WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Львівський музей укр. мистецтва - Реферат

Львівський музей укр. мистецтва - Реферат

"Бабуся" , "Бідна жінка" , "Портрет дружи-
ни" , "На Гуцульщині" ) та А. Манастирського ( "Запорожець" , "Два приятелі" , "Паламар" ).Обидва вони типові послідовники реалістичного мистецтва , що переборювало на Західній Україні всілякі формалістичні
течії.
Експозиція відділу давнього українського мистецтва охоплює великий
відтінок часу - з ХІ по ХVІІІ ст. В її основі - багата колекція творів деко-
ративного мистецтва ( метал , різьба по каменю і дереву , гаптування ) ,
малярства , графіки , скульптури. У силу історичних умов колекцію відді-
лу складають в основному твори , що походять із західних областей Ук-
раїни. Проте вони дають уявлення про основні напрями , течії та етапи
розвитку українського мистецтва цього періоду в цілому.
Експозицію відділу відкривають знайдені під час археологічних розко-
пок зразки ужиткового мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинсь-
кого князівства. Твори давнього станкового чи монументального малярст-
ва західноукраїнських земель до наших днів не збереглися. Про нихмож-
на судити лише на підставі скупих даних книжкової мініатюри , литих
бронзових чи різьблених з каменю іконок. Деяке уявлення про стиль та
іконографічно-композиційні особливості цих видів давнього мистецтва
дають представлені в експозиції мініатюрні ікони: різьблені з каменю -
"Микола" з Крилоса (ХІІ ст.) , "Спас" із Звенигорода (ХІІІ - ХІV ст.) ;
литі бронзові - "Спас на престолі" з Поморян (ХІ ст.) , "Благовіщення" з
Жукова (ХІІІ - ХІV ст.)
Дві ікони представляють мистецтво ХІV ст.Від того сповненого триво-
гою і трагізмом часу , коли постійно повторювалися спустошливі татарсь-
кі набіги і не припинялися напади польсько-литовських та угорських фео-
далів , до наших днів дійшло дуже мало пам'яток культури.Серед них од-
не з чільних місць займає ікона "Юрій Змієборець" із Станилі. Її лаконіч-
на , площинно потрактована , скупа на кольори композиція символічно
передає боротьбу добра зі злом , правди з кривдою.Кінцем ХІV ст. датується монументальна ікона "Преображення" з Бусовиська.
Значно ширше представлене в експозиції малярство ХV ст. , якому при-
таманні бережне дотримання давніх іконографічних канонів і стилю , під-
несеність художнього образу , витонченість кольорових поєднань.Видат-
ною пам"яткою цього періоду є ікона "Архангел Гавриїл" з Дальови.Вона
привертає увагу вишуканістю колористичного рішення , досконалою ком-
позицією.
Другою половиною ХV - початком ХVІ ст. датуються ікони "Панток-
ратор" з Милика , "Архістратиг Михаїл з діяннями" та "Цар Давид" з Да-
льови , "Микола" із Здвиження , "Василій і Петро" з Лисятич.Вони ви-
діляються насиченістю кольорів , чіткою графічною виразністю основи ,
деяким захопленням декором.В останніх двох іконах наявні готичні еле-
менти.
Розвиток мистецтва ХVІ ст. проходив під впливом гуманістичних ідей
та мистецької культури Ренесансу.Цьому сприяли широкі міжнародні торговельні та культурні зв"язки , пробуджене самоусвідомлене почуття
людської гідності.
До класичних зразків українського малярства ХVІ ст. належить викона-
на у мажорних кольорах ікона "Різдво Христове" з Трушевичів. Чимала
колекція творів живопису , декоративної різьби , старовинної скульптури,
книжкової мініатюри широко ілюструє бурхливий розвиток українського
мистецтва ХVІІ - ХVІІІ ст. , обумовлений боротьбою українського наро-
ду за соціальне і національне визволення та воз"єднання України з Росі-
єю , поширенням гуманістичних та демократичних ідей.
Від іконописних сюжетів художники ХVІІ ст. переходять до реального
відтворення образів та навколишньої дійсності. Канонічні сюжети вони
починають трактувати як світські жанрові сцени , канонізованим образам
надають рис живої людини , з цікавістю передають її реальне оточення ,
предмети побуту , життєві ситуації. Художники знайомляться з анатомією
людського тіла , намагаються об'ємно трактувати форму предметів , ово-
лодівають таємницями лінійної перспективи та передачі простору , почи-
нають застосовувати олійну техніку , що набагато розширювало можли-
вості зображувальних засобів.При цьому використовуються і традиційні прийоми , особливо декоративного характеру.Великого розвитку набуває
світський живопис , зокрема портрет.
Яскраву сторінку в історії українського мистецтва займає творчість на-
родних художників , які зображали своїх сучасників , відомі історичні по-
дії або просто звичайні життєві сцени.В лаконічній , але дуже виразній
формі , з певною професійною майстерністю , поєднаною з наївністю об-
разу , вони створювали надзвичайно оригінальні мистецькі твори.У ХVІІІ
ст. на сході України великої популярності набуває картина з козаком
Мамаєм , який уособлював народного визволителя.Відбиття у народній
творчості знайшов і гайдамацький рух ( зображення ватажків повстання
Івана Гонти , Хоми - осаула житомирського ).У другій половині ХVІІІ ст.
спостерігається інтерес до образу простої людини , селянина.Таким зраз-
ком народної картини кінця ХVІІІ ст. є "Відпочинок орача".Виконана в
плані наївного реалізму , вона з любов'ю і теплотою відтворює образ се-
лянина-трудівника.
В експозиції відділу широко представлено художнє оформлення руко-
писної та друкованої книги ХІV - XVIII ст. У книжних мініатюрах знайш-
ли продовження мистецькі традиції Київської Русі і Галицько-Волинсько-
го князівства.
Цікавою пам"яткою кінця ХV ст. є "Євангеліє" з Галича , яке відзна-
чається прекрасним каліграфічним почерком майстра та елементами на-
родної творчості в мініатюрах.
Важливий розділ в експозиції давнього мистецтва займає скульптура.
Відкриває його декоративне різьблення по каменю

 
 

Цікаве

Загрузка...