WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Предмет геоекології - Реферат

Предмет геоекології - Реферат


Реферат на тему:
Предмет геоекології
ПЛАН
1. З історії розвитку ландшафтної екології.
2. Предмет і завдання ландшафтної екології.
3. Геосистема - як об'єкт ландшафтної екології. Загальні властивості геосистеми.
4. Структура ландшафтної екології та її місце в системі наук.
1. З історії розвитку ландшафтної екології.
Ландшафтна екологія, яка особливого розвитку досягла в західноєвропейських країнах, розвивалась в тісному контакті з ландшафтознавством і тому за генезисом її доцільно вважати прикладною ландшафтознавчою наукою (5, с. 55.). З іншої сторони розвиток екологічної науки в нашому столітті привів до появи цілого ряду інтегрованих з екологією прикладних дисциплін (урбаністична екологія, гідромеліоративна екологія, ландшафтна екологія). Тому більш вивіреною позицією на думку автора буде та, згідно якій ландшафтна екологія як міждисциплінарна наука розвивається на контакті екології і ландшафтознавства, запозичаючи як з однієї, так і з іншої сторони деякі положення методико-методологічного апарату. Ще в 1850 році німецький філософ Розенкранц окреслив ландшафт як ієрархічно організовані локальні уклади чинники всіляких природних компонентів.
Основу ландшафтознавства в Росії заклали праці В.В. Докучаєва і науковців його школи. Однак доцільно наголосити, що своє вчення про зони природи, чи природно-історичні зони, В.В. Докучаєв розвиває, маючи можливі опиратися на праці німецького вченого О. Гумбольдта про фітокліматичні зони Землі, американського вченого Х. Меррієма про зональний розподіл території США на біокліматичні зони (1894). В 1898р. В.В.Докучаєв наголошує на необхідністі нової науки про співвідношення і взаємодію між компонентами живої і неживої природи і закони їх спорідненого розвитку.
Однак, впровадження наукового терміну "ландшафт" наука зобов'язана російському вченому Л.С. Бергу в 1913 році. Л.С. Берг визначив ландшафт, як "область, в якій характер рельєфу, клімату, рослинного і ґрунтового покриву поєднуються в єдине гармонійне ціле, яке типово повторюється на протязі відомої зони Землі".
Цікаві дослідження ландшафту належать німецькому вченому З. Пассарже, який одночасно з російськими вченими і незалежно від них розробив уяви про ландшафт. В 1908р. в праці присвяченій ландшафтам Африки він писав, що головне завдання географів є дослідження ландшафтів. В своїй праці 1913р - він робить спробу встановити ландшафтоутворюючі фактори і побудувати у відповідності з ними систему ландшафтів, давши назву науці про ландшафти як "ландшафтознавство" (Landschafskunde).
Термін "Ландшафтна екологія" належить німецькому вченому К. Тролю, який в 1939 році окреслив зміст цієї науки. В 1950 році. К. Троль зазначив, що провідним завданням цієї дисципліни є аналіз функціональної ролі ландшафту і вияснення його багатосторонніх залежностей, що піддаються змінам.
В 1963 році К. Троль змодифікував засади ландшафтної екології у відповідності до концепції екосистем А, Теслі. В тому розумінні ландшафтна екологія є наука, яка займається вивченням комплексу зв'язків між біоценозами і їх біотонами в окремих частинах ландшафту.
В пілсявоєнні роки ідеї ландшафтної екології виходять за рамки німецькомовних країн Європи і вони тісно пов'язуються з прикладними завданнями (гідромеліорації, сільського госпоадрства, рекреації, ландшафтного планування).
В 60-х роках ландшафтно-екологічні дослідження успішно розвивали в НДР (Е. Неер, Г. Ріхтер, Г. Хаазе, Г. Наймайстер), у тодішній Західній Німеччині (К. Троль, Ю. Шмітхюзен), Голандії (А.П.А. Вінк) розширюючи свої границі.
Голандський вчений А.П.А. Вінк в своїх працях (1968, 1983 та ін.) сприяв популяризації ідей ландшафтної екології в практичній площині. Він вважав ландшафтну екологію результатом взаємодії географії та екології у вирішення прикладних питань регіональної організації території, регіонального та місцевого управління.
Розвиток ландшафтної екології в Європі пов'язаний з аналізом антропогенізованих ландшафтів (урбанізованих, агрокультурних, техногенних) і спрямований на створення регіональних соціально-економічних систем прикладного характеру.
Американська школа ландшафтної екології (геоекології) на перший план привертає увагу проблемі гетерогенічності геосистем, способові їх описання, особливостям обігу енергії і речовин між компонентами ландшафту, моделюванню природних явищ і процесів, техніці формування геоінформаційних систем (ГІС). Це праці З. Наве, А. Лібермана (Ландшафтна екологія. Теорія і моделювання, 1984), Р. Формана і М. Гордона (Ландшафтна екологія, 1986).
З 1967 року інститут експпериментальної екології та біологіїї Словацької академії наук кожні три роки організовує міжнародні наукові симпозіуми на яких обговорюються теоретичні проблеми "біології і екології ландшафту". На 5 симпозіумі в 1974 році виникла ідея створення Міжнародної асоціації ландшафтної екології (IALE), а в 1981 році в Нідерландах відбувся І конгрес цієї асоціації, а в 1984 році в Данії проходив міжнародний сипозіум IALE.
З 1987 року видається журнал "Ландшафтна екологія", а також "Бюлетень IALE". З 1991 року проводиться міжнародна конференція, перша з яких відбулась в Данії.
У 80-ті роки ХХ століття ідеї ландшафної екології знаходять підтримку у науковців України о окремих наукових публікаціях (П.Г. Шищенко "Ландшафтно-экологические принципы проектирования природно-технических мелиоративных систем, 1985") та збірниках наукових публікацій (Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических систем, 1985). В 1993 році у монографічному дослідженні М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка "Ландшафтно-екологічний аналіз у меліоративному природокористуванні" викладено суть, принципи та методи ландшафтно-екологічних досліджень проблем меліоративного природокористування. В 1995 році М.Д. Гродзинським опублікована монографія "Стійкість геосистем до антропогенних навантажень", в якій розкриті основні механізми забезпечення стійкості геосистем, розглянуті питання оцінювання та аналізу стійкості геосистем України для вирішення важливих ландшафтно-екологічних проблем.
В 1995 році В.М. Гуцуляк опублікував навчальний посібник "Ландшафтно-геохімічна екологія", в якому розкрито суть, принципи та методи ландшафтно-геохімічного підходу в ландшафтно-екологічних дослідженнях.
Ландшафтна екологія крім наукових завдань виконує ще й важливі навчальні функції. В 1993 році М.Д. Гродзинським опубліковано один з перших підручників з ландшафтної екології у країнах Східної Європи, в якому викладені загальні положення та концепції ландшафтної екології і її структурних підрозділів: топічної, процесної, хорологічної, факторіальної та динамічної ландшафтної екології.
В Україні при вузах створені кафедри ландшафтної екології, функціонує всеукраїнське товариство ландшафтних

 
 

Цікаве

Загрузка...