WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу (ліцензії);
2) розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу (ліцензії);
3) здійснювати на умовах спеціального дозволу (ліцензії) консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;
4) на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами.
Користувачі надр зобов'язані:
1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;
2) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорону надр;
3) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;
4) приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві;
5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України.
Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України. Збитки, завдані порушенням прав користувачів надр, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до законодавчих актів України.
16. Предмет і поняття екологічного права
Предмет екологічного права складають екологічні правовідносини, що виникають в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки, які базуються на множинності форм права власності, права природоко-ристування і права громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище
1. Природноресурсовіправовідносини (по використанню природних ресурсів) - земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, по використанню атмосферного повітря для потреб життєдіяльності людини і сировини основного виробництва
2. Охоронні (забезпечувальні) правовідносини в галузі екології - Природоохоронні (середовищеохоронні) правовідносини, Правовідносини по охороні навколишнього природного середовища, Правовідносини в галузі охорони природних ресурсів і ландшафтів, Правовідносини в галузі охорони об'єктів і територій природно-заповідного фонду, Правовідносини в галузі охорони екосистем і комплексів, Правовідносини в галузі охорони природно-антропогенних ландшафтів. Правовідносини в галузі охорони ліку-вально-оздоровчих та рекреаційних зон і територій. Антропоохоронні (по охороні життя і здоров'я людини від небезпечного довкілля) правовідносини, Правовідносини по охороні життя і здоров'я людини від небезпечного антропогенного впливу, Правовідносини по охороні життя і здоров'я людини від негативного впливу стихійних сил природи та природних явищ.
Екологічне право - комплексна галузь права, яка об"єднує сукупність еколого-правових норм, що регулюють екологічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості нпс,гарантування екологічної безпеки, реалізація захисту екологічних прав.
17. Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності
Економіко-правове стимулювання екологічної діяльності -встановлені чинним законодавством пільги, переваги, компенсації та інші економічні форми заохочення, спрямовані на ініціативне здійснення юридичними і фізичними особами заходів щодо ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного сере-довиша і забезпечення екологічної безпеки
Джерела економіко-правового стимулювання екологічної діяльності -Бюджетні асигнування, Позабюджетні кошти, Кошти юри дичних і фізичних осіб, Ініціативні екологічні кошти
Форми економіко-правового стимулювання -
1. Надання пільг при оподаткуванні юридичним і фізичним особам
2. Надання на пільгових умовах строкових і позастрокових по зичок
Умови:
1. Реалізація екологічних заходів
2. Перехід на мало-відходні і безвідходні ресурсо- і енергозберігаючі тех-нології
3. Організація виробництва і впровадження очисного обладнання і устат-кування для утилізації і переробки відходів
4. 3. Впровадження приладів екологічного контролю джерел викидів і скидів
5. Здійснення інших природоохо-ронних заходів
6. Для реалізації заходів щодо забезпечення раціонального природовикористання
7. Передачі частини коштів позабюджетних фондів на договірних засадах юридичним і фізичним особам
8. Здійснення заходів щодо гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин
9. Зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на екологічну обстановку
10. Розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв
11. Встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів...
18. Припинення права користування надрами
Стаття 26. Припинення права користування надрами
Право користування надрами припиняється у разі:
1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;
2) закінчення встановленого строку користування надрами;
3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування;
4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для
здоров'я населення;
5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених дозволом (ліцензією) на користування ділянкою надр;
6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років не приступив до користування надрами;
7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр.
Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4,5,6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку.
При цьому питання про припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.
Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користуваннянадрами для господарських і побутових потреб у разі порушення ними порядку і умов користування надрами на наданих їм у власність або користування земельних ділянках місцевими Радами народних депутатів або іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, передбаченому законодавством України.
19. Джерела екологічного права
Джерела екологічного права - форми вираження еколого-правових норм - нормативні акти, що містять еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних правовідносин
1. Диференційні 2. Інтеграційні 3. Комплексні
1. Законодавчі акти (Закони) - Земельний кодекс України., Закон України "Про плату за землю, Кодекс України "Про надра", Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закон України "Про тваринний світ"
Закон України "Про охорону атмосферного повітря"….
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...