WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Вплив промисловості на забруднення довкілля - Реферат

Вплив промисловості на забруднення довкілля - Реферат

забруднення природних вод.
Усяка водойма або водне джерело пов'язане з його навколишнім середовищем. На нього впливають умови формування поверхневого або підземного водного стоку, різноманітні природні явища, індустрія, промислове й комунальне будівництво, транспорт, господарська й побутова діяльність людини. Наслідком цих впливів є перенесення у водне середовище нових, невластивих йому речовин - забруднювачів, що погіршують якість води. Забруднення, що надходять у водне середовище, класифікують по різному, залежно від підходів, критеріїв і завдань. Так, звичайно виділяють хімічне, фізичне й біологічне забруднення. Хімічне забруднення являє собою зміну природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, певерхневоактивні речовини, пестициди).
Неорганічне забруднення. Основними неорганічними (мінеральними) забруднювачами прісних і морських вод є різноманітні хімічні сполуки, токсичні для мешканців водного середовища. Це сполуки миш'яку, свинцю, кадмію, ртуті, хрому, міді, фтору. Більшість із них попадає у воду в результаті людської діяльності. Важкі метали поглинаються фітопланктоном, а потім передаються по харчовому ланцюгу більше високоорганізованим організмам. Токсичний ефект деяких найпоширеніших забруднювачів гідросфери представлений у таблиці:
Речовина Планктони Ракоподібні Молюски Риби
1. Мідь +++ +++ +++ +++
2. Цинк + ++ ++ ++
3. Свинець - + + +++
4. Ртуть ++++ +++ +++ +++
5. Кадмій - ++ ++ ++++
6. Хлор - +++ ++ +++
7. Роданід - ++ + ++++
8. Ціанід - +++ ++ ++++
9. Фтор - - + ++
10. Сульфід - ++ + +++
Ступінь токсичності (примітка):
- - відсутній
+ - дуже слабкий
++ - слабкий
+++ - сильний
++++ - дуже сильний
Крім перерахованих у таблиці речовин, до небезпечних забруднювачів водного середовища можна віднести неорганічні кислоти й основи, що спричиняють широкий діапазон РН промислових стоків (1,0 - 11,0) і здатних змінювати РН водного середовища до значень 5,0 або вище 8,0 , тоді як риба в прісній і морській воді може існувати тільки в інтервалі РН 5,0 - 8,5. Серед основних джерел забруднення гідросфери мінеральними речовинами й біогенними елементами варто згадати підприємства харчової промисловості й сільське господарство. Зі зрошуваних земель щорічно вимивається близько 6 млн.т. солей. Відходи, що містять ртуть, свинець, мідь локалізовані в окремих районах у берегів, однак деяка їхня частина виноситься далеко за межі територіальних вод. Забруднення ртуттю значно знижує первинну продукцію морських екосистем, придушуючи розвиток фітопланктону. Відходи, що містять ртуть, звичайно накопичуються в донних відкладеннях заток або естуаріях рік. Подальша їх міграція супроводжується нагромадженням метилової ртуті і її включенням у трофічні ланцюги водних організмів. Так, сумну популярність отримала хвороба Мінамата, уперше виявлену японськими вченими в людей, що вживали в їжу рибу, виловлену в затоці Мінамата, у якій безконтрольно скидали промислові стоки з техногенною ртуттю.
Органічне забруднення. Серед внесених в океан із суши розчинних речовин, велике значення для мешканців водного середовища мають не тільки мінеральні, біогенні елементи, але й органічні залишки. Винос в океан органічної речовини оцінюється в 300 - 380 млн.т./рік. Стічні води, що містять суспензії органічного походження або розчинені органічні речовини, згубно впливають на стан водойм. Осаджуючись, суспензії заливають дно й затримують розвиток або повністю припиняють життєдіяльність даних мікроорганізмів, що беруть участь у процесі самоочищення вод. При гнитті даних опадів можуть утворюватися шкідливі сполуки й отруйні речовини, такі як сірководень, які призводять до забруднення всієї води в річці. Наявність суспензій утрудняє також проникнення світла в глиб води й сповільнює процеси фотосинтезу. Однією з основних санітарних вимог, висуваємих до якості води, є вміст у ній необхідної кількості кисню. Шкідливу дію роблять всі забруднення, які так чи інакше сприяють зниженню вмісту кисню у воді. Поверхово активні речовини - жири, масла, мастильні матеріали - утворять на поверхні води плівку, що перешкоджає газообміну між водою й атмосферою, і знижує ступінь насиченості води киснем. Значний обсяг органічних речовин, більшість із яких не властива природним водам, скидається в ріки разом із промисловими й побутовими стоками. Наростаюче забруднення водойм і водостоків спостерігається у всіх промислових країнах. Інформація про вміст деяких органічних речовин у промислових стічних водах надана нижче:
Забруднюючі речовини Кількість у світовому стоці ,млн. Тон/рік
1. Нафтопродукти 26, 563
2. Феноли 0,460
3. Відходи виробництв
синтетичних волокон 5,500
4. Рослинні органічні залишки 0,170
5. Усього 33, 273
У зв'язку зі швидкими темпами урбанізації й трохи вповільненим будівництвом очисних споруд або їхньою незадовільною експлуатацією , водні басейни й ґрунт забруднюються побутовими відходами. Особливо відчутне забруднення у водоймах з уповільненою течією або непроточних водоймах (водосховища, озера).
Розкладаючись у водному середовищі, органічні відходи можуть стати середовищем для патогенних організмів. Вода, забруднена органічними відходами, стає практично непридатною для пиття й інших потреб. Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини (черевний тиф, дизентерія, холера), але й тим, що вимагають для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водойму в дуже великих кількостях, то вміст розчинного кисню може понизиться нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних організмів.
4. Проблема забруднення Світового океану (на прикладі ряду органічних сполук).
Нафта й нафтопродукти. Нафта являє собою густу маслянисту рідину, що має темно-коричневий колір і слабку флюрисценцію. Нафта складається переважно з насичених аліфатичних і гідроароматичних вуглеводнів. Основні компоненти нафти - вуглеводні (до 98%) - підрозділяються на 4 класи:
а) Парафіни (алкени) - (до 90% від загального складу) - стійкі речовини, молекули яких виражені прямим й розгалуженим ланцюгом атомів вуглецю. Легкі парафіни мають максимальну летючість і розчинність у воді.
б) Циклопарафіни - ( 30 - 60% від загального складу) - насичені циклічні сполуки з 5-6 атомами вуглецю в кільці. Крім циклопентану й циклогексану в нафті зустрічаютьсябіциклічні й поліциклічні сполуки цієї групи. Ці сполуки дуже стійкі й погано піддаються біорозкладанню.
в) Ароматичні вуглеводні - (20 - 40% від загального складу) - ненасичені циклічні сполуки ряду бензолу, що містять у кільці на 6 атомів вуглецю менше, ніж циклопарафіни. У нафті присутні летучі сполуки з молекулою у вигляді одинарного кільця (бензол, толуол, ксилол), потім біцикличні (нафталін), напівциклічні (пірен).
г) Олефіни (алкени) - (до 10% від загального складу) - ненасичені нециклічні сполуки з одним або двома атомами водню у кожного атома вуглецю в молекулі, що мають прямий або

 
 

Цікаве

Загрузка...