WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців для сфери дозвілля - Реферат

Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців для сфери дозвілля - Реферат

есте-тизуються численні морально-естетичні переживання людського духу. Прилучення до естетичного строю художніх образів духовної музики українського бароко та класицизму морально та естетично збагачує внутрішній світ студента - майбутнього викладача музичних дисциплін, вчить його розуміти мову образів цих творів та знаходити аналогії в системі особистих моральних та естетичних мовлень.
У лекціях висвітлюються питання педагогічного огляду музичної творчості українських композиторів XIX ст. - К. Стеценка, М. Лисенка, П. Сокаль-ського, М.Калачевського, С. Гулака-Артемовського. Особлива увага приділяється аналізу музичних засобів зображення духовного світу особистості, багатогранності людських переживань, естетичним засобам зображення українського національного характеру. Ілюстративний музичний матеріал у жанрах симфонічної, вокально-хорової та інструментальної музики дає можливість виявлення та вивчення виразних засобів музичного психологізму вітчизняних композиторів.
Студенти засвоюють гуманістичний зміст знань про людину, про шляхи та закономірності розвитку культури на різних етапах історії людства. Ці знання потрібні студентам, по-перше, для власного особистісного росту та розвитку у зв'язку з реалізацією вікових особливостей психічного розвитку, потреб і можливостей юнацького віку. По-друге, - для майбутньої діяльності як педагогів, оскільки на основі цих знань формуються професійні гуманістичні установки, морально-естетичні заповіді педагога.
В сучасних умовах переходу до ринкової економіки випускникам університету потрібні ґрунтовні загальногуманітарні знання, у тому числі й з питань зарубіжної педагогіки, адже майбутня держава оцінюватиметься за рівнем компетентності, освіченості й культури всієї нації, насамперед - вихователів. Україна вступає в особливий період свого розвитку, на шлях перманентного реформування системи освіти, формування відкритої, динамічної системи, що дасть змогу не тільки максимально швидко адаптуватися до вимог виробництва, й передбачити їх, вийти на рівень випереджаючого розвитку системи освіти щодо системи виробництва. І тут, звичайно, ми маємо вивчати досвід різних країн з тим, щоб розширити видноколо, поглибити свої знання із зарубіжної педагогіки.
Нові перспективи в політиці інтеграції сучасних технологій навчання передових західних і східних країн ставлять навчальні заклади перед необхідністю адаптувати програму підготовки молоді до нових соціальних, економічних, інтелектуальних реалій. Визначаючи доцільність використання нових технологій, ми маємо порівняти їх ефективність відповідно до оцінок національних програм, тобто нові технологічні засоби мають бути не лише додатком традиційного педагогічного процесу, а перетворитися в майбутнє джерело інформації, самоосвіти.
Викладання курсу "Порівняльна педагогіка" планується після вивчення нормативного курсу "Педагогіка" і розпочинається темою "Порівняльна педагогіка в системі сучасного педагогічного знання". Тут визначаються її предмет, місце в системі всіх педагогічних наук, методи дослідження. Далі розглядається порівняльно-історичний аналіз основних психолого-педагогічних, когнітивних і виховних концепцій у світовій практиці освіти.
Основна увага зосереджена на вивченні основних напрямів та принципів у шкільній політиці різних країн, реформування освіти внаслідок соціально-економічних змін. Студентам пропонуються для вивчення сучасні концепції і принципи організації систем освіти в розвинених європейських країнах, США, Канаді, країнах Азії, Африки і Латинської Америки, а також характеристики основних педагогічних течій Західної Європи і США, розробки проблем виховання, пов'язаних з підготовкою молоді до раціонального використання вільного часу і дозвілля. Завершується курс вивченням ролі міжнародних організацій з освіти у розвитку проблем педагогіки.
Специфічною особливістю, що відрізняє даний курс від інших педагогічних дисциплін, є можливість використати широкий комплекс знань, набутих студентами в процесі навчання в університеті культури і мистецтв. Спираючись на знання культурологічних, психолого-педагогічних, історичних, філософських і фахових дисциплін, студенти оволодівають навичками наукового порівняльного аналізу складних педагогічних явищ у сучасному світі. У цьому аспекті порівняльна педагогіка стає синтезуючою, інтегруючою навчальною дисципліною, яка, безперечно, сприятиме поліпшенню загальногуманітарної і фахової підготовки спеціалістів.
У зв'язку зі змінами в навчальних планах внесені зміни до тематичного плану курсу "Психологія", переглянуто та структурно змінено лекційний курс, більше уваги приділяється самостійній роботі над курсом. З цією метою будуть укладені посібники з "Психолоп'ї" та "Психології художньої творчості", питання для колективного обговорення; плани семінарських та практичних занять, списки літератури до них. Особлива увага приділяється профілізації психологічної підготовки студентів творчих спеціалізацій.
Все вищезазначене дає змогу сформулювати умови реалізації психолого-педагогічної підготовки майбутніх працівників культури і мистецтв:
" пріоритетний розвиток культуротворчих функцій університетської освіти (у контексті взаємозв'язку зі спеціальними професійними дисциплінами);
" зміна стратегічних орієнтирів університетської освіти, плюс: найбільша увага має приділятися формуванню цілісних інтегративних якостей особистості хореографа, диригента, менеджера, педагога на тлі паритетного забезпечення аксіологічних, когнітивних і діяльнісних аспектів його підготовки;
" створення умов для творчого самоусвідомлення випускником університету культури і мистецтв соціокультурного змісту власної професійної діяльності;
" трансформація нових соціальних настанов на взаємодію з вихованцями, людьми різного віку в технологію підготовки до творчо-педагогічної діяльності;
" розвиток особистісних потенціалів спеціаліста, магістра;
" гносеологічний, аксюлопчнии, творчий, комунікативний, художньо-творчий підходи для психолого-педагогічного самоусвідомлення сьогодні студента, а завтра фахівця.
Література
Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994; Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.; Державна національна програма "Освіта" - Україна XXI століття. - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.; Данчева О.В.. Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. - К.: Лібра, 1998. - 270 с.; Мойсеюк Я Є. Педагогіка. - К., 1999. - 350 с.; Педагогика / Под ред. П.И. Пидколистого. - М.: РПА, 1996. - 602 с.; Педагогічна майстерність / За ред. 1-А. Зязюна. - К.: Вища шк., 1997. - 349с.; Розенберг А. Потрібна нова філософія виховання // Освіта. - 1993. - № ЗО; Оіастемин ВА., Исаев И.Ф., Мищенко А.И.. Шиянов Е.Н. Педагогика. - М.: Школа-пресе, 1998. - 512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...