WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

Об”єктивні умови розвитку еколого-правових норм (шпаргалка) - Реферат

реалізації класу екологічних експертиз, тобто цілісна наукова дисципліна - екологічна експертологія (еколого-правова експертологія)
Мета екологічної експертології - Дослідження і розроблення теоретичних за-сад формування і функціонування екологічної експертизи - Обгрунтування методології здійснення екологічної експертизи - Визначення наукових засад соціально-правового механізму забезпечення ефективності екологічної експертизи у вирішенні екологічних проблем
Завдання екологічної експертології - Виявлення творчих со ціальних функцій екологічної експертизи
Визначення ролі і значення екологічної експертизи в охороні нав-колишнього природного середовища, дотримання режиму природо-користування, забезпечення екологічної безпеки - Встановлення законо-мірностей розвитку екологічної експертизи і ї правового забезпечення
Об'єкти екологічної експертології - Практика проведення екологічної експертизи - Механізм забезпечення екологічної експертизи
Система екологічної експертології - Загальна частина Особлива частина Спеціальна частина
Предмет екологічної експертології - Сукупність суспільних відносин щодо призначення і проведення екологічної експертизи
71. Надра як об"єкт правової охорони
Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Основними вимогами в галузі охорони надр є:
- забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр;
- додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами;
- раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;
- недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин,
- гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд;
- охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;
- запобігання необгрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей;
- запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод;
- додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.
73. юридична природа екологічної експертизи
Екологічна експертиза - вид експертної науково-практичної діяльності державних органів, громадських об'єднань, інших еколо-го-експертних формувань, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі і оцінці перед-проектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам екологічного законодавства
Мета екологічної експертизи - Запобігання негативному екологічному впливу антропогенної діяльності, Прогнозування негативного екологічного впливу антропогенної діяльності, Оцінка ступеню екологічної небезпеки господарської діяльності на окремих об'єктах і територіях, Оцінка ступеню небезпеки екологічної ситуації на окремих об'єктах і територіях
Завдання екологі чної експертизи - Визначення ступеню екологічною ризику і безпеки за планованої чи здійснюваної діяльності, Організація комп лексної науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічноїбезпеки, Перевірка дотримання вимог, норі і правил екологічного законодавств, Оцінка можливог впливу об'єкті екологічної експер тизи на стан навколишнього природ ного середовища якість природни ресурсів і здоров'я людей, Оцінка ефективності, повноти; об грунтованості і до статності екологіч них заходів
Принципи екологічної експертизи - Гарантування екологічної безпеки, Збалансованісті екологічних, економічних, медико біологічних і соці альних інтересів, Забезпечення нау кової обгрунтова ності, незалежнеє ті, об'єктивності комплексності, ва ріантності, превен тивності, гласносі, Врахування гро мадської думки, Екологічна безпека, територіальне галузева економіч на доцільність реалізації об'єкті екологічної екс пертизи, заплано ваної чи здійсню ваної діяльності, Державне регулювання сфери екологічної експертизи,
Сфера діяльності - Матеріально-процесуальна формааналітично-оціночної діяльності, Різновид експертної діяльності державних інституцій, громадських об'єднань та інших формувань, Елемент управління в галузі екології з точки зору організації проведення екологічної експертизи
Юридичний засіб - Соціально-правового механізму забезпечення режиму використання природних ресурсів, охорони довкілля, здоров'я людини, Гарантування еко-логічної безпеки, Соціально-екологічні превенції, Охорони прав людини та безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище, Забезпечення правопорядку в правотворчому, інвестиційному та інших процесах
Організаційно-правова форма - Реалізація громад ської думки у вирішенні екологічних проблем, Застосування між дисциплінарних екологічних знань, Екологічного прогнозування, Формування еколого-експертно інформації, Запобіжного конт ролю
74. поняття і зміст правової охорони надр (см. 71)
76. правовий статус експерта екологічної експертизи
Правовий статус експерта екологічної експертизи -.право-суб'єктність спеціаліста, який має вищу освіту, володіє відповідною спеціальністю і високою кваліфікацією, глибокими професійними знаннями, навичками аналізу експертної інформації, методикою еколого-експертної оцінки і набув практичного досвіду у відповідній галузі знань
Права експерта - Вимагати подання необхідних матеріалів, відомостей для проведення екологічної експертизи
Зобов'язувати власників, користувачів, замовників чи авторів об'єктів екологічної експертизи подавати відомості про їх екологічний вплив та висновки попередніх експертиз
Одержувати від органів центральної виконавчої влади, інших юридичних осіб достовірні відомості, довідкові, інформаційні матеріали
Готувати пропозиції про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що порушують вимоги екологічного законодавства
Ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу мате-ріалів, які не відповідають вимогам законодавства, екологічним стандартам і нормативам врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт ч" виділення додаткових капіталовкладень
Вносити пропозиції про залученні до проведення еко логічної експертизі - висококваліфікованих фахівців, ство рення належної

 
 

Цікаве

Загрузка...