WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вступ до екології людини - Реферат

Вступ до екології людини - Реферат

впливають на здоров'я населення, зумовлюють поширення захворювань.
2. Складання медико-географічних карт, що відображають територіальну диференціацію захворювань населення, пов'язаних з погіршенням якості навколишнього середовища.
3. Зіставлення медико-географічних карт з картами забруднення навколишнього середовища і встановлення кореляційної залежності між характером і ступенем забруднення різних природних компонентів соціоекосистем та відповідними захворюваннями населення.
4. Визначення науково обґрунтованих значень гранично допустимих техногенних навантажень на людський організм.
Методи. У зв'язку з тим , що людина істота біосоціальна для виконання перелічених вище завдань екології людини використовують як біологічні, так і соціальні методи досліджень. Зокрема, методи математичного моделювання, статистичні методи, біохімічні, фізичні, бактеріологічні, клінічні, фізіологічні тощо.
Зв'язок з іншими науками. Екологія людини, як комплексна наука, що виникла на стику біологічних та соціальних наук тісно пов'язана з багатьма іншими дисциплінами. Зокрема, імунологією, оскільки важливу роль у захисті людини від несприятливих факторів навколишнього середовища відіграє імунна система організму.
З екологією людини тісно пов'язана гігієна навколишнього середовища, мета якої - розробка принципів і методів оздоровлення умов праці і відпочинку людей, охорона та зміцнення здоров'я населення в конкретних умовах навколишнього середовища.
Вплив токсичних речовин на здоров'я людини вивчає наука, яка називається екологічною токсикологією. Вона має пряме відношення до предмета "Екологія людини".
Пов'язана з екологією людини і медична географія, яка вивчає територіальну диференціацію захворювань і зв'язок їх з просторовою неоднорідністю географічної оболонки Землі.
Поняття про гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози, максимально допустиме навантаження.
Вище було сказано, що об'єктом дослідження науки "Екологія людини" є система "людина - середовище", причому поняття середовище у даному випадку має двояку природу, т.т. розуміють одночасний вплив і природного, і соціального середовища. З метою оцінки того, наскільки негативним є вплив тих чи інших факторів навколишнього середовища на організм людини та його здоров'я введено поняття гігієнічного нормування. Гігієнічне нормування стосується наукового обґрунтування гігієнічних нормативів для повітря населених пунктів і виробничих приміщень, для води і продуктів харчування, для будівельних матеріалів і предметів одягу тощо. На основі вивчення впливу факторів навколишнього середовища розробляються гігієнічні норми.
Гігієнічним нормативом називають строго визначений діапазон параметрів фактора середовища, який є оптимальним або принаймні не є небезпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров'я людини, людської популяції і майбутніх поколінь.
При такому нормуванні фактори навколишнього середовища не повинні негативно впливати на фізичний і психічний розвиток людини, її самопочуття, працездатність, репродуктивну функцію та санітарні умови життя. Іншими словами гігієнічне нормування забезпечує оптимальний стан організму в процесі навчання, виховання, трудової діяльності і всього життя.
При розробці гігієнічних нормативів оперують такими поняттями як: гранично допустимі концентрації (ГДК), гранично допустимі рівні (ГДР) і дози (ГДД).
Гранично допустима концентрація (ГДК) - максимальна кількість токсичної речовини в одиниці об'єму або маси водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на здоров'я людини.
Гранично допустимий рівень (ГДР) - періодичний або постійний протягом усього життя людини вплив факторів оточуючого середовища (шуму, вібрацій, забруднень, низької температури тощо), які не викликають соматичних або психічних захворювань та змін у стані здоров'я.
Гранично допустима доза (ГДД) - кількість токсичної речовини, проникнення або вплив якої не пошкоджує організм і не призводить до негативних наслідків.
У реальних умовах людина піддається комбінованій, комплексній і сполученій дії хімічних (наприклад, токсичних речовин: окис вуглецю, свинець, окисли азоту, озон; лікарські речовини тощо), фізичних (світло, вологість, температура) і біологічних (взаємозв'язки між собою, з рослинами, тваринами, мікроорганізмами) факторів оточуючого середовища.
Під комплексною дією розуміють одночасний вплив декількох хімічних або біологічних факторів зовнішнього середовища.
Комплексною називають дію речовини, яка поступає в організм одночасно різними шляхами, наприклад із води, повітря, харчових продуктів.
Під сполученою дією розуміють одночасний вплив на організм людини хімічних, фізичних і біологічних факторів.
Згідно поглядів Г.І. Сидоренка (1978), фактичне забруднення оточуючого середовища виражається у вигляді реального навантаження хімічних, біологічних і фізичних факторів. Власне це реальне навантаження визначає можливі зміни у стані здоров'я населення. По цій причині введено ще одне поняття гігієнічного нормування - це максимально допустиме навантаження (МДН). Під цим поняттям слід розуміти таку максимальну інтенсивність дії всієї сукупності факторів навколишнього середовища, яка не виявляє прямого чи побічного шкідливого впливу на організм людини та її нащадків і не погіршує санітарних умов життя.
МДН і є тим гігієнічним нормативом, який відображає усю складність взаємодії організму і середовища і є критерієм якості середовища. Інші гігієнічні нормативи, в саме ГДК, ГДД, і ГДР, дозволяють визначити рівні впливу лише окремих факторів навколишнього середовища і розробити заходи, спрямовані на оздоровлення лише певних об'єктів середовища (наприклад, зниження рівнів певних хімічних, фізичних і біологічних факторів).
Список рекомендованої літератури:
1. Бачинський Т.О. Соціоекологія. - К.: Вища школа,1995. - С. 148-163.
2. Білявський Т.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 1995. - 286 с.
3. Гигиена окружающей cреды /Под ред. Г.И. Сидоренко. - М., 1985.
4. Гродзінський Д.М. Радіобіологія: Підручник. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2001. - 448 с.
5. Даниленко В.С., Радионов П.В. Острые отравления растениями. - К.: Здоровье, 1986.
6. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навчальний посібник. - Львів, Афіша, 2000. - 248 с.
7. Даценко І.І., Мартинюк В.З. Інтоксикація оксидом вуглецю та шляхи її послаблення. - К.: Наук. думка, 1971.
8. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среди. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 141 с.
9. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. - К.: знання, КОО, 2000. - С. 92-98.
10. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. - К.: Вища школа, 2001. - 358 с.
11. Карташова Н.С., Суравегина И.Т. Город и экологические факторы (задания по естествознанию для учащихся 5-7 классов). - М., 1992. - 51 с.
12. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. - К.: МАУП, 2000.- 240 с.
13. Микитюк О.М., Злотін О.З. та ін. людини. - Харьків: РВП "Оригінал", 1997. - 224 с.
14. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. - Харьків: ХДПУ"ОВС", 2000. - 207 с.
15. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая середа и человек. - М.: Высшая школа, 1986. - С. 50-157.
16. Нікберг І.І., Сергета І.В., Цимбалюк Л.І. Гігієна з основами екології. Підручник. - К.: Здоров'я, 2001. - 504 с.
17. Одум Ю. Основы экологии. - М.: Мир, 1975. - 736 с.
18. Основы экологии и экологическая безопасность/ под ред В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. - Нижний Новгород, 1998. - 167 с.
19. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, принципы, правила и гипотезы. - М.: Мир. - 1994.
20. Словарь-справочник / отв. Ред. К.М. Сытник. - К.: Наукова думка, 1994. - 665 с.
21. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995. - 228 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...