WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

ма теріально-технічно та інформаційно бази
Надсилати підго товлений виснової екологічної експер тизи зацікавленим особам та органам "які приймають рі шення про реаліза цію об'єктів екологічної експертизи . Викладати власну думку щодо вис новків проведено екологічної експертитзи
Обов'язки експерта
Забезпечувати всебічне, комплексне об'єктивне якісне і ефективне прове-дення екологічної експертизи
Дотримуватися встановлених строків, порядку здійснення екологічної експертизи, норм, вимог екологічного законодавства
Враховувати громадську думку з метою коригування варіантів реалізації об^єктів екологічної експертизи і підготовки науково обгрунтованих висновків
Готувати обгрунтовані висновки і своєчасно передавати їх державним органам і заінтересованим особам
Готувати своєчасно обгрунтовані та об'єктивні висновки
Обгрунтувати пропозиції про повернення відповідних матеріалів на доо-працювання
Запобігати екологічним правопорушенням шляхом внесення відповідних пропозицій щодо вдосконалення екологічної експертизи
Забезпечувати незалежність еколого-експертної оцінки
Вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи
Заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи
Відповідальність експерта
Проведення екологічної експертизи всупереч її меті, завданням, прин-ципам і пріоритетам
Порушення встановленного порядку проведення екологічної експертизи
Фальсифікація відомостей і даних про наслідки екологічної експертизи
Порушення порядку опублікування наслідків екологічної експертизи
Порушення вимог законодавства при здійсненні екологічної експертизи
Здійснення екологічної експертизи неправоздатними особами та екс-пертними формуваннями
Подання завідомо .неправдивого експертного висновку
Невиконання експертних функцій чи покладених угодою обов'язків щодо проведення екологічної експертизи
Підготовка свідомого неправдивого висновку державної екологічної ек-спертизи
Види відповідальності - дисциплінарна, адмін., крим, майнова.
77. організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду
Стаття 8 " Про природно-заповідний фонд України"
Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:
встановлення заповідного режиму; організації систематичних спостережень за станом заповідних
природних комплексів та об'єктів; проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових
основ їх збереження та ефективного використання; додержання вимог щодо охорони територій та об'єктів
природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планіровочної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз; запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; здійснення державного та громадського контролю за додержанням режиму їх охорони та використання; встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження
заповідних природних комплексів та об'єктів; проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері;
проведення інших заходів з метою збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Стаття 60. Охорона природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків
загальнодержавного значення покладається на служби їх охорони, які створюються у складі адміністрації заповідних територій зазначених категорій.
Охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду інших категорій покладається на підприємства, установи та організації, у віданні яких вони перебувають. У разі необхідності їх охорона може покладатися на адміністрації розташованих поблизу природних заповідників, біосферних заповідників, національних парків та регіональних ландшафтних парків.
Місцеві Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, виконанню покладених на них завдань.
Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, його органами
на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.
Порядок здійснення державного контролюза додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається законодавстом України.
Громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища, які
проводять свою діяльність відповідно до Положення про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.
79. правові форми та види екологічної експертизи
Правові форми екологічної експертизи - основні типи організації і здійснення еколого-експертної діяльності щодо апробації об'єктів, спроможних у процесі реалізації негативно впливати на режим використання природних ресурсів, стан навколишнього середовища і здооов'я людей
ў Громадська - Формалізована та Ініціативна
ў Державна - Надвідомча, Міжвідомча, Відомча
ў Наукова - Академічна, Вузівська, Міжгалузева
ў Спеціалізована (договірна) - Інституціональна, Асоціаційна, Кооперативна
ў Міжнародна - Міжгалузева, Комісійна, Неурядова
Види екологічної експертизі - Критерії поділу
- За підставами призначення - Первинні, Вторинні
- За терміном проведення - Постійні, Тимчасові
- За територіальними ознаками - Загальнодержавні (республіканські), Регіональні, Місцеві, Локальні
- За порядком проведення - Попередні, Основні, Додаткові
- За об'єктивним складом - Нормативних актів, Нормативно-технічних документів, Проектних матеріалів, Технологій, Речовин, Систем, Техніки, Діючих об'єктів і комплексів, Екологічних ситуацій
80. природно-заповідний фонд як об"єкт правової охорони (см. 77)
Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання
загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.
У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

 
 

Цікаве

Загрузка...