WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Львівський музей українського мистецтва - Реферат

Львівський музей українського мистецтва - Реферат

готичні еле-
менти.
Розвиток мистецтва ХVІ ст. проходив під впливом гуманістичних ідей
та мистецької культури Ренесансу.Цьому сприяли широкі міжнародні торговельні та культурні зв"язки , пробуджене самоусвідомлене почуття
людської гідності.
До класичних зразків українського малярства ХVІ ст. належить викона-
на у мажорних кольорах ікона "Різдво Христове" з Трушевичів. Чимала
колекція творів живопису , декоративної різьби , старовинної скульптури,
книжкової мініатюри широко ілюструє бурхливий розвиток українського
мистецтва ХVІІ - ХVІІІ ст. , обумовлений боротьбою українського наро-
ду за соціальне і національне визволення та воз"єднання України з Росі-
єю , поширенням гуманістичних та демократичних ідей.
Від іконописних сюжетів художники ХVІІ ст. переходять до реального
відтворення образів та навколишньої дійсності. Канонічні сюжети вони
починають трактувати як світські жанрові сцени , канонізованим образам
надають рис живої людини , з цікавістю передають її реальне оточення ,
предмети побуту , життєві ситуації. Художники знайомляться з анатомією
людського тіла , намагаються об'ємно трактувати форму предметів , ово-
лодівають таємницями лінійної перспективи та передачі простору , почи-
нають застосовувати олійну техніку , що набагато розширювало можли-
вості зображувальних засобів.При цьому використовуються і традиційні прийоми , особливо декоративного характеру.Великого розвитку набуває
світський живопис , зокрема портрет.
Яскраву сторінку в історії українського мистецтва займає творчість на-
родних художників , які зображали своїх сучасників , відомі історичні по-
дії або просто звичайні життєві сцени.В лаконічній , але дуже виразній
формі , з певною професійною майстерністю , поєднаною з наївністю об-
разу , вони створювали надзвичайно оригінальні мистецькі твори.У ХVІІІ
ст. на сході України великої популярності набуває картина з козаком
Мамаєм , який уособлював народного визволителя.Відбиття у народній
творчості знайшов і гайдамацький рух ( зображення ватажків повстання
Івана Гонти , Хоми - осаула житомирського ).У другій половині ХVІІІ ст.
спостерігається інтерес до образу простої людини , селянина.Таким зраз-
ком народної картини кінця ХVІІІ ст. є "Відпочинок орача".Виконана в
плані наївного реалізму , вона з любов'ю і теплотою відтворює образ се-
лянина-трудівника.
В експозиції відділу широко представлено художнє оформлення руко-
писної та друкованої книги ХІV - XVIII ст. У книжних мініатюрах знайш-
ли продовження мистецькі традиції Київської Русі і Галицько-Волинсько-
го князівства.
Цікавою пам"яткою кінця ХV ст. є "Євангеліє" з Галича , яке відзна-
чається прекрасним каліграфічним почерком майстра та елементами на-
родної творчості в мініатюрах.
Важливий розділ в експозиції давнього мистецтва займає скульптура.
Відкриває його декоративне різьблення по каменю часів Галиціко-Волин-
ського князівства ( фрагменти архітектурного декору з Крилоса ) і вико-
нана з каменю голова юнака у княжій шапці з Унева ( ХV ст.) - найдавні-
ший зразок скульптурного зображення в колекції музею.Про монумен-
тальний , дещо узагальнений стиль скульптури ХVІ ст. дають уявлення
невелика фігурка жіночої постаті у мантії та суцільно золочена постать у
царській короні.
Чимала кількість зразків декоративної різьби по дереву ХVII-XVIII ст.
дає змогу простежити розвиток і цієї галузі українського мистецтва.Ран-
ній період представляють царські врата (XVII ст.) з Новоселиці. Застосо-
вана у них плоска й ажурна різьба виконана в традиціях Ренесансу.Про
мистецький рівень різьблення кінця XVII ст. дає уявлення вівтарик
(1696) із Загоровського монастиря на Волині. В основу композиції його
ажурної золоченої різьби покладено поширений на той час декоративно-
символічний мотив - виноградну лозу. Приблизно тим же часом , що й
вівтарик , датується різьблений з суцільного пня свічник.XVIII ст.предс-
тавляють царські врата (1716 ) з Могильниці і врата ( середина XVIII ст.)
із Станіславщини ( тепер Івано-Франківська область ).
У XVI - XVIII ст. на Україні значного розвитку набуває художня оброб-
ка металу. Одним з відомих її центрів був Львів. В експозиції в основному
представлені зразки техніки карбування , у яких традиційні іконографічні
зображення поєднуються з орнаментальними мотивами.
Музейна колекція малярства , графіки й скульптури ХІХ - початку ХХ ст. представляє творчість майже всіх видатних митців , які працювали
тоді на українських землях.Побудована за історико-хронологічним прин-
ципом , вона дає досить повне уявлення про українське мистецтво цього
періоду , розкриває ті зміни , які залежно від історико-політичних та со-
ціально-економічних умов відбувалися в процесі його розвитку.
Одночасно колекція яскраво виявляє тісний зв'язок українського мис-
тецтва та мистецтва інших народів.
В силу історичних умов в експозиції відділу ширше представлені твори західноукраїнських художників.Це дає можливість докладно вивчити
своєрідні риси та особливості мистецтва західних земельУкраїни , озна-
йомитися з художніми течіями , напрямками , зумовленими специфікою
суспільного і культурного життя українського народу , що перебував під
владою Австро-Угорщини , а пізніше - буржуазної Польщі.
Складні суспільно-політичні процеси ХІХ - початку ХХ ст. значно вплинули на розвиток мистецтва , на його ідейну та стильову еволюцію.
Під впливом визвольного та революційного руху , демократичних ідей в
українському мистецтві першої половини ХІХ ст. посилюється боротьба
за реалізм. Ця тенденція найбільше проявилася у мистецтві східних земель України.
Уже в першій половині минулого століття в українському малярстві чіт-
ко окреслюються окремі його жанри - побутовий , історичний , пейзаж-
ний.У нову фазу розвитку вступив поширений раніше портретний жанр,
який остаточно пориває з іконописними традиціями і повністю спираєть-
ся на реалістичні живописні засади.
Серед унікальних колекцій музею особливе місце займає зібрання творів народного мистецтва. Експозицію відділу , яка розміщена у трьох залах ,
складають рідкісні зразки народного мистецтва.Тут широко предсталені
художня кераміка , різьба по дереву , ткацтво , килимарство , вишивка ,
художня обробка металу , скло , настінний та писанковий розпис тощо.
Весь цей матеріал не тільки демонструє багатогранність художньої твор-
чості народу , розкриває її суть , а й дає можливість відтворити історичну
картину розвитку народного мистецтва.
Відкривають експозицію відділу зразки найдавнішого народного мис-
тецтва.Саме до них належить виставлений тут глиняний посуд , який
знайдено під час археологічних розкопок на території західних областей
України. Він свідчить про те , що вироби з глини були поширені на цих
Землях ще в епоху неоліту.
Велика колекція керамічних виробів представляє майже всі основні
центри гончарного виробництва , що існували на Україні протягом
XVIII - XX ст. Тут і розписані глечики , горщики та миски з Київщини ,
і вироби тиквовидної форми з Галичини та Поділля , і яскраво розмальо-
вані іграшки з Бойківщини й Волині.Серед них виділяються оригінальніс-
тю витвори народних умільців Прикарпаття і Підкарпаття.
Окремий розділ в експозиції відділу складають твори народних різьбя-
рів. Віддавна на Україні різьба по дереву широко використовувалася в ар-
хітектурі. Передаючи з покоління в покоління художні навички , народні майстри , імена яких здебільшого залишилися для нас невідомими , збері-
гали й збагачували національні традиції самобутньої дерев"яної пластики.
Їх вироби , що витримали випробування часом , і сьогодні вражають гля-
дача гармонією і благородством.
Протягом багатьох століть Україна славилась і таким ремеслом , як ху-
дожня обробка кістки. Про високий рівень цього виду народного мис-
тецтва свідчить невелика колекція порохівниць з рогу ( XVII - XIX ст.)
роботи київських , волинських та гуцульських умільців.
Музей і далі зростає. Добудовуються приміщення , розширюються екс-
позиційні та фондові площі , створюються нові філіали , збагачуються
колекції.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Скарби музеїв України " Львівський музей українського мистецтва".
2.В.Е.Арофікін " Львівський музей українського мистецтва".

 
 

Цікаве

Загрузка...