WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Львівський музей українського мистецтва - Реферат

Львівський музей українського мистецтва - Реферат

Реферат
на тему:
"Львівський музей українського мистецтва"
Львівський музей українського мистецтва - це зібрання творів українського образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Мистецтво XIX - поч. ХХ ст. представлено творчістю митців: Володимира Гнатюка , Станіслава Людкевича , Філарета Колеси , Василя Щурата та інших. Першим його директором був відомий вчений Іларіон Семенович Свєнціцький. У перші роки існування музей обмежив свою діяльність збиранням і вивченням стародавнього мистецтва , і лише згодом , завдяки зусиллям ентузіастів , його зацікавлення розширились.
У 1913 році Національний музей був відкритий для публічного відві-
дування. Він розмістився в просторих залах придбаного будинку , де знаходиться й тепер.Відтоді музей стає відомим у Західній Україні та
за її межами , встановлює тісні взаємини з іншими музеями , зокрема
Києва , Москви , Петербурга.Сюди ввійшли полотна , подаровані , зок-
рема , визначними діячами російської культури О.Шахматовим , О.Со-
болєвим , В.Васнецовим , твори народного мистецтва та українських
митців-професіоналів.
Тепер у музеї зібрані цінні колекції творів стародавнього мистецтва ,
мистецтва , мистецтва ХІХ- початку ХХ ст. , українських радянських
професійних та народних художників. У фондах стародавнього мистецт-
ва є памятки ХІІ-ХІV ст. - бронзові ікони , фрагменти декоративного
різблення по каменю тощо , що репрезентують мистецтво доби Київсь-
кої Русі.
Зібрання ікон - одне з найкращих і найцінніших на Україні.Експозиція
музею дає доволі повне уявлення про шляхи розвитку українського іко-
нописного малярства ХІV-ХVІІІ ст. Бурхливий розвиток українського
мистецтва ХVІІ ст. зумовлений боротьбою українського народу за соціальне й національне визволення та воз'єднання України з Росією,
широко ілюструє чимала збірка творів тогочасного малярства.Особливо
цінні твори двох найвизначніших митців - Йова Кондзелевича ( автора
славнозвісного Богородчанського іконостаса ) та Івана Рутковича.Обидва
художники залишили нам прекрасні твори , в основу яких покладені вже не абстрактні уявлення про потойбічний світ , а глибоке знання життя , вивчення натури.
Серед живопису ХVІІІ ст. слід згадати цікаву колекцію портретів майст-
рів О. Білявського , І.Барановського та Л. Долинського , вихованців ху-
дожніх академій Рима й Відня.
Чимала кількість творів декоративної різьби ХVІІ-ХVІІІ ст. дає змогу
простежити розвиток цієї галузі українського мистецтва.
Не дуже велика збірка старовинної скульптури має зразки кам'яної і де-
рев'яної скульптури.
Про блискучий розвиток книжкової мініатюри та орнаменту , високий художній рівень оформлення книжок на Україні свідчить колекція рукописів XIV-XVIII ст. і зібрання перших стародруків , з-поміж яких московський "Апостол"(1564) та львівський "Апостол" (1573-1574) І.Федорова. Багату експозицію стародавнього мистецтва доповнюють окремі колекції гравюр та гаптувань XV-XVIII ст., металевий посуд та інші зразки прикладного мистецтва, що мають велику пізнавальну та історичну цінність. Значне місце в музеї посідають роботи українських художників XIX-XX ст. , головним чином західноукраїнських. Це дає змогу глибоко вивчити своєрідні риси та особливості західноукраїнського мистецтва, познайомитися з течіями та напрямками , зумовленими специфікою політичного й культурного життя українського народу під владою Австро-Угорщини , а пізніше - панської Польщі.
Серед мистецьких творів цього періоду особливо цінні " Автопортрет"
Т.Шевченка роботи часів заслання , його ж гравюри з картин К.Брюллова
і Рембрандта , а також кілька картин К. Трутовського ( "Дівчина з снопа-
ми" , "Побачення" ).Широко представлена творчість митців , що працю-
вали на західних землях України в ІІ пол.ХІХ ст., зокрема К.Устияновича і Т.Копистинського - піонерів реалізму в західноукраїнському живописі.З
творів К. Устияновича найліпші " Т.Шевченко на засланні" , "Гуцул".
Кілька картин ілюструють творчість видатного портретиста , пейзажиста
та майстра жанрової картини І.Романчука ( " З дороги" , " Лісовий крає-
вид" ).
У збірках музею є твори українських художників В.Орловського ,
К. Крижицького , П. Левченка , М.Ткаченка , С.Васильківського , М. Пимоненка , вихованців Петербурзької Академії мистецтв та Московського училища живопису , скульптури і архітектури.
Кінець ХІХ-початок ХХ ст.- етап дальшого розвитку українського об-
разотворчого мистецтва на шляху до реалізму , народності й демократиз-
му - репрезентований творами О.Мурашка , Ф.Красицького , Й.Куриласа,
І.Труша , О.Кульчицької та інших.З творів Ф.Красицького в музеї експо-
нується найпопулярніша його картина - "Гість із Запоріжжя".
Дуже цікава велика колекція творів І. Труша , видатного художника-реа-
ліста.Краєвиди та етюди , портрети , картини побутового жанру характе-
ризують його як талановитого , своєрідного майстра.В музеї експонують-
ся "Портрет Лесі Українки" , "Захід сонця в лісі" , "Дніпро" , "Самітня сосна" , "Автопортрет". Широко й різноманітно представлено творчість
О.Кульчицікої в галузі графіки , живопису і прикладного мистецтва.
З невеликого зібрання О. Новаківського , засновника художньої школи у
Львові , слід згадати роботи "Діти" , "Автопортрет" , "Пробудження" ,
"Натюрморт" , що дають уявлення про небуденний талант їхнього автора.
М.Івасюк - майстер історичного , батального та побутового жанрів- представлений картинами "В"їзд Б.Хмельницького до Києва" , "Мати" ,
"Біля криниці" , "Автопортрет". Цікаві також твори популярних українсь-
ких художників Й.Куриласа ( "Бабуся" , "Бідна жінка" , "Портрет дружи-
ни" , "На Гуцульщині" ) та А. Манастирського ( "Запорожець" , "Два приятелі" , "Паламар" ).Обидва вони типові послідовники реалістичного мистецтва , що переборювало на Західній Україні всілякі формалістичні
течії.
Експозиція відділу давнього українського мистецтва охоплює великий
відтінок часу - з ХІ по ХVІІІ ст. В її основі - багата колекція творів деко-
ративного мистецтва ( метал , різьба по каменю і дереву , гаптування ) ,
малярства , графіки , скульптури. У силу історичних умов колекцію відді-
лу складають в основному твори , що походять із західних областей Ук-
раїни. Проте вони дають уявлення про основні напрями , течії та етапи
розвитку українського мистецтва цього періоду в цілому.
Експозицію відділу відкривають знайдені під час археологічних розко-
пок зразки ужиткового мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинсь-
кого князівства. Твори давнього станкового чи монументального малярст-
ва західноукраїнських земель до наших днів не збереглися. Про них мож-
на судити лише на підставі скупих даних книжкової мініатюри , литих
бронзових чи різьблених з каменю іконок. Деякеуявлення про стиль та
іконографічно-композиційні особливості цих видів давнього мистецтва
дають представлені в експозиції мініатюрні ікони: різьблені з каменю -
"Микола" з Крилоса (ХІІ ст.) , "Спас" із Звенигорода (ХІІІ - ХІV ст.) ;
литі бронзові - "Спас на престолі" з Поморян (ХІ ст.) , "Благовіщення" з
Жукова (ХІІІ - ХІV ст.)
Дві ікони представляють мистецтво ХІV ст.Від того сповненого триво-
гою і трагізмом часу , коли постійно повторювалися спустошливі татарсь-
кі набіги і не припинялися напади польсько-литовських та угорських фео-
далів , до наших днів дійшло дуже мало пам'яток культури.Серед них од-
не з чільних місць займає ікона "Юрій Змієборець" із Станилі. Її лаконіч-
на , площинно потрактована , скупа на кольори композиція символічно
передає боротьбу добра зі злом , правди з кривдою.Кінцем ХІV ст. датується монументальна ікона "Преображення" з Бусовиська.
Значно ширше представлене в експозиції малярство ХV ст. , якому при-
таманні бережне дотримання давніх іконографічних канонів і стилю , під-
несеність художнього образу , витонченість кольорових поєднань.Видат-
ною пам"яткою цього періоду є ікона "Архангел Гавриїл" з Дальови.Вона
привертає увагу вишуканістю колористичного рішення , досконалою ком-
позицією.
Другою половиною ХV - початком ХVІ ст. датуються ікони "Панток-
ратор" з Милика , "Архістратиг Михаїл з діяннями" та "Цар Давид" з Да-
льови , "Микола" із Здвиження , "Василій і Петро" з Лисятич.Вони ви-
діляються насиченістю кольорів , чіткою графічною виразністю основи ,
деяким захопленням декором.В останніх двох іконах наявні

 
 

Цікаве

Загрузка...