WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Правова охорона лісів в Україні - Реферат

Правова охорона лісів в Україні - Реферат

Міністерством охорони навколишнього природного середовища.
Охорону і захист лісів на території України здійснюють: лісова охорона спеціально уповноважених державних органів лісового господарства (далі державна лісова охорона); лісова охорона інших постійних лісокористувачів.
Діяльність державної лісової охорони регулюється її статутом, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Відповідальність
за порушення лісового законодавства
Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у:
незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем;
порушенні вимог пожежної безпеки в лісах;
знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтопленні, осушенні та інших видах шкідливого впливу;
порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу; порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів; засміченні лісів побутовими відходами і покидьками;
розкорчовуванні земельних ділянок лісового фонду і використанні їх для спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів тощо без належного дозволу; самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на земельних ділянках лісового фонду; порушенні правил заготівлі (збирання) лісової підстилки, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;
порушенні порядку використання лісосічного фонду, заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів;
невнесенні плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду у встановлені строки; знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах; введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів;
порушенні строків повернення земельних ділянок лісового фонду, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на земельних ділянках лісового фонду;
знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на земельних ділянках лісового фонду, а також полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень на смугах відводу автомобільних доріг, захисних лісових насаджень на смугах відводу залізниць, захисних лісових насаджень на смугах відводу каналів.
Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства.
Висновки
Україна належить до європейських держав і приєдналася до процесу розробки спільних цілей і принципів ведення господарства в лісах Європи (Гельсінський процес), спрямованих на невиснажливе лісокористування, збереження і відновлення біорізноманіття лісових екосистем. В зв'язку з цим стратегічні цілі національної лісової політики повинні мало відрізнятися від цілей, що сформульовані міжнародними угодами стосовно сталого розвитку, раціонального використання та охорони лісів. В найбільш загальному вигляді стратегічні пріоритети лісового господарства України можуть бути представлені наступним чином.
1. Розширене відтворення лісових ресурсів у кількісному та якісному (вартісному) вигляді.
Досягнення цієї мети вимагає довгострокових узгоджених зусиль з таких напрямків:
" Збільшення площі лісів. Найуспішніше може бути здійснено за рахунок заліснен ня земель Лісостепової і Поліської зони, що не використовуються. Доцільність створення нових лісів у Степовій зоні ви магає додаткового вивчення і обґрунту вання насамперед в зв'язку зі зростанням посушливбсті клімату та зміною гідро логічних умов у регіоні;
" Реконструкція лісів з метою приведен ня їх породного складу відповідно до умов місцезростання. Основною перешкодою для розширення робіт з реконструкції є відсутність коштів і можливостей збуту низькоякісної деревини, що отримана в ході їх проведення;
" Підвищення продуктивності і якості (вартості) лісів за рахунок раціонального ведення лісового господарства. Насампе ред необхідне підвищення ефективності рубок догляду за лісом і забезпечення своєчасної рубки стиглих насаджень (до моменту різкого падіння їх приросту і погіршення якості деревини, що прогре сує), внесення коректив у практику лісовідновлення.
2. Збереження і відновлення біорізно маніття лісів, підтримка їх стабільності і життєздатності. Досягнення цієї мети передбачає:
" Раціональний, екологічно і економічно обгрунтований підхід до формування ме режі особливо охоронних лісових тери торій і введення обмежень на лісогоспо дарську діяльність;
" Широкомасштабне впровадження в практику екологічно орієнтованихметодів лісовідновлення, лісокористування і лісо- вирощування;
" Організацію неперервного і ефектив ного контролю за станом лісів;
" Удосконалення системи охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб.
3. Раціональне, комплексне і постійне використання лісових ресурсів.
Для досягнення даної мети необхідні:
" Широке впровадження методів, що дозволяють вирощувати ліси, які ефектив но та однаково виконуватимуть експлуа таційні, захисні, соціальні та інші функції;
" Внесення відповідних змін в практику планування і організації лісокористування;
" Досягнення швидкого і збалансовано го розвитку деревообробного комплексу країни, який повинен забезпечити попит на весь обсяг вирощуваної деревини.
4. Забезпечення ефективного виконан ня лісовими екосистемами захисних і соціальних функцій.
Використана література:
1. Ключевой О.В. Курс русской истории. - Т. 1 // Лесная промышленность. - 1991. - № 6. - С. 34.
2. Романовский Н. Курс русского лесного законодательства. - С.Петербург, 1881. - С. 1.
3. З. Бобров В.Р. Вольные охотники и землекопы // Лесная промышленность. - 1991. - № 6. - С. 27.
4. Большая Советская Энциклопедия. - Т. 14. - С. 1066.
5. Морозов Г.Ф. Избранные труды. - Т. 2. - М., 1971. - С. 225.
6. Ткаченко М.Е. Задачи лесного хозяйства // Лесной специалист. - 1930. - № 7-8. - С. 10-13.
7. Синицын С.Г. Безотходное лесопользование в мире экономических стрессов // Лесная промышленность. - 1991. - № 1. - С. 6.
8. 3алыгин С. Экология и общество // Правда. - 1989. - 6 марта.
9. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. - 1917-1967. - Т. 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...