WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкологія, Природокористування → Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів - Реферат

Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів - Реферат

продуктів, стратегічними завданнями програми є:
" розроблення та впровадження передових маловідходних та безвідходних ресурсозберігаючих технологій;
" комплексне очищення газових викидів і стічних вод з одночасною утилізацією
вилучених продуктів та подальшою переробкою їх;
" проведення науково-технічних робіт, спрямованих на зниження аварійних ситуацій та їх запобігання на підприємствах галузі;
" розроблення та здійснення програм створення високоефективних систем очищення газових викидів та стічних вод;
" здійснення програм комплексної переробки відходів;
" здійснення програм щодо виведення з експлуатації виробництв з екологічно недосконалими технологіями в усьому технологічному циклі.
3) Нафтогазова та нафтопереробна промисловість
Для вирішення питань цієї галузі необхідно:
" здійснити комплексну сертифікацію нафтогазових об'єктів;
" розробити заходи щодо підвищення екологічної безпеки технологічних процесів на цих об'єктах;
" внести зміни і доповнення до діючих норм технологічного проектування та експлуатації об'єктів нафтогазової та нафтопереробної промисловості з питань, що стосуються вимог екологічної безпеки та охорони довкілля;
" розробити і впровадити у виробництво технологічні програми переробки відходів і відпрацьованих нафтопродуктів з метою поліпшення екологічного стану довкілля;
" впровадити у виробництво технології щодо зменшення викидів у атмосферу летких органічних сполук;
" розробити комплексні технології очищення води та грунту від забруднення вуглеводнями;
" розробити та впровадити систему оцінки і прогнозування поширення забруднення підземних вод нафтою та нафтопродуктами;
" розробити нормативні документи щодо визначення і розрахунку шкідливих викидів з основних джерел підприємств нафтопереробної промисловості.
Також існують проблеми зовнішнього рівня, вони стосуються питань використання продуктів діяльності нафтопереробного та газового комплексу (бензину, дизельного пального, мазуту, газу) в інших галузях господарства і пов'язані насамперед з низькою якістю вироблюваного пального.
Для розв'язання цих проблем необхідно:
" припинити випуск нафтопродуктів, що містять сполуки свинцю;
" збільшити глибину переробки нафти шляхом будівництва на основних нафтопереробних підприємствах установок каталітичного риформінгу;
" впровадити на нафтопереробних підприємствах технологічні процеси гідроочистки дизельного та авіаційного пального з одночасним виром сірки;
" розробити технології виробництва моторного пального з альтернативних видів сировинних ресурсів;
розробити і впровадити способи і технології використання на транспорті газових та альтернативних видів пального.
4) Машинобудівна промисловість
Основою здійснення природоохоронної політики в галузі мають стати:
" істотне зменшення викидів забруднюючих речовин підприємств машинобудівного комплексу в довкілля;
" впровадження екологічно чистих технологій в усіх напрямах діяльності машинобудівного виробництва, зокрема вирішення питань утилізації і знешкодження токсичних відходів гальванічного виробництва.
5) Видобувна промисловість
Для розв'язання екологічних проблем у видобувній промисловості необхідно:
" здійснити модернізацію та технічне переозброєння підприємств галузі;
" розробити та впровадити системи запобіжного технологічного моніторингу навколишнього природного середовища на об'єктах з підвищеним екологічним ризиком;
" збільшити виробництво енергетичного вугілля в результаті скорочення видобутку коксівного вугілля;
" вдосконалити технологічні процеси мокрого збагачення вугілля з метою ефективного вилучення з нього сірки;
" розробити і впровадити технологічні процеси та обладнання для використання енергетичного потенціалу шахтного метану;
" розробити і впровадити технологічні схеми очищення та використання мінералізованих шахтних вод;
" розробити і впровадити технології та обладнання для використання відвалів
пустої породи з метою одержання з них сировини для будівельної індустрії;
" забезпечити роздільне складування розкривних порід з метою подальшого їх ефективного використання для виробництва будівельних та інших видів матеріалів та продукції;
" забезпечити в найближчі роки гасіння породних відвалів, а також розвиток закладки породою відпрацьованого простору шахт;
" розробити і впровадити екологічно безпечні способи консервації шахт.
6) Будівництво
Метою природоохоронної діяльності в будівництві є нормалізація умов
життєдіяльності населення і поліпшення стану природно-територіальних комплексів України, що перебувають у кризовому екологічному стані.
Для формування переліку завдань конкретних програм необхідно провести екологічний аудит кризових територій України, визначити комплекс екологічних вимог до містобудівних заходів з метою досягнення контрольних рівнів стану довкілля.
Для розв'язання цих завдань необхідно:
а) провести екологічний аудит кризових територій України, що включає визначення контрольних рівнів забруднення територій, які є нормами для територій на найближчі
1 - 3 роки, та можливість їх реального досягнення, першочергове проведення екоаудиту у високоурбанізованих районах і містах;
б) розробити містобудівні заходи, спрямовані на виведення територій з кризового стану:
" провести екоаудит з урахуванням зміни структури землекористування у напрямі збільшення територій національних природних парків, зон рекреації;
" визначити комплекс містобудівних заходів для досягнення контрольних рівнів стану довкілля;
в) вжити заходів щодо ресурсозбереження:
" обмежити використання природних корисних копалин, потреба в яких може бути задоволена в результаті використання вторинних та поновлюваних ресурсів;
розробити і впровадити програми створення та виробництва нових ресурсозберігаючих будівельних матеріалів і конструкцій;
г) вжити заходів щодо запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин:
" розробити комплексні програми впровадження безвідходних та екологічно безпечних технологій;
" розробити і впровадити мобільну, легку, екологічно безпечну та низькоенергоємну будівельну техніку та механізований інструмент;
д) розробити і втілити архітектурно-планувальні заходи, заходи захисту окремих об'єктів, заходи переорієнтування інфраструктури територій:
" вирішити питання першочергової деконцентрації прийняття рішень в екологічному, економічному і планувальному аспектах;
ж) розробити заходи щодо запобігання наслідкам аварійних ситуацій та їх усунення у місцях з підвищеною щільністю населення.
Найнебезпечнішою в екологічному аспекті галуззю промисловості будівельних матеріалів залишається цементна промисловість, підприємства якої найбільше забруднюють довкілля. Тому треба створити спеціальну програму істотного зменшення впливу підприємств з виробництва цементу на довкілля.
Література:
1. Безопасность жизнедеятельности: Сб. норм. док. по подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций /Под ред. М.М.Дзыбова. - М.: ДиК, 1998. - 700 с.
2. Ольшанська О.В. Економіко-екологічні проблеми Північного Причорномор'я /НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 1999. - 35 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...