WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Екологічні обов’язки громадян - Контрольна робота

Екологічні обов’язки громадян - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Екологічні обов'язки громадян"
ПЛАН
ВСТУП
1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВЯЗКІВ ГРОМАДЯН СЕРЕД ІНШИХ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
2. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЇХ ВИДИ
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ТВАРИННОГО СВІТУ
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Вступ
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.
1. Юридична природа екологічної безпеки, місце екологічних обовязків громадян серед інших правових положень захисту довкілля
Юридична природа екологічної безпеки проявляється через ряд нормативних актів, які відстоюють екологічну безпеку. Наприклад, екологічні права та обов'язки громадян України.
В статті 9 Закону України "Про охорону навколишнього середовища" говоритьс, що кожний громадянин України має право на:
а)безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів,
матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів,які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарськихорганів, установ та організацій з цих питань; в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
г)здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;
д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;
е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення;
є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян республіки.
Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян
Екологічні права громадян забезпечуються:
а)проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;
б) обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів;
в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;
г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;
д)компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної
здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
е)невідворотністю відповідальності за порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.
2. Поняття про екологічні обов'язки громадян України, їх види
Екологічні права та обов'язки громадян України. - система юридична закріплених за громадянами повноважень і зобов'язань в екологічній сфері.
1. Загальні обов'язки громадян передбачені Законом України про охорону
навколишнього природного середовищі
- Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства
- Здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки,
екологічних нормативів та лімітів природовикористання
- Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єкті
- Вносити плату за спеціальне приро-довикористання
- Сплачувати штрафи за екологічні правопорушення
2. Спеціальні обов'язки громадян передбачені системою екологічного
законодавства і та випливають із умов права власності на природні ресурси, природокористування і реалізації громадянами екологічно небезпечної діяльності
а. Обов'язки майнові
- Своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного
середовища та понадлімітне використання природних ресурсів
- Ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс
заходів щодо їх відновлення
- Проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на стан навколишнього середовища (забруднення, засмічення, виснаження)
- Запроваджувати новітні технології, устаткування та методи діяльності
спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного
середовища і здоров'я людей
б. Обов'язки немайнові
- Одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей
- Передавати екологічно небезпечні об'єкти на екологічну експертизу
- Дотримуватись висновків державної екологічної експертизи
- Надавати органам екологічного контролю відомості про характер
екологічно-небезпечної діяльності
Найповніше екологічні права та обов'язки закріплено в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (статті 9-12).
Згідно з Законом громадянин України має право на: безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище; об'єднання в громадські природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та достовірної екологічної інформації тощо.
До того ж і в Конституції України записано: "Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення" (ст. 50).
Аналогічні формулювання пояснюються тим, що дане право - одне з головних прав людини. Цьому Праву відповідає обов'язок держави забезпечувати здійснення санітарно-гігієнічнихзаходів, спрямованих на поліпшення та оздоровлення навколишнього природного середовища.
Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому

 
 

Цікаве

Загрузка...