WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічне право - Реферат

Екологічне право - Реферат

екологічної безпеки людської діяльності.
У цілому ж можна відзначити, що екологічне право - це інтегрована правова спільність (комплексна галузь права), яка об'єднує сукупність еколого-правових норм, що регулюють відносини між людьми з приводу використання природного простору з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості оточуючого середовища, гарантування екологічної безпеки, реалізації, захисту екологічних прав та інтересів громадян.
Методи здійснення екологічного права - передбачені еколого-правовими нормами способи і прийоми, що спрямовані на ефективне регулювання екологічних правовідносин, забезпечення реалізації прав і дотримання обов'язків суб'єктами цих відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екобезнеки громадян.
В.І.Андрейцев виділяє такі види екологічного права:
o авторитарні: дозволяючі, санкціонуючі, погоджувальні, імперативні, обмежувальні, упереджувальні, заборонні, виключності.
o заохочувальні: альтернативні, автономні,диспозитивні, рекомендаційні, стимуляційні, ініціативні, еколого-експертних оцінок.
Принципи екологічного права - вихідні засади та загальнообов'язкові правила, зафіксовані в регулятивних та природоохоронних еколого-правових нормах, що спрямовані на досягнення мети екологічної політики України.
1. Загальноюридичні принципи: гуманізму; невідворотності покаряння за екологічні правопорушення; пріоритетність захисту життя та здоров'я громадян; гласність і демократизм прийняття екологічно значимих рішень; компенсаційність шкоди, завданої порушеннями; поєднання стимулюючих та репресивних засобів; міждержавне співробітництво, пріоритетність норм міжнародного екологічного права.
2. Спеціальні принципи поділяються на:
o міжгалузеві - пріоритет вимог екологічної безпеки; гарантія безпечного для життя і здоров'я стану природного середовища; превентивність екоправових заходів; орієнтація на формування екологічної свідомості, культури та відповідальності, узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів; міждисциплінарний характер.
o внутрішньогалузеві - обов'язковість дотримання встановлених лімітів природокористування; збереження біорізноманітності природних об'єктів, різноманітність форм власності; безоплатність користування загальними і платність використання спеціальних природних ресурсів, комплексність і ефективність використання ресурсів, множинність правових форм використання природних ресурсів.
Функції екологічного права:
o загальні - регулятивна, виховна, превентивна, охоронна;
o спеціальні - екологічна, природоохоронна, антропозахисна.
Система екологічного законодавства України включає:
1. Конституційне регулювання екологічних відносин, яке закріплює найбільш важливі форми та принципи використання природних ресурсів, декларує основні екологічні права громадян, вимоги щодо охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки у процесі реалізації функцій різних державно-правових структур розподілу влади.
2. Еколого-правове регулювання, що базується на нормах Закону України від 25 червня 1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища", своєрідної "екологічної конституції", що передбачає мету, завдання, принципи та механізми забезпечення ефективного природокористування, охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки в Україні. Забезпечення екологічних прав громадян, їх об'єднань та законних інтересів держави, юридичних осіб передбачається низкою інших законів та підзаконних актів, найбільш важливими з яких є: Закон України "Про екологічну експертизу" (1995), Земельний кодекс (2001), Водний кодекс (1995), Лісовий кодекс (1994), Кодекс України про надра (1994), закон України "Про тваринний світ" (1993), "Про охорону атмосферного повітря" (1992), "Про природно-заповідний фонд" (1992) тощо.
3. Регулювання екологічних правовідносин еколого-правовими нормами різних галузей законодавства у сфері здійснення широкого кола діяльності - законотворчої, виконавчо-розпорядчої, науково-технічної, підприємницької, зовнішньоекономічної тощо, спрямованої на впровадження системи еколого-правових вимог у процесі їх здійснення щодо використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, і дозволяє збалансувати правову систему України під кутом зору екологізації її галузей та окремих правових інститутів.
4. Підзаконні акти міністерств і відомств, які конкретизують положення державних законів у діяльності конкретних прнродокористувачів, регулюють їх діяльність, пов'язану з впливом на стан оточуючого навколишнього середовища.
5. Локальні підзаконні акти органів місцевого самоуправління, що встановлюють норми природокористування на
відповідних територіях, виходячи з існуючих загальнодержавних нормативів та законодавчої бази у межах власної компетенції.
6. Міжнародно-правове регулювання за допомогою ратифікованих ВРУ міжнародних конвенцій на рівні ООН, ЄС, дво- та багатосторонніх угод України з іншими державами світу з наданням пріоритету міжнародним еколого-правовим нормам у процесі реалізації (застосування), сприяння гармонізації екологічного законодавства із принципами права світового співтовариства, трансформування засад еколого-правового регулювання на рівень міжнародного публічного та приватного права.
7. Регулювання екологічних правовідносин нормами забезпечувальних галузей законодавства, які визначають підстави та особливості притягнення винних осіб до дисциплінарної, майнової та кримінальної відповідальності.
Головною метою всієї системи екологічного законодавства України, як і екологічного права в цілому, є забезпечення реалізації екологічних прав громадян та виконання ними передбачених законодавством обов'язків.
Екологічні права громадян України - це сукупність юридичних можливостей і засобів, які спрямовані на задоволення потреб громадян в галузі використання природних ресурсів, охорони оточуючого середовища і забезпечення екологічної безпеки, реалізації екологічних інтересів громадян.
Екологічні інтереси громадян - природні і соціально обумовлені потреби осіб у галузі використання природних ресурсів, які витікають із змісту екологічного законодавства і не забезпечені в сучасний період системою юридичних норм захисту. Задовольняються в процесі реалізації сукупності екологічних заходів: організаційних, технічних,

 
 

Цікаве

Загрузка...