WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Естетичний смак - Реферат

Естетичний смак - Реферат

і міра. Естетичний смак є своєрідним почуттям міри, вмінням знаходити необхідну достатність в особистому ставленні до світу культури і певних цінностей. Існування естетичного смаку виявляється як розмірність внутрішнього і зовнішнього, гармонії духу і соціальної реалізації особи. Слід ураховувати, що досить часто смак зводять лише до зовнішніх форм його вияву. Наприклад, смак розгля-дають як здатність людини наслідувати моду (тут мода тлумачиться у вузькому і широкому значенні). Необхідно більш детально пояснити це поняття. Є багато людей, які модно одягаються, відвідують популярні виставки, орієнтуються у вирі, скажімо, літературних публікацій. Усе це не суперечить формам об'єктивації смаку. Проте естетичний смак є не тільки зовнішнім виявом, а й глибоким гармонійним поєднанням духовного багатства особи з безкомпромісністю його соціального вияву. Людина, яка маєрозвинений естетичний смак, не наслідує сліпо моду. Якщо мода деформує індивідуальні особливості, нівелює її своєрідність, така особистість має сміливість бути старомодною або байдужою до моди.
Не можна не звернути увагу і на такий момент, як вибірковість естетичного смаку щодо норм поведінки і спілкування. Особливості людини в спілкуванні є її головними ознаками. Ось чому мати правиль-не уявлення про людину можна лише за умови активного спілкування чи спільної діяльності. Здатність людини послідовно і цілеспрямовано розвивати і культивувати особисті соціокультурні характеристики через відбір та засвоєння певних культурних цінностей і є індивідуальним естетичним смаком.
У сучасній естетичній науці розрізняють художній і естетичний смаки.
Художній смак - це передусім уміння аналізувати мистецтво. Він формується лише через спілкування із світом мистецтва і значною мірою визначається художньою освітою, тобто знанням історії мистецтва, знайомством з літературно-художньою критикою. Проте оскільки змістом мистецтва є та сама система суспільних цінностей, але подана у художній формі, то, як і естетичний, художній смак стає предметом дискусій. Ці дискусії, на наш погляд, необхідні, адже вони зачіпають духовну структуру особи, тобто цінності особисгісно значущі, і визначають не тільки характер самосвідомості особистості, а й характер індивідуальної життєдіяльності, індивідуальної життєбудови. Отже, особа як суспільна істота зацікавлена в суспільному визнанні тих цінностей, які визначають систему її духовності, її орієнтири і смисложиттєві потреби.
92
Естетичний смак зумовлений усім комплексом суспільних обставин, цілей і цінностей. Він не обмежується аналізом специфіки світосприймання конкретної особи. Естетичний і художній смаки можуть виражати симпатії та антипатії певних соціальних груп. Єди-них, однакових на всі часи і для всіх народів смаків немає.
Проблеми естетичного і художнього смаку чітко відокремлені від проблем смаку як загальнозначущого поняття, зокрема у мистецтві. Це пояснюється тим, що митець не виступає лише від власного імені, а використовує мистецтво для вираження суспільних потреб, цінностей, пристрастей. Ось чому твір мистецтва часто стає предметом суперечок і дискусій. Якщо перед нами справді великий талановитий митець, то він першим викристалізовує нові явища життя або пропонує аргументовану переоцінку цінностей, що існували до нього. Цей процес пов'язаний з пошуками нових зображувально-виражальних засобів, художньої мови, яка несе на собі змістове навантаження.
Усе це робить оцінку твору справою складною і відповідальною. Правильна оцінка часто виробляється через тривалі художньо-кри-тичні дискусії. Ось чому варто не тільки орієнтуватися на власну позицію, на своє особисте ставлення до того чи іншого твору, а й знайомитися з літературно-художніми обговореннями творів, з думкою інших читачів, глядачів або з оцінкою професійних критиків.
Естетичний і художній смаки не залишаються незмінними. Так само, як змінюється з віком, рівнем освіти, досвідом кожна людина, так може збагачуватися і її смак. Він може набувати нових орієнтирів, певної динаміки розвитку або, навпаки, консервуватися. Широко ос-вічена художньо вихована людина, як правило, володіє певною терпи-містю до думки іншої людини, навіть тоді, коли переконана, що ця думка помилкова. Люди, обізнані в мистецтві, прагнуть передати свої знання, збагатити інших. Як правило, прилучення до мистецтва сти-мулює гуманістичну спрямованість особи, сповнює її духовною щед-рістю.
Викладене стосується позитивного рівня розвитку смаків (есте-тичного і художнього). Проте слід пам'ятати і про поганий, спотворе-ний смак, а також про те, який смак слід вважати хорошим, а який поганим і чи існують взагалі об'єктивні критерії смаку. На ці запитання немає однозначної відповіді. Були і є теоретики, які вважають, що всі судження смаку - суб'єктивні. На цьому положенні грунтується друге твердження: немає об'єктивного критерію смаку. Складається теоретичний релятивізм: усі смаки правомірні. Так само, як не можна виходити з позицій релятивізму, так не можна і підтримати догматизм, тобто вироблення жорстких правил і нормативів "високого" смаку.
Смак варіативний, динамічний. Естетичний смак слід розглядати як єдність об'єктивного і суб'єктивного. У судженнях смаку відбиваються якості не тільки предмета, який ми сприймаємо, а і суб'єкта, що сприймає цей предмет. У ньому віддзеркалюються своєрідні почуття, інтелект, культура суб'єкта, його освіта, соціальна чи національна належність.
ЛІТЕРАТУРА
Борев Ю. Б. Предмет и задачи эстетики // Эстетика. - М., 1985.
Міфи Давньої Греції. - К., 1980. Мифологический словарь. - М., 1985.
Підлісна Г. Н. Світ античної літератури. - К., 1989.
Словник античної міфології. - К., 1985.
Фрагменты ранних греческих философов. - М.,
1989. - С. 5-17.
Шкуратова Н. Б. Проблема катарсису: історичний
аспект //Етика, естетика і теорія культури: Зб. - К.,
1992. - № 35.
Эстетический смысл "золотого сечения" // Филос.
науки. - 1983. - № 3.
Ярхо В. Н. Новый папирусный фрагмент Эсхила //
Античная культура и современная наука. - М., 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...