WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Навколишнє середовище і здоров’я людини - Реферат

Навколишнє середовище і здоров’я людини - Реферат

функцій, участь у соціальній діяльності та суспільно корисній праці.
4. Здатність організму пристосовуватись до умов існування в навколишньому середовищі, що постійно змінюються, здатність підтримувати постійність внутрішнього середовища організму, забезпечуючи нормальну і різнобічну життєдіяльність та зберігання живої основи в організмі.
5. Відсутність хвороби, хворобливого стану або хворобливих змін, тобто оптимальне функціонуванняорганізму за відсутності ознак захворювання або будь-якого порушення.
6. Повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил організму, принцип його єдності, саморегулювання і гармонійної взаємодії всіх органів.
Сучасні проблеми вибору критеріїв оцінки здоров'я населення.
Протягом тривалого часу лікарями, демографами, соціал-гігієністами, а також біологами вирішується питання: якою мірою і з якою повнотою демографічні показники, такі, як смертність, дитяча смертність і середня очікувана тривалість життя, можуть служити показниками здоров'я населення.
На сьогоднішній день доведено, що цілком припустимо використовувати з метою оцінки здоров'я тільки демографічні показники, це обумовлено тим, що показники смертності та середньої тривалості життя кращим чином акумулюють в собі всю попередню патологію захворюваності, дуже по-різному розподілену в часі. Іншими словами, смертність не існує поза захворюваністю, тоді як захворюваність довгий час може існувати поза смертністю. Смертність ніби акумулює в собі всі патологічні процеси в організмі людини і відповідні їх захворювання, і в цьому їх єдність. Але не кожне захворювання закінчується смертю, і в цьому їх відмінність.
Таким чином, якісною оцінкою здоров'я населення є смертність, дитяча смертність і середня очікувана тривалість життя.
Разом з тим, методи кількісної оцінки стану здоров'я населення чи його окремих груп нині ще недостатньо опрацьовані. Досить часто на практиці оцінюють стан здоров'я за параметрами захворюваності, при цьому для прийняття рішень використовується сукупність показників, кожний з яких оцінюється окремо. Наприклад, для визначення груп здоров'я осіб працездатного віку використовують характеристики тільки хронічних захворювань: їх виявлення за частотою звертань, частота загострень, ступінь важкості.
Встановлено що, показниками здоров'я людини-індивіда є:
1. відсутність чи наявність хронічного захворювання;
2. функціональний стан органів (з врахуванням способу життя та стану навколишнього середовища);
3. специфічна резистентність, про яку можна судити за показниками захворюваності;
4. психічний та фізичний розвиток.
Показниками здоров'я популяції є:
1. тривалість життя;
2. відтворення потомства;
3. працездатність;
4. захворюваність (відображає ступінь адаптації до умов середовища);
5. задоволення життям.
Вивчення цих показників дозволяє розробити пропозиції щодо усунення несприятливих чинників навколишнього середовища.
Структура захворюваності населення України; фактори риску захворювань населення.
Нині домінуюче місце в структурі захворюваності та смертності населення посіли хронічні неінфекційні захворювання, передусім хвороби органів дихання, системи кровообігу, злоякісні новоутворення. Помітно зросла значущість травматизму, нервово-психічних, ендокринологічних, алергічних, генетичних захворювань.
У структурі захворюваності 1-ше місце посідають хвороби органів дихання, далі йдуть хвороби системи кровообігу, на 3-ому місці хвороби нервової системи та органів чуття. Серед уперше виявлених хвороб на 2-му місці - хвороби нервової системи та органів чуттів і на 3-му - хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
Доведено, що приблизно 50 % здоров'я людини визначає спосіб життя. Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, неправильне харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження, малорухомий спосіб життя, погані матеріально-побутові умови тощо. природнокліматичні істотне значення має стан генетичного фонду популяції, схильність до спадкових хвороб. Це ще приблизно 20%, які визначають сучасний рівень здоров'я населення. Безпосередньо на охорону здоров'я з її низькою якістю медичної допомоги припадає всього 10% "внеску" в той рівень здоров'я населення, що ми його сьогодні маємо.
Список рекомендованої літератури:
1. Бачинський Т.О. Соціоекологія. - К.: Вища школа, 1995. - С. 148-163.
2. Білявський Т.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 1995. - 286 с.
3. Гигиена окружающей cреды /Под ред. Г.И. Сидоренко. - М., 1985.
4. Гродзінський Д.М. Радіобіологія: Підручник. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2001. - 448 с.
5. Даниленко В.С., Радионов П.В. Острые отравления растениями. - К.: Здоровье, 1986.
6. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник. - Львів, Афіша, 2000. - 248 с.
7. Даценко І.І., Мартинюк В.З. Інтоксикація оксидом вуглецю та шляхи її послаблення. - К.: Наук. думка, 1971.
8. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среди. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 141 с.
9. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. - К.: знання, КОО, 2000. - С. 92-98.
10. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. - К.: Вища школа, 2001. - 358 с.
11. Карташова Н.С., Суравегина И.Т. Город и экологические факторы (задания по естествознанию для учащихся 5-7 классов). - М., 1992. - 51 с.
12. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. - К.: МАУП, 2000.- 240 с.
13. Микитюк О.М., Злотін О.З. та ін. людини. - Харьків: РВП "Оригінал", 1997. - 224 с.
14. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. - Харьків: ХДПУ"ОВС", 2000. - 207 с.
15. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая середа и человек. - М.: Высшая школа, 1986. - С. 50-157.
16. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. Підручник. - К.: Здоров'я, 2001. - 504 с.
17. Одум Ю. Основы экологии. - М.: Мир, 1975. - 736 с.
18. Основы экологии и экологическая безопасность/ под ред В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. - Нижний Новгород, 1998. - 167 с.
19. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, принципы, правила и гипотезы. - М.: Мир. - 1994.
20. Словарь-справочник / отв. Ред. К.М. Сытник. - К.: Наукова думка, 1994. - 665 с.
21. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995. - 228 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...