WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаКультурологія, Етика, Естетика → Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан (Курсова) - Реферат

Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан (Курсова) - Реферат

грошей, тим більше у бібліотеки можливостей придбати необхідні видання в потрібній кількості.
Фонд як специфічна підсистема бібліотеки має ряд властивостей. До найважливіших з них відносять: цілісність, відкритість, множинність, динамічність, інформативність, керованість, кумулятивність, стохастичність, гетерогенність, надійність.
Під цілісністю бібліотечного фонду розуміють взаємозалежність, взаємообумовленість, взаємодію документів, що його складають:
книг, журналів, газет, грамплатівок, карт тощо. Документи об'єднуються за різними ознаками: змістом, формою, мовою, часом видання, місцем зберігання тощо. Внаслідок цього утворюється ціла система фондів. Зміна одного з його елементів, ослаблення зв'язків між частинами фонду призводить до зміни всього бібліотечного фонду. Наприклад, поява у фонді яких-небудь нових документів (кінофотофонодокументів) тимчасово порушує його єдність, призводить до необхідності перерозподілу асигнувань на комплектування, розробки правил та форм обліку катушок, касет, грамплатівок, їх обробки та зберігання.
Бібліотечному фонду властива відкритість, тобто залежність його обсягу і складу від зовнішнього середовища: складу та потреб читачів, потоку видавничої продукції, системи постачання, асигнувань на комплектування. Він відкритий також і до поповнення не тільки письмовими виданнями, а й документами, виданими на нетрадиційних носіях: мікрофільмами, мікрофішами, перфострічками, відеодокументами.
Множинність бібліотечного фонду зумовлена чисельністю творів. друку та інших документів, які дають змогу бібліотеці виконувати свої функції. Фонд бібліотеки складається з великої кількості документів. Кожна бібліотека визначає верхню і нижню межу обсягу свого фонду. Підраховано, наприклад, що фонд масової бібліотеки має у 8-12 разів перевищувати кількість її читачів. Множинність фонду проявляється і в тому, що бібліотека замовляє, як правило, не один, а кілька примірників однієї назви видання підви-щеного попиту або профільного змісту. Виникає необхідність встановлення оптимальної кількості примірників.
Динамічність (рухливість) бібліотечного фонду проявляється в безперервній зміні його обсягу, оновленні складу документів, включенні до нього нових видань, вилученні застарілих, виданні і прийнятті книг чи інших документів від читачів. Інколи виникає необхідність у переміщенні окремих частин фонду з одного приміщення в інше. Найбільш динамічними є фонди масових бібліотек.
Інформативність - властивість фонду бути джерелом інформації для читачів. Фонд не формується безконтрольно, ним керує бібліотекар з метою підтримання постійної відповідності обсягу та складу фонду безперервно уточнюваним завданням бібліотеки і зро-стаючим потребам її читачів. Тобто керованість фонду проявляється в його здатності піддаватися керуванню.
Властивість кумулятивності бібліотечного фонду виявляється в його спроможності накопичувати, збирати інформацію, що зафіксована в документах. Кумулятивність фонду забезпечує функцію збереження та спадкоємності людської культури. Похідним від ку-мулятивності є цінність бібліотечного фонду, його корисність для читачів.
Стохастичний (імовірний) характер бібліотечного фонду обумовлений можливістю помилки при включенні та вилученні з нього окремих документів, а також можливості відмовлення читачеві в потрібному документі. Оскільки відбір і замовлення бібліотекарем конкретних документів у фонд передує не тільки запитам читачів, а й виходу видань з друку, можливі помилки в придбанні документів. Бажано, щоб ці помилки були мінімальними, а замовлені видання користувалися попитом читачів.
Властивість гетерогенності (різнорідності) бібліотечного фонду зумовлена наявністю в ньому різноманітних за змістом, різнойменних за назвою та неоднорідних за формою документів, внаслідок чого з'являється можливість найповнішого задоволення найрізно-манітніших запитів читачів.
Надійність бібліотечного фонду проявляється в повноті та оперативності задоволення читацьких потреб, у відсутності відмовлень читачам. Властивість надійності фонду суперечлива за своїм змістом: чим менший фонд за обсягом, тим швидше і простіше можна знайти в ньому необхідний документ, проте тим більша імовірність відмовлення читачеві. Фонд не можна вважати надійним, якщо в ньому відсутні необхідні читачеві твори друку; якщо читацькі вимоги виконуються оперативно, але неповно, або, навпаки, повно, але не оперативно. Наявність усіх властивостей одночасно зумовлює високу якість бібліотечного фонду.
Фонди сучасних бібліотек складають не тільки книги і періодичні видання, ай грамплатівки, діафільми, карти, ноти, рукописи, мікрофільми тощо. Для їх позначення прийнято вживати узагальнюючий термін "документ". Документ-це засіб закріплення пізними способами на спеціальному матеріалі інформації з метою її зберігання, розповсюдження і використання.
Всі документи, що складають бібліотечний фонд, можна штучно плілити на такі основні групи: видання або твори друку (книги, газети журнали, плакати, буклети, карти, ноти, стандарти і каталоги промислового обладнання); кінофотофонодокументи (кінофільми, діафільми, діапозитиви, магнітні фонограми, грамплатівки);
неопубліковані документи (рукописи, звіти про науково-дослідні роботи, переклади, дисертації); репродуктивні документи (мікрофільми, мікрофіші, мікрокарти); машиночитані документи (перфострічки, перфокарти) тощо.
Основну частину бібліотечних фондів складають різноманітні видання: твори друку, поліграфічне самостійно оформлені, що пройшли редакційно-виробничу обробку, мають вихідні дані та призначені для передачі певної інформації. Твори друку не однорідні, вони поділяються на кілька різновидів у залежності від певної ознаки:
за матеріальною конструкцією (книжкові, журнальні, газетні;
карткові видання, плакати і буклети);
за знаковою природою інформації (текстові, нотні, картографічні, образотворчі);
за періодичністю і структурою (неперіодичні, періодичні, видання, що продовжуються, серійні видання);
за цільовим призначенням та характером інформації (офіційні, наукові, науково-популярні, нормативно-виробничі тощо).
На особливість складу фонду впливають всі ці ознаки видань, але в першу чергу цільове призначення та характер інформації, що міститься в них. Саме ця ознака і зумовлює типологічний склад фонду кожної бібліотеки.
Офіційне видання - це документ, виданий державними, партійними, громадськими організаціями, установами чи відомствами, що містить матеріали законодавчого, нормативного чи директивного характеру: постанови, укази, закони тощо.
Наукове видання - це видання, яке висвітлює теоретичні чи експериментальні дослідження іслужить першоджерелом для наукової роботи: монографії, автореферати дисертацій, препринти, матеріали наукових конференцій, збірники наукових праць тощо.
Науково-популярне видання - це видання, яке містить відомості про теоретичні чи експериментальні дослідження в галузі науки, культури і прикладної дисципліни, викладені в формі, доступній читачу-неспеціалісту.
Навчальне

 
 

Цікаве

Загрузка...