WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Загальні поняття про методи аналізу та контролю природного середовища та екологічну експертизу (МАКЕ) - Реферат

Загальні поняття про методи аналізу та контролю природного середовища та екологічну експертизу (МАКЕ) - Реферат


Реферат на тему:
Загальні поняття про методи аналізу та контролю природного середовища та екологічну експертизу (МАКЕ)
План
1. Природне середовище як об'єкт дослідження курсу "Методи аналізу та контролю природного середовища та екологічна експертиза" (МАКЕ). Основні терміни і визначення.
2. Предмет, мета, завдання та особливості курсу МАКЕ.
3. Структура курсу:
1) Методи аналізу;
2) Контроль за природним середовищем;
3) Екологічна стандартизація, нормування;
4) Екологічна експертиза;
5) Моніторинг природного середовища.
1. Поняття природа як філософська категорія охоплює всю матерію, включаючи і суспільство. В більш вузькому понятті термін природа означає матеріальний світ, за винятком суспільної форми руху матерії, весь органічний і неорганічний світ з множиною збалансованих зв'язків і сталим кругообігом речовини та енергії. По відношенню до людини природа - середовище навколо нього.
В цьому розумінні можна виділити два аспекти поняття навколишнє середовище. З однієї сторони, людину оточують знаряддя праці (машини, промислове обладнання, будівельні об'єкти і т. д.) і інші люди - учасники господарської діяльності. Все оточуюче можна назвати соціально-виробничим середовищем, яке формується людиною практично в односторонньому порядку без участі природи. З іншої сторони, людину оточують об'єкти природного походження - гори та ріки, поля та ліса, птахи та тварини. Все це оточуюче називають природним середовищем. Тут переважно діють закони природного розвитку природи: фізичні, біологічні та інші. Крім того соціально-виробниче та природне середовище тісно взаємопов'язані між собою, і негативні явища в першому з них здатні негативно впливати на друге і навпаки, створюючи при цьому якісно нову структуру.
Отже, з вище сказаного слід розуміти, що, саме, природне середовище є об'єктом дослідження курсу "Методи аналізу та контролю природного середовища та екологічна експертиза" (МАКЕ).
Природне середовище - природна складова частина середовища мешкання та виробничої діяльності людей. Включає всю сукупність об'єктів живої та неживої природи (природні ресурси), що оточують людину, антропогенно змінених і тих, які не зазнали впливу людської діяльності.
Аналіз і контроль природного середовища - це одна із складових системи заходів охорони природи, які направленні на підтримування раціональної взаємодії між діяльністю людини і природним середовищем, раціональне використання природних ресурсів, попереджує прямий та побічний вплив результатів діяльності суспільства на природу і здоров'я людини.
Природні ресурси - компоненти і сили природи, які на даному рівні розвитку людства та вивченості використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і предмети споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства.
При зовнішній, здалося б, простоті залишається недостатньо розробленою та вивченою систематика і класифікація природних ресурсів, адже їх стан є показником якості природного середовища та визначає заходи управління НПС. Розглянемо деякі з класифікацій.
Природні ресурси класифікують за:
1) Їхнім призначенням - виробничі та рекреаційні;
2) Їхнім використанням:
- за необхідністю для життя: на край необхідні (повітря, вода, продукти харчування) і відносно непотрібні;
- за цільовим призначенням: на матеріальні (хімічні елементи, мінерали, ґрунти, породи), рекреаційні, естетичні, пізнавальні, які мають наукову, культурну та історичну цінність;
3) Господарським використанням:
- зовнішні - енергія сонця і ін.;
- поверхні Землі - ресурси фізичного середовища (поверхня літосфери і гідросфери), біологічні (наземні, водні, ґрунтові);
- земних надр - мінерально-сировинні;
- паливно-енергетичні;
4) Належністю до тих чи інших компонентів природи - земельні, лісові, мінеральні;
5) Вичерпністю - вичерпні та невичерпні ресурси.
Невичерпні: енергія сонця, припливи та відпливи, енергія текучої та падаючої води, вітру, внутрішнє тепло Землі, кліматичні ресурси.
Вичерпні: відновні - ґрунтові, водні, біологічні; невідновні - корисні копалини.
6) Біологічні - тваринний та рослинний світ;
7) Енергетичні - сонячна, водна, хімічна, атомна енергії і ін.;
8) Інтелектуальні;
Отже, якість природного середовища - стан природних і змінених людиною екологічних систем, який зберігає їх здатність до постійного обміну речовин і енергії та відтворення життя. Ми замкнули коло, тобто повернулися до того, з чого починали це питання. І останнє, управління якістю НПС - система державних заходів для забезпечення якості природного середовища на основі правильного поєднання і узгодженого задоволення економічних та екологічних інтересів.
2. Методи аналізу та контролю природного середовища та екологічна експертиза - система прийомів і методів вивчення закономірностей формування, еволюції, просторової диференціації, динаміки та охорони природного середовища за умов всезростаючого негативного антропогенного впливу.
Загальна ціль екологічного аналізу та контролю ПС та екологічної експертизи, може бути визначена як забезпечення виконання діючих природоохоронних і ресурсозберігаючих правил, вимог і норм на всіх етапах діяльності людини, яка пов'язана з активною чи побічною зміною стану навколишнього середовища (або компонентів, включаючи саму людину). Цей процес повинен бути багатогранним, не виключати ні однієї сфери діяльності людини, яка так чи інакше впливає на зміну стану природного середовища.
Мета курсу - ознайомитись з основними методами та методиками оцінки якісного стану природного середовища та методологічними підходами до здійснення державної екологічної експертизи в Україні.
Завдання екологічного аналізу та контролю: на основі отриманих цілісних уявлень про методи аналізу та контролю природного середовища та екологічної експертизи вміти самостійно оцінити конкретну екологічну ситуацію об'єктів навколишнього середовища; правильно застосовувати методи попередження їх забруднення; отримання практичних навиків по відбору проб з об'єктів навколишнього середовища та проведення експрес-аналізів; формування інформаційної бази стану і змін природного середовища, отримання необхідної і достатньої за критерієм повноти, точності і достовірності інформації про зміни і стан природного середовища, виявлення випадків шкідливого впливу на окремі компоненти або природне середовище в цілому, профілактика понаднормативної екологічної шкоди і ін.
Слід окреслити і основні напрямки курсу:
- аналіз зворотних і незворотних деградаційних процесів;
- кількісна оцінка загальних і локальних втрат природного середовища;
- розробка і класифікація об'єктивних критеріїв стану рівноваги екосистем;
- нормування способів і засобів отримання екологічної інформації;
- розробка локальних і регіональних екологічних шкал;
- розробка методів профілактики, відновлення і комплексноїреконструкції природного середовища.
Перераховані напрямки за своїм характером є

 
 

Цікаве

Загрузка...