WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання - Реферат

Основи моделювання стану довкілля. Геоінформатика: загальні питання - Реферат

геоінформатика, хоч терміни geographic (al) information system - GIS (або geoinformation system) широко застосовується. Лише наприкінці 80-х рр. термін Geoinformatics зустрічається в англійській науковій літературі, причому цікаво відмітити, що пройшло це у зв'язку з формуванням відповідної наукової дисципліни.
Існує багато визначень понять ГІС та ГІС-технології [1-8]. Та незважаючи на те, що термін ГІС порівняно нещодавно ства широко вживатися, вперше він з'явився в 1965 р. у дискусійній статті авторів Michael Dacey s Duane Marble з Північно-Західного Університету США. В статті термін "геоінформаційна технологія" вживається широко, включаючи безліч специфічних типів комп'ютерних систем, що використовуються для картографування та обробки просторової інформації. Він включає також системи, призначені для картографування та цивільного інженерного проектування, управління географічними базами даних або складного географічного аналізу та моделювання. Термін "геоінформаційна система" має також широке тлумачення для визначення всіх автоматизованих інформаційних систем, що використовуються головним чином для управління географічними даними та картографічним зображенням.
З поняттям ГІС-технології пов'язані, крім ГІС, також такі понятті, як:
- автоматизоване картографування (Automated mapping, AM);
- комп'ютерне картографування (Computer-Assisted or Computer-Aided Mapping, CAM); - комп'ютерне креслення (Computer-Aided Drafting, CAD);
- комп'ютерне проектування та креслення (Computer-Aided Drafting and Desigh, CADD);
- засоби управління автоматизованим картографуванням (Automated Mapping / Facilities Management, AM/FM);
- геообробка та мережний аналіз (Geoprocessing and Network Analysis);
- земельні інформаційні системи (Land Information System, LIS);
- багатоцільовий кадастр (Multipurpose Cadastre).
Поки що не існує загально прийнятих визначень даних понять.
Таким чином, геоінформатика - це система, що охоплює науку, техніку і виробництво. Спроба сформулювати три вказаних підходи до трактування геоінформатики й ГІС призводить до наступних дефініцій:
Науково-пізнавальний підхід. Геоінформатика - наукова дисципліна, що вивчає природні й соціально-економічні геосистеми (їх структуру, зв'язки, динаміку, функціонування в просторі - часі) за допомогою комп'ютерного моделювання на основі баз даних і географічних знань. ГІС-засіб моделювання і пізнання геосистем. Технологічний підхід. Геоінформатика-технологія (ГІС-технологія) збору, збереження, перетворення, відображення і поширення просторово-координованої інформації, з метою забезпечення вирішення завдань інвентаризації, оптимізації, управління геосистемами. Виробничий підхід. Геоінформатика-виробництво (геоінформаційна індустрія) метою якого є виготовлення апаратних засобів і програмної продукції, стандартних (комерційних) ГІС різноцільового призначення й проблемної орієнтації.
Геоінформатика знаходиться в одному ряді з методами (математичними, картографічними, дистанційного зондування та ін.), природно пов'язаними один з одним і проникаючими у всі науки про Землю й суспільство (геологію, географію, природознавство, біологію, економіку та ін.).
Найбільшу увагу в літературі звертають на зв'язки геоінформатики й картографії, а також дистанційного зондування. Серед багаточисельних трактувань цих відношень їх можна звести до 4 альтернативних моделей.
Лінійна модель ґрунтується на уявленні про те, що дистанційне зондування пов'язано, перш за все, з ГІС, а вже через них - з картографією, в завдання якої входить відображення інформації.
Друга модель називається моделлю домінування картографії.
Третя модель домінування ГІС.
Найбільш реалістичною є модель потрійної взаємодії.
Взаємодія між ГІС і телекомунікаційною мережею йде у зустрічному напрямку : з однієї сторони, мережа забезпечує живлення ГІС просторовою інформацією, а з другої ГІС сприяє вирішенню завдань оптимального розміщення і функціонування мережі. За кордоном розвинуті інформаційні мережі, пов'язані з передачею геоінформації, з формуванням баз даних з екології й довкілля, наприклад Global Resourse Information Database (GRID), Environmental Resourse Information Network (ERIN) та ін.
Геоінформаційне картографування можна визначити як особливий новий напрямок у картографії, суть якого складають автоматизовані інформаційно-картографічні моделі природних і соціально-економічних геосистем на основі ГІС і баз географічних (геологічних, екологічних та ін.) знань.
Однак завдання ГІС виходять за межі картографії, і є основою для інтеграції конкретних географічних та інших (геологічних, грунтових та ін.) наук при комплексних системних геонаукових дослідженнях.
Методичний апарат геоінформаційних технологій прямо або опосередковано пов'язаний з різнимим галузями прикладної математики, з машинною графікою, з розпізнаванням образів, аналізом сцен, цифровою фільтрацією і автоматичною класифікацією у блоці обробки цифрових зображень растрових ГІС, геодезії й топографії.
Розвиток геоінформатики як професійної виробничої діяльності вимагає підготовки спеціалістів з кваліфікацією в області ГІС-технології. Де ж в Україні можна одержати таку кваліфікацію? Це університет "Львівська політехніка" та Одеський, Дніпропетровський, Київський, Сімферопольський університети.
2. Поняття про географічні системи, їх структура і класифікації
Нееквівалентність різних термінів, що визначають ГІС у широкому розумінні слова, пов'язано перш за все з їх різноманітної предметної й проблемної орієнтації.
Поширений погляд, що твердить тотожність понять "географічні інформаційні системи" і "просторові інформаційні системи", тобто слово "географічні" в даному контексті має зміст не позначення науки, а характеристики просторовості.
У більш широкому (не тільки професіонально-географічному) розумінні необхідно погодитися з думкою про "географічні дані", які можна віднестидо окремих ділянок земної поверхні і тим, що вони не є прерогативою лише географів - сюди включають будь-які дані, які відносяться не до однієї або більше точок простору, чи то топографічні, геологічні, демографічні або будь-які інші дані.
Друге зауваження пов'язано з тим, що в літературі інколи виділяється особливий клас дуже поширених інформаційних систем , орієнтованих на земельний облік, земельний кадастр, управління земельними ресурсами і раціонального використання земель, що отримало назву "земельні інформаційні системи". Ці системи розробляються для кожної конкретної території з її специфічними взаємозв'язками і їх неможливо придбати як стандартне технічне й математичне забезпечення і завантажити своїми даними.
Однією з різновидностей ГІС стають системи створені на матеріалах дистанційного зондування, що об'єднують функціональні можливості геоінформаційних технологій з розвинутими функціями обробки дистанційних зображень, що називаються інтегративними.
Незважаючи на широту поглядів і думок відносно ГІС, їх визначення як зарубіжними, так і вітчизняними вченими є досить близькими.
ГІС - це система, що включає базу даних, апаратуру, спеціалізоване матзабезпечення і пакети програм, призначені для розширення бази даних, для маніпулювання даними, їх візуалізації у вигляді карт або таблиць, і в підсумку, для прийняття рішень про цей або інший варіант господарської діяльності [Lillesand, Liefer : цитоване за: 3, С.13].
При всій різноманітності операцій, цілей, областей інформаційного моделювання проблемної орієнтації та інших атрибутів, характерних для тих, що будуються й діючих ГІС, логічно й організаційно в них можна виділити декілька конструктивних блоків, що називаються також модулями або підсистемами, які виконують більш менш чітко визначені функції. Функції ГІС випливають з чотирьох типів вирішуваних нею завдань: 1) збір, 2) обробка, 3) моделювання і аналіз, 4) їх використання в процесі прийняття рішень (рис.2.2.1). Х.Калкінз (Calkins, 1977) наводить розгорнуту характеристику структури ГІС, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...