цих об'єктів". Елементи даних містять три головних компоненти : атрибутивні зведення, які описують сутність, характеристики, перемінні, значення і тому подібні його кваліфікації; географічні дані; часові зведення, що описують момент або період часу, що репрезентують елемент даних.
Інформація - одна із властивостей предметів, явищ, процесів об'єктивної реальності, створених людиною автоматизованих систем управління, що полягає в здатності сприймати внутрішній стан і вплив довкілля, передавати зведення (повідомлення) і нагромаджені дані іншим предметам, явищам, процесам. Дані - це атрибут інформації, що визначає факти, поняття, інструкції, які представлені в умовній формі, зручної для пересилання, інтерпретації і обробки людиною або автоматичним засобом. Одночасно інформація - це зміст, що вкладається людиною в дані на основі відомих узгоджень, що використовуються для їх представлення.
"Знання" у філософському їх розумінні - відображення семантичних аспектів географічної реальності у мозку людини або навіть в технічній системі. Відмітимо також прояв відмінностей між даними, інформацією і знаннями в технічних системах. Так, спочатку появились банки даних, пізніше оформились географічні інформаційні системи і, наприкінці, появились системи, засновані на знаннях, - інтелектуальні системи.
Визначення поняття інформація найбільш розмите і неоднозначне. Існують різноманітні його трактування. Отже, кількість концепцій і парадигм досить велика. Менш з тим склалася парадоксальна ситуація - існують кількісні методи обчислення інформації, багато визначень поняття інформації, але ці якісні теорії не дають, що обчислюють, коли проводять розрахунок кількості інформації. Іншими словами, кількісна сторона проблеми відносно розвинута, але не забезпечена якісним розумінням об'єкта обчислення.
Аналіз багатьох визначень інформації, дає можливість зробити наступний висновок -визначення: інформація - все, що може бути повідомлено. Однак основні відмінності в середині цього поняття полягають не в інформації живої (і неживої) природи і людини, а в існуючій передачі інформації. Існуюча інформація-повідомлення, що передається каналом інформації, це в певній мірі аналог кінетичної енергії. Передача інформації залежить від більш або менш підібраних знакових систем й окремих знаків, існуюча інформація об'єктивна і визначається тільки тим об'єктом або явищем в якому знаходиться.
Важливість такого розмежування інформації є зрозумілим, якщо звернутися до проблем картографії. Питання розуміння інформації є однією із важливих теоретичних проблем картографії.
Отже, яким чином передається інформація і, що сприймається людиною при читанні карт (або знакових систем)? Процес втілення інформації в знак очевидно можна з достатньою наглядністю показати за допомогою діаграми (Рис.2.3.1.). Де верхня ступінь символізує найбільшу (в кількісному і якісному відношенні) інформацію, закриту безпосередньо в реальному об'єкті. Це і буде існуюча інформація. На наступному етапі частина інформації відкидається, а залишена узагальнюється, генералізується. Останній етап - безпосереднього втілення інформації в знак.
У процесі читання карти, читач як би проходить всю схему у зворотному напрямку, знизу вверх. При цьому він на кожному новому ступені робить спроби відновити те, що було відкинуто при абстрагуванні. Однак відновлення інформації проходить лише частково,практично нереально відновити всі логічні зв'язки. Тому у результаті багатьох висновків і тверджень читач карти отримує не інформацію, що була вкладена у карту, а знання, своє об'єктивне розуміння знаків (карти) і на цій основі робляться твердження про реальні явища.
Що являють собою знання? Визначень знань також багато. Отже, тлумачення поняття "знання" визначає інформацію як знання, що включене безпосередньо у комунікативний процес суб'єктивно в суб'єктивний процес, тобто знання, - це інтеграція інформації. Однак інтеграція у змісті не обмежується знанням і цей ряд повністю буде виглядати наступним чином : інформація - знання - думка (гіпотеза).
Знання і думки, відображені за допомогою знаків або карти, суть інформація. Таким чином, існує циклічний процес : знання, отримані в результаті інтеграції інформації, позначені яким-небудь образом, самі стають інформацією.
Людина на основі нагромадження даних перш за все отримує інформацію про геосистеми і виробляє специфічні географічні знання. Надалі, володіючи визначеними знаннями про довкілля вона оконтурює тематично, хронологічно і просторово цю область. Після цього дані про вибрану область нагромаджуються і перетворюються в інформацію, на основі якої формується план побудови картографічної моделі. Згідно рівня знань картографічної теорії і технології, формується картографічний витвір. Для його створення застосовуються всі необхідні дані, а на їх базі виробляється інформація про придатні способи картографічного зображення, ступені генералізації та ін., яка дозволяє сформувати знання про характер і ступінь відповідного графічного зображення його об'єктивно існуючої реальності. Ці знання дозволяють поділити карти за ступенем їх об'єктивності у характеристиці явищ. На етапі використання карт людина або машина візуально або іншим способом зчитує з карти дані, на основі яких формується інформація про географічні системи. Аналіз отриманої інформації формує нові знання про географічні об'єкти, отримані за допомогою картографічної моделі. Таким чином, ми спостерігаємо постійне чергування тріади " дані - інформація - знання".
Література:
1. Вольська С.Ю., Маргаф О., Руденко Л.Г. Геоінформаційна технологія : етапи розвитку, стан в Україні // Укр. геогр. журнал, 1993, №4.-С.6-14.
2. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. - М.: Наука, 1987.-136 с.
3. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика / Под ред. Лисицкого Д.В.-М.: Картогеоцентр-Геодезиздат, 1993.-213 с.
4. Мартин Дж. Организация баз данных вычислительных системах.- М.: Мир, 1980.-342 с.
5. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України.-Львів : Світ, 1993.-240 с.
6. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы : технология и приложения.- Одесса: Астропринт, 1997.- 196 с.
7. Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. А.М.Прохоров .- М.: Сов. энциклопедия. - 1989.-С.498.
8. Jeffrey Star, John Estes Geographic Information Systems : An Introduction.- USA.- 1990.- 301 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...