WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Юридична деонтологія. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури (пошукова робота) - Реферат

Юридична деонтологія. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури (пошукова робота) - Реферат

творить, а її вимоги ніде письмово не відображені, її' нормативність полягає у дослідженні вироблення юристом особистих норм. Причому ці норми, хоча й мають індивідуальний характер, призначені лише для конкретного випадку. Такі одноразові норми називаються деонтологічними.
Якщо норми професійної культури і правничої етики спрямовані на регулювання службових дій юриста, то деонтологічні норми - на регулювання професійного мислення. Адже немає такої правничої науки (крім деонтології та філософії права), яка б вивчала думки юриста, які передують будь-яким діям і потребують насамперед впорядкування. Це пов'язано з тим, що світ засмічений поганими думками, а природою передбачено, що людина повинна мати позитивну динаміку, незважаючи на те, що вона ніби електростанція виробляє і добро, і зло. Для кожної людини є свої норми формування позитивної енергії, врівноважуючої думки. Практично двох однакових деонтологічних норм не існує. Вони не можуть бути ідентичними для всіх юристів. Деонтологічна норма формується у кожному конкретному випадку. Це норма для одного юриста і тільки для конкретного випадку. Інший юрист, який потрапить в аналогічну ситуацію, неодмінно думатиме по-своєму і сформує для себе іншу, власну норму службової поведінки.
Суттєва різниця існує у діях норм юриста. Справа в тому, що деонтологічні норми діють швидше, ніж норми професійної культури і правничої етики. Адже йдеться про думки, дія яких не має аналогів.
Юридична деонтологія є наслідком інтелектуальної діяльності юриста, його думок, впливів (внутрішніх аспектів) усіх можливих видів культур, субкультур. У той же час для правничої етики хоча і важлива Інтелектуальна діяльність юриста, проте оцінюється вона за його службовими діями, які відображають зовнішні аспекти певних видів культур (субкультур). Професійна культура вбирає у себе як інтелектуальну, так і фізичну діяльність юриста. Зокрема, до останньої належать різноманітні практично-професійні навички: культура фізичного затримання правопорушника, вміння водити службовий автомобіль, майстерність у діловодстві тощо. Для професійної культури мають значення і такі чинники як: час, спритність, обсяг дій, простір, залучення інших осіб (їх кількість), активність рухів та ін. Звичайно, для правничої деонтології вони слугують додатковими чинниками.
Юридична деонтологія дає відповіді на запитання: як, що, де, коли (в мисленні), правнича етика дає відповідь на ті ж запитання (в діях), а професійна культура - на ті ж запитання і в думках, і в діях. Тому кількісна і якісна оцінка тут різна.
Якщо для юридичної деонтології важливими є існування свідомості та почуття, їх внутрішній вплив на дії юриста, то для професійної культури і правничої етики необхідно, щоб свідомість і почуття мали зовнішній вияв (для оцінки іншими особами).
Умовно це можна зобразити так (рис. 1).
Рис. 1. Співвідношення юридичної деонтології (ЮД) із правничою етикою (ПЕ) та професійною культурою (ПК) юриста
Юридична деонтологія покликана деонтологізувати правничу етику й професійну культуру юриста, консолідувати їх, зробити більш духовними, гуманнішими. Така функція юридичної деонтології є своєрідним виміром правничої етики й професійної культури юриста. Підтвердженням цієї тези можуть бути такі приклади:
1) відбулася службова подія з юристом (це результат ПЕ, ПК). Юридична деонтологія висвітлює дух цієї події (фактично у ПЕ і ПК), вказує на причини цієї події, її мотиви, наміри, тобто виступає для юриста своєрідною суб'єктивною стороною;
2) існує душа, дух юриста (у деонтологічному вимірі). Може постати питання про їх практичне застосування (у ПЕ і ПК), забезпечення більш якісної службової дії, юридичного ефекту та більшої суспільної користі.
Професійна культура юриста виконує об'єднавчу функцію. По-перше, здобутки, результати, досягнення, ступінь та її рівень - це сфера юридичної деонтології, а потім - правничої етики. По-друге, професійна культура інтегрує в собі принципи та функції юридичної деонтології і правничої етики. Тому всі принципи та функції юридичної деонтології (і правничої етики) є обов'язковими принципами і функціями професійної культури юриста.
Отже, юридична деонтологія формується на свідомому й почуттєвому рівнях, створює своєрідне деонтологічне поле. Ці первинні мисленнєві операції становлять багатоваріантний набір імовірної правомірної професійної поведінки, підвищують гостроту правової реакції. Завдяки деонтологічному процесові програмується професійна культура і це є випереджувальним фактором будь-якого правового процесу.
Список використаної літератури
1. Собко Р. Формування комп'ютерної культури: інтегративний підхід // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1999.- № 1.- С. 159-162.
2. Соколов Н. Я. Профессиональное сознание юриста.-М.-1988.-224 с.
3. Сокуренко В. Г., Савицкая А. Н. Долг и право в социалистическом обществе (общетеоретический аспект) // Вести. Львов, ун-та. Сер. юрид.- Львов: Свит, 1990.- Вып. 28.-С. 17-24.
4. Солодухина А.О., Солодухин И. А. Юридический диалог: Теория и практика, круг проблем.- М.: Экспертное бюро, 1998.- 128 с.
5. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю.Согомонов: Пер. с англ.-М.: Политиздат, 1992-543 с.
6. Старовойт I. Культура і політична культура // Студії політичного центру "Генеза".- 1996.- № 1.- С. 25-29.
7. Сценическая речь: Учебн. пособие для сред, театр, и культ, просвет, учебн. завед. и ин-тов культуры / Под ред. И. П. Козлянниковой.- М.: Просвещение, 1976.- 336 с.
8. Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение.- М.:Бизнес школа "Интел-Синтез".- 1998.- 272 с.
9. Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс.- М.: Прометей, 1994.- 384с.
10. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права.- СПб.: Лань, 1999.-224 с.
11. Тузмухамедов Р. А. Рецензия на "Фольклорное пра-во"(Очерки теории и практики неписанного права) / Под ред. А. Д. Рентелн и А. Дантес: В 2-х т., XVI - 1037 с. "Гар-ланд паблишинг инкорпорэйтид". Н.-Й.и Л., 1994 // Государство и право- 1995.-№ 11.- С. 156-160.
12. Тукало А. В. Правова культура депутатського корпусу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук.- К., 1995.- 25 с.
13. Українська радянська енциклопедія: В 11-ти т.- К., 1981.-Т. 6.-552 с.
14. Фартушний А. Загальнолюдське в українській культурі // Армія і духовність: загальнолюдські цінності і християнська мораль: Матеріали науково-практичної конференції.-Львів, 1996.-С. 37-41.
15. Фаткулин Ф. Н. Проблемы теории государства и права-Казань, 1987-202 с.
16. Фізіологія вищої нервової діяльності / П. Д. Харченко, Г. М. Чайченко.-К.: Вища шк., 1977.- 390 с.
17. Філософський словник / За ред. В. I. Шинкарука.-К.: Головна редакція УРЕ, 1973 - 560 с.
18. Фромм Э. Иметь или быть? Пер. с англ. Н. И. Вой-скунской, И. И. Каменкович; Общая ред. и вступ, статья д-ра филос. наук В. И. Добренькова.- М.: Прогресс, 1986.-238с.
19. Холмс Р. Ненасилие как моральный принцип // Этика ненасилия: Материалы международной конференции.-М., 1991.-С. 23-31.
20. Черепанова С. Культуротворча функція мови і розвиток людського буття (філософсько-педагогічний аспект) // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1998.- № 4.- С. 24-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...